Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 249–251 psl.

wissambs’

wissambs’ „ewer“ E 649, mėgintas laikyti grynai baltišku žodžiu (pvz. Būga RR I 379, Specht UID 171, Pokorny IEW I 1134), 250 iš tikrųjų neturi etimologijos resp. yra „bez drošas etimoloģijas“ – Endzelīns SV 276, žr. ir Trautmann AS 464 („Unklar“), Būga RR II 215, Fraenkel LEW 932.
Pirmiausia reikia pasakyti, kad nebuvo ir nėra atsižvelgta į štai ką: wissambs’ewerE 649 ir tauriswesantE 648 veikiausiai taisytini į wissambs’wesant (Wisent) – stumbras“ E 649 ir taurisewer (Auerochse) – tauras“ E 648 (žr. dar tauris). Plg., pvz., net ir tai, kad Sigismundas Herbersteinas (1486–1566 m.) savo knygoje „Rerum Moscovitarum Commentarij“ (1549 m.), pateikęs Lietuvos tauro ir stumbro paveikslėlius, po jais parašo: a) po tauro paveikslėliu – „Aš esu tauras, lenkiškai tur, vokiškai auroks, o nemokšos mane vadina bizonu“, b) po stumbro paveikslėliu – „Aš esu stumbras, lenkiškai zuber, vokiškai bizont, o nemokšos mane vadina tauru“ (lietuviški vertimai – iš 59).
Pr. (E) wissambs’ „wesant (Wisent) – stumbras“ segmentas -bs’ (su abreviatūros ženklu) yra -bris (Trautmann l. c., Endzelīns l. c.), o segmentą wi- čia iš vok. wi- = vok. wi-sent „Wisent“ (= wesant „t. p.“ E 649) greičiausiai prilipdė pats Petras Holcvešeris ar kitas E nurašinėtojas, plg. Endzelīns l. c.: „Varbūt radies kontāminējot vārdus, kas atbilda sav. wisant „Wisent“ un sensl. zǫbrъ „bos jubatus“.
Taigi manau, kad (E) wissambris „stumbras“ (ne „tauras“, žr. anksčiau) yra klaidingai užrašytas (atrakcinė klaida) ir atspindi E originalo žodį (grafinį) *sambris „t. p.“, kuris buvo turbūt (su pr. *z-) pr. *zambris „t. p.“ < *zambras „t. p.“. Šis galėtų būti iš balt. *źambras „t. p.“, kuris asocijuojamas su šaknies balt. *stumb-/*stemb- žodžiais (plg. Būga RR I 379), matyt tabuistiškai buvo perdirbtas į ryt. balt. *stumbras „t. p.“: balt. *-am- perdirbtas į ryt. balt. *-um- ir balt. *ź- – į ryt. balt. *źt- > *śt-, kuris (toks žodžio pradžios priebalsių junginys aiškiai negalimas) automatiškai virto į *st-.
Subst. balt. *źam-bras „stumbras“ < balt.-sl. *źambras „t. p.“ (> sl. *zǫbrъ „t. p.“ > rus. зубр „t. p.“ ir kt.), kuris yra turbūt iš *„žvėris, galintis sužeisti, sudraskyti“ (stumbras – labai pavojingas žmogui, žr., pvz., 58) – sufikso *-ra- vedinys iš 251 verb. balt.-sl. *źemb- „(per)pjauti ir pan.“ (dėl jo žr., pvz., Pokorny IEW I 569).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 549; Matzenauer BKAS 147; Smoczyński DL 106tt., SEJL 611 išn. 456; Tenhagen Coll. Pr. II 172tt.; Young Coll. Pr. II 201tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • New Etymology

    For a new etymology check out my article in Akten Arbeitstagung Erlangen (Wiesbaden: Reichert 2015).


    Sommer Florian, 2016-09-09
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.