Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 253 psl.

wyse

wyse „hawer (Hafer) – aviža“ E 262 nom. sg. fem. (plg. wisse „t. p.“ bei weyszen „t. p.“ Töppen AM IV 151) = pr. *vizē (žr. toliau). Žr. dar craisewise.
Lytis wisge „habir (Hafer) – aviža“ GrA 11 bei wysge „avena – t. p.“ GrF 4 (jos neturi GrG) atspindi matyt pr. *vizgā (ar *vizgē) „t. p.“, kurį kildinu iš pr. *vizikā „avižėlė“ (su nekirčiuotame *-zi- iškritusiu *-i-, plg. s. v. geytko), laikydamas jį sufikso *-ik- (diminut.) vediniu iš pr. *vizē „aviža“. Man rodos, panašiai atsirado ir lie. žem. dial. (Kvėdarna; iš kurš. ar skolinys iš pr.) vizgà „žolė, panaši į viksvą“ < *„avižėlė“ (plg. lie. šiaur.-vak. žem. vìzgė „похожая на овес трава“, dėl jo žr. Būga RR I 280), kurio kilmę kitaip suvokia Būga RR II 326t., 659 (dėl jo nuomonės abejoja Endzelīns SV 275) ir, pvz., Specht UID 206, Fraenkel LEW 28, 1269.
Pr. (ar pr.-kurš. = vak. balt., žr. anksčiau) *vizē „aviža“ (turbūt ir „avižos“ – nomen collectivum) kildintinas iš *avizē „t. p.“ (su nekirčiuotu *a-, plg. sweykis, žr.) *avizā „t. p.“ (plg., pvz., berse, žr.) < balt. *aviźā „t. p.“ (> lie. avižà „t. p.“, la. àuza „t. p.“), kuris giminiuojasi su sl. *aviśa- „t. p.“ (> lenk. owies „t. p.“ ir kt.).
Balt. *aviźā „aviža“/sl. *aviśa- „t. p.“ bus buvę tam tikri ekspresyvai (suvokti kaip sufikso *-iź- resp. *-iś- dariniai); plg. tai, kad a), pvz., lie. sufiksų, turinčių -š- ir -ž-, dariniai neretai būna ekspresyvai (net pejoratyvai), žr. Skardžius ŽD 315–319, 390–392 (plg. Endzelīns LVG 372t., 377, Būga RR III 621), b) todėl tokie dariniai gali eiti net gretybėmis,, pvz., (ekspresyvai) lie. tėt-ùžis „tėvelis“//tėt-ùšis „t. p.“. Manyčiau, kad ekspresyvai balt. *aviź- „aviža“ ir sl. *aviś- „t. p.“ sudaro gretybę lyčių, kurios suponuoja matyt senesnę – balt.-sl. *aviś- „t. p.“ (kitaip Trautmann BSW 21), t. y. balt. *aviśā „t. p.“//sl. *aviśa- „t. p.“, kurių, suvoktų kaip sufikso *-iś- vediniai, kilmė yra gana tamsi (plg. nuomones, man rodos, labai hipotezines – Trautmann l. c., Vasmer ESRJ III 113, Fraenkel LEW 28, Pokorny IEW I 88).

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Derksen EDSIL 384t.; Vaan EDL 64t.; Smoczyński SEJL 39; Witczak ABSl XXV 8, 17.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį mini Pilypas Ruigys 1745 m. (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 53 psl.): Preußiſch. Wizga Littauiſch. Awiźa Deutſch. Haber.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Oettinger LPH 189 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


  Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.