Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 52–53 psl.

iswinadu

iswinadu „eusserliche (äußerlich) – iš išorės“ III 7712 [4934] adv. (= wirschutinis VE 3221 adj.), pavartotas kontekste: aina kanxta 53 iswinadu kanxtisna „eine feine eusserliche zucht – vienas šaunus iš išorės padorumas“ (III 7712). Šis iswinadu taisomas į *iswinādau = *iswinandau (Endzelīns SV 185, Schmalstieg OP 114, Toporov PJ III 90), Manyčiau, kad adv. iswinadu yra okazionalus pr. *izvinadu (plg. Trautmann AS 348: iswinadu taisoma į iswinadau), perdirbtas (okazionaliai) iš pr. (adv.) *izvinandu, disimiliuojant (išleidžiant) priebalsį *-n- (prieš *-d-), kurį (t. y. du *-n-!) turėjo ne tik pats šis adv., bet ir frazės (III 7712) žodžiai, einantys prieš jį (aina kanxta) bei po jo (kanxtisna).
Pr. iswinadu segmentas -du yra vietoj senesnio *-dau (žr. s. v. isquendau), tačiau šį -du taisyti į *dau (Trautmann l. c., Endzelīns l. c., Schmalstieg l. c., Toporov l. c.), man rodos, nėra būtina; greta lyties adv. pr. *izvinandau, ją kaip prepozicinę konstrukciją pr. *iz + *(vinand)-au asocijuojant su konstrukcija pr. *iz + dat. (žr. s. v. is) = *iz + (u-kamienė) *-au/*u- (dėl šių u-kamienių „dubletinių“ dat. sg. fleksijų žr. Mažiulis Blt III 42tt., Mažiulis BS 272tt.), nesunkiai galėjo atsirasti naujesnė („dubletinė“) lytis – adv. pr. dial. *izvinandu.
Adv. pr. *izvinandau „iš išorės“ = *iz „iš“ (žr. is) + (adv.) *vinandau „į orą, į lauką, laukan“ < adv. vak. balt.-sl. (dial.) *vinandau „t. p.“ (> s. sl. izъ-vъnǫdu „iš išorės, von auswärts“, žr. dar Toporov l. c.), kuriame, pagal adv. vak. balt.-sl. *kun „į kur“ *kundau „t. p.“ ir *tun „į ten“ *tundau „t. p.“ (žr. s. v. isquendau) išplėstame formanto *-dau, slypi greičiausiai adv. vak. balt.-sl. *vinan „į orą, į lauką, laukan“ (> rus. вон „heraus“ ir pan.) – adverbializuota acc. sg. lytis substantyvo vak. balt.-sl. *vina- „oras, laukas“ (žr. s. v. v. winna, wins). Semantiškai plg. adv. lie. órañ „į orą, į lauką, laukan“ (plg. la. ârã „t. p.“), kilusį iš subst. lie. óras „Luft, Wetter“ lyties ill. sg. órañ < óranà < *āran-nā, kurioje, be to, irgi atsekama lytis acc. sg. (subst.) *āran.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.