Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 240–242 psl.

winna

winna frazėje winna pereimai „heraußkommen (herauskommen) – išeiname“ III 6318 [434] (= ischeiti VE 265, inf.). Čia yra adv. (prefikso reikšme) winna „heraus – išorėn, oran (laukan)“ su -a, taisytinu į (* =) *-an = pr. *-an (Endzelīns SV 274) arba skaitytinu pr. * (nosinis balsis) < pr. *-an [Girdenis, Rosinas GL XVII (N1) 2].
Taigi turime adv. (ill. reikšme) pr. lytį adv. pr. *vinan „išorėn, oran (laukan)“ (be abejo, giminaitę su subst. pr. *vina- „oras“, žr. toliau), greta kurios, man rodos, buvo lytis adv. (iness. reikšme) pr. *vinai „išorėj, ore (lauke)“; plg. šių pr. lyčių giminaičius adv. sl. *vinan „išorėn, oran (laukan)“ (> *vьnъ „t. p.“ > ček. ven „t. p.“ ir kt.) resp. *vinai „išorėj, ore (lauke)“ (> ček. vně „t. p.“ ir kt.). Plg. Trautmann BSW 360, 241 Endzelīns SV 274, Rosinas Blt XIV 100–104.
pr. ir sl. žodžių etimologija nėra aiški, nes jų daryba neatskleista bei jų giminaičiai kitose ide. kalbose neaiškūs. Bandymas adv. sl. *vьně sieti su s. ind. vánam „miškas, medis“ (Vasmer ESRJ I 328 s. v. вне ir liter.) yra nepatikimas, žr. Bezzenberger KZ XLI 89, Endzelīns l. c. (s. v. winna: visai neminimas tas s. ind. žodis), Mayrhofer KEWA III 139 (tokio s. ind. žodžio kilmė „ist nicht sicher bestimmt“). Spėjama giminystė adv. sl. *vьně ir adv. pr. (III) winna su adv. s. ind. vínā „ohne, außer“ (Bopp SP 27, Berneker PS 331, plg. Endzelīns l. c. ir liter., Mayrhofer KEWA III 213 ir liter.) yra „nicht ganz sicher geklärt“ (Mayrhofer l. c.), žr. toliau.
Manyčiau, kad tų s. ind. [ir pr. bei slavų adverbijų ir subst. pr. (E) wins „oras“] kilmė yra maždaug tokia (žr. toliau).
Iš partikulos ide. *u̯i (turėjusios tam tikro atskyrimo reikšmę, plg. Pokorny IEW I 1175t. s. v. u̯ī̆-), išplėstos formanto */* (o/e-kamienio), atsirado (quasi)adv. (o/e-kamienis) ide. (dial.) *u̯ino (*u̯ine) „ne čia, atskirai“, kuris dėl kiekybinės finalinio balsio apofonijos virto į adv. ide. *u̯inō (*u̯inē) „t. p.“ > s. ind. vínā „ohne, außer“ (plg. Pokorny IEW I 321). Iš to adv. ide. (dial.) *u̯ino (*u̯ine) „ne čia, atskirai“ bus atsiradęs adv. balt.-sl. *vina „t. p.“, kuris, dėl formos (su *-a!) suvoktas kaip pronominalinė lytis (nom.-acc. sg. neutr.), pagal balt.-sl. o-kamienių adverbijų (deadjektyvinių) modelį buvo perdirbtas į: a) adv. (iness. reikšme) balt.-sl. *vinai „išoriškai, išorėj“ [> adv. sl. *vьně „t. p.“ ir pan. (žr. anksčiau), plg. adv. pr. *(zem)-ai (žr. semmailisons) = adv. lie. (žem)-aĩ] resp. b) adv. (ill. reikšme) balt.-sl. *vinan „išoriškai, išorėn“ (plg. adv. pr. *lab-an „gerai“, žr. s. v. v. labs, ainawīdai) adv. ryt. balt.-sl. *vina „t. p.“ [*-an pakeista į pronominalinę *-a, plg. adv. lie. (gẽr)-a „gerai“ = rus. (хорош) „t. p.“, bet pr. adv. (lab)-an „t. p.“ = adv. lo. (bon)-um „t. p.“ ir pan.]. Man rodos, būtent ta lytis adv. ryt. balt.(-sl.) *vina „išoriškai, išorėn“ buvo pamatas žodžiui pron. la. viņš „jis, anas, tas“ atsirasti, dėl jo kilmės 242 žr. (resp. plg.) ypač vertingą straipsnį Rosinas l. c. Dar žr. s. v. iswinadu.
Iš tų lyčių adv. balt.-sl. *vinai „išoriškai, išorėj“ resp. *vinan „išoriškai, išorėn“, asocijuojamų su o-kamieniais adjektyvais ir per juos su o-kamieniais substantyvais, man rodos, bus atsiradęs subst. vak. balt. *vina- „išorė“ > „oras“ (žr. wins).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński DL 101t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.