Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 236–237 psl.

widus

widus „noet (Naht im Stiefel) – siūlė (bate)“ E 508 nom. sg. masc. = pr. *vidus (kirčiuotas, man rodos, buvo *-u-, plg. s. v. passons) artimiausiai giminiuojasi su lie. vidùs bei la. vidus (pvz. Berneker PS 331, Trautmann AS 461, Endzelīns SV 273), kurių pagrindinė reikšmė – maždaug „vidurys“ (plg. ME IV 580t. s. v. vidus). Bet nebuvo aiškintas reikšmių pr. „siūlė (bate)“ ir lie.-la. „vidurys“ sambūvis. Manyčiau, kad žodžio pr. (E) „siūlė (bate)“ = „tam tikra sandūra (tarp dviejų bato odos dalių)“ pagrindinė reikšmė buvo „tarpas, vidurys“, iš kurios – ir minėta lie.-la. „vidurys“; žr. toliau.
Subst. (u-kamienis, nom. sg. masc.) balt. *vidus „tarpas, vidurys“ gali suponuoti lytį subst. (masc./fem. < genus act.) ide. *u̯idhus = *u̯idhu- „kas atskiria, atsiskiria“, egzistavusią greta lyties subst. (neutr. < genus inact.) ide. *u̯idhu „atskirtumas, at(si)skyrimas“, t. y. gali suponuoti šio ide. substantyvo u1- resp. u2-kamienes [dėl tokių kamienų žr. s. v. *Jāt(u)] lytis, iš kurių bus išriedėję: a) ide. subst. u̯idhu- (ne neutr.) + * > adj. (fem.) *u̯idheuā- „atskirtà, atsiskyrusi“ subst. ide. *u̯idheu̯ā „našlė“ (žr. s. v. widdewū) resp. b) ide. subst. *u̯idhu (neutr.) + * > adj. (fem.) *u̯idh(u)u̯ā- „atskirtà, atsiskyrusi“ subst. ide. (dial.) *u̯idh(u)u̯ā „našlė“ (> go. widuwo „t. p.“ ir pan., žr. s. v. widdewū); plg. s. v. *Jāt(u).
Minėtos lytys ide. subst. (masc./fem. < genus act.) *u̯idhu- bei subst. (neutr. < genus inact.) *u̯idhu gali būti kildinamos iš adj. ide. *u̯idhu-/*u̯idhu „atskirtas ir pan.“ [t. y. iš u1-/u2-kamienių lyčių, plg. s. v. *Jāt(u)], o šis – fleksijos vedinys iš verb. ide. *u̯idh- „atskirti ir pan.> s. ind. vídh-yati „sužeidžia, pragręžia“ [žr. Pokorny IEW I 1128 (s. v. u̯eidh-), 1177 (s. v. *u̯idhu-), bet plg. Mayrhofer KEWA III 212].
Grįžtant prie subst. balt. *vidus, reikia pasakyti, kad jo gretinimas 237 su s. isl. viðr „miškas, medis“ ir pan. (Trautmann BSW 358, Būga RR II 257, Skardžius ŽD 55, Fraenkel LEW 1238t. ir liter., Pokorny IEW I 1177) nėra patikimas, žr. Vries AEW 660 (s. v. viðr 1), plg. Endzelīns l. c. (čia nekalbama apie pr. widus giminystę su s. isl. viðr ir pan.), plg. dar ME IV 581 (Endzelyno pastaba straipsnio vidus pabaigoje.). Tuo, kad lie. dial. vied-uõlis „išdžiūvusiu viduriu, bet dar kiek žaliuojantis medis“ ir pan. suponuojantis lytį lie.-la. *viedas „vidus“ (Trautmann l. c., Būga RR II 65, Skardžius ŽD 190, Fraenkel LEW 1238, Pokorny l. c.), taip pat reikia abejoti, plg. ME IV 561 (s. v. vidus), Endzelīns l. c. (s. v. widus neminimas lie. dial. vieduõlis ir pan.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 145.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.