Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 169–171 psl.

dabber

dabber „noch – dar“ III 415 [2933] adv. (= dabar „dar“ VE 156) = *daber ar *dabar (su nekirčiuotu *-ar > -er) : lie. dãbar „dar, noch“ resp. (dãbar >) dár (> ) „t. p.“ ir dabar̃ „jetzt“ resp. (dabar̃ >) dar̃ „t. p.“ (LKŽ II² 198tt.); jų akcentinio skirtumo kilmė̃s, rodos, niekas nėra išaiškinęs. Pr. dabber = lie. dãbar 170 „noch“ vedu iš adj. neutr. (nom.-acc. sg.) *dàbară (gal buvo ir *dàberă, žr. toliau) = adv. *dàbară „(pa)tinkamai“ = „tiek (iki tiek, iki tol), kiek (pa)tinka“ = „tiek, kad būtų ganà (tiñkama)“ [= lie. adv. (gẽr)-a = rus. adv. (хорош) ir pan.] > „dar, noch“, plg., pvz., lie. (Ds) : [< dár] nepriválgiau „tinkamai [tiek, kad būtų gana (tiñkama)] neprivalgiau“. Iš tos pačios formos adv. *dàbară vesti lie. dabar̃ „jetzt“ (jo kirčiuotas skiemuo – ne pirmasis!) negalima. Jis savo kilme suponuoja pirmykštį subst. (adjektyvinį abstraktą, vadinasi, sing. tantum) neutr. *da-bara „(pa)tinkamumas“ (nom.-acc. sg.), išvestą iš adj. neutr. *dabară „(pa)tinkamas“, plg. jo slaviškąjį giminaitį, pvz., rus. subst. (neutr.) добро „gerumas, tinkamumas“ adj. (neutr.) добро „geras, (pa)tinkamas“ [plg. lie. subst. gẽras (iš neutr.) adj. gẽras (iš neutr.), lo. subst. (neutr.) bonum adj. (neutr.) bonum ir t. t.]. Iš to subst. (balt.) *dabară (neutr., nom.-acc. sg.) „(pa)tin-kamumas“, tiksliau sakant, iš jo instr. sg. *dabarṓ „(pa)tinkamumu“ (ar iš kitokios jo formos, turėjusios kirtį ne žodžio pradžioje) atsirado adv. *dabarṓ „(pa)tinkamu laiku“ = „(pa)tinkamam laikui atėjus“ > *dabarù „dabar“ > lie. dabar̃, plg., pvz., lie. (Ds): geraĩ, kad dabar̃, o ne rýto atėjaĩturė́sma čėso paskalbė́tʹ „…kad tinkamu laiku, o ne iš ryto atėjai – turėsime laiko pasikalbėti“. Adj. balt. *dabara- „(pa)tinkamas“ bei *dabera- „t. p.“ (gal net -ar- čia atsirado iš *-er-, žr. Skardžius ŽD 303) santykiuoja su savo giminaičiu s. sl. dobrъ „geras, tinkamas“ taip, kaip, pvz., kaũparas „kauburys“ (subst. – iš adj.) su kaũpras „iškilimas, kupra“ (subst. – iš adj.). Adj. balt. *dabara- bei adj. sl. *dabra- (> s. sl. dobrъ ir kt., žr. ESSJ V 47t.) galėtų būti fleksijų vediniai iš r-kamienio subst. balt.-sl. *dab(e)r- (ar net r/n-kamienio, plg. Toporov PJ I 282), reiškusio „tinkamas sudėjimas“ (matyt neutr.), greta kurio egzistavo ir sinonimas balt.-sl. *dabā „tinkamas būdas“ > lie. dabà „būdas, prigimtis“ = la. daba „t. p.“, lenk. doba „momentas, tinkamas laikas“ (ir kt. < sl. *doba, žr. ESSJ V 38t.) ir pan. Tą pačią šaknį turi lie. dab-ìnti „puošti“ (< *„daryti tinkamu“), s. sl. po-dob-iti „tinkamu daryti“, go. ga-dab-an „tikti“, lo. fab-er „amatininkas, menininkas“ (< *„kas tinkamai sudeda“), gal arm. darbin „kalvis“ (< *dhabhr-) 171 ir pan. < ide.dhabh- „tinkamai sudėti“ (Pokorny IEW I 233t., Fraenkel LEW 79, Endzelīns SV 155, Toporov l. c.). Įprasta manyti, kad šitam ide. *dhabh- „tinkamai sudėti“ čia ir baigiasi jo etimologija [žr. Pokorny (l. c.) ir kt.]. Nėra negalima, kad čia buvo ne ide. *dhabh- „tinkamai sudėti“ (Pokorny l. c.), o ide. *dhHb(h)- „t. p.“ – apofoninis variantas archetipui ide. *dhe-Hb(h)- > *dhēb(h)-, kuris, atmetus formantą (determinatyvą) *-b(h)-, suponuoja ide. *dheH- (: *dhH-) > *dheH- > *dhē- „dėti, sudėti“ (žr. s. v. senditans). Iš pastarojo gana seniai atsirado semantinių homonimų (kai kurie gal tik atskiruose ide. tarmių arealuose) : ide. *dheH- (: *dhH-) > *dhē- „statyti, daryti“ (< *„sudėti“), ide. *dhē- < *dheH- (: *dhH-) „tvoti“ [< *„ką smarkiai daryti“ < *„smarkiai dėti“, plg., pvz., lie. dė́ti „legen, setzen“ reikšmę „tvoti, mušti“ (LKŽ II² 443t.), kurią labai sena reikia laikyti, žr. s. v. debica]. Iš ide. *dhH- (: *dheH- > *dhē-) „dėti“ (> *„palengva dėti“ > *„tinkamai, gražiai sudėti“) + *-bh- turime ide. *dhHbh- „tinkamai sudėti“ ( pr. dabber ir kt., žr. anksčiau). Iš ide. *dhē- < *dheH-/*dhH- „dėti“ (> *„smarkiai dėti“ > *„smarkiai daryti“ > *„tvoti“) + *-b(h)- atsirado ide. *dhēb(h)- < *dheHb(h)-/*dhHb(h)- „tvoti“ (žr. s. v. debica). Eventualus patikslinimas: tas ide. *dhHb(h)- [: *dheHb(h)- > *dhēb(h)-] turbūt galėjo duoti ir balt.-sl. *deb-, iš kurio dėl apofonijos ar kitokių priežasčių lengvai galėjo atsirasti tas pats (t. y. minėtas) balt.-sl. *dab- ( pr. dabb-er ir kt., žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 109t.; ESSJ V 38t., 45t.; Lehmann GED 134t.; Orel HGE 66; Rix LIV 135t.; Vaan EDL 197.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.