Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 57–58 psl.

aysmis

aysmis „spis (Spieß) – iešmas“ E 363 (turbūt o-kamienis) = *ais-mis < *aismas < balt. *aiśmas, išverstas į ryt. balt. *eiśmas > lie. iẽšmas = la. ìesms (žr. toliau). Balt. *aiśma- < (ide.) *aikmo- ar *aiksmo- labiausiai panašus į gr. αἰχμή „ieties smaigalys, ietis“ < *aiksmā: turi a) tą pačią šaknį ide. *aik- (ar *aig-); b) tą patį (jeigu balt. *aiśma- irgi iš *aiksmo-) sufiksą *-sm-; skiriasi tik kamiengaliais. Abejojant šių balt. ir gr. žodžių panašumo nepriklausoma kilme, reikia manyti, kad jie suponuoja (o- resp. ā-kamienį) adj. ide. (dial.) *aiksmo-, reiškusį maždaug („vibruojamas“ >) „vibruojant, sukant duriamas“ (žr. toliau); dėl tokios reikšmės virtimo į balt. „iešmas“ [= „įrankis mėsai uždurti (pasmeigti) ir jai ant ugnies sukioti“] bei gr. „ietis“ [= „vibruojant duriamas (smeigiamas), metamas daiktas“] plg. rus. вертел „iešmas“, ukr. вертель „grąžtas; iešmas“ (< *„sukant duriamas“ < *„sukamas“), go. wairþan „mesti“ (< *„sukti“) ir pan. Tas adj. ide. (dial.) *aiksmo- laikytinas vediniu iš verb. ide. *aik- („vibruoti ir pan.>) „vibruojant, sukant durti (smeigti)“ arba iš jam artimo sinonimo verb. ide. *aig- „vibruoti ir pan.“ (ide. tarmėse irgi davusio „vibruojant, sukant durti“, žr. toliau). Šiuos du sinonimus bei kvazihomonimus toliau žymėsiu verb. ide. *aig/k- „vibruoti; vibruojant, sukant durti“ [> s. ind. éj-ati „juda, dreba“ ir kt. resp. gr. αἶκ-λοι „ieties smaigalio kampai“ (Hes.) ir kt., žr. Pokorny IEW I 13 (s. v. 3. aig- „(sich) heftig bewegen, schwingen, vibrieren“) ir 15 (s. v. ā̆ik- : ī̆k-)], kuris yra determinatyvo *-g/k- išplėstas senesnis ide. *ai- „deginti, šviesti“ (dėl jo žr. Pokorny IEW I 11 s. v. 4. ā̆i-) – tas pats, kuris aptariamas ir s. v. ennoys. Reikšmių „deginti, šviesti“ ir „vibruoti; (vibruojant, sukant) durti (smeigti, mušti ir pan.)“ sąsają čia nesunku pagrįsti, žr. Urbutis BEE I 60t. Greta minėto verb. ide. *aig/k- < *H2eig/k- egzistavo ir jo apofoninis variantas verb. ide. *H2ig/k- > *ig/k- (plg. s. v. ennoys) > s. ind. 58 iṅg-áyati „judina, purto, krato“ (su infiksu) ir kt. resp. gr. ἰκ-τέα „ietis“ (Hes.), lo. īc-ō „užgaunu, sužeidžiu“ (su ī- iš senesnio *i-) ir kt. (žr. Pokorny IEW I 14 resp. 15). Verb. ide. *aig/k- davė balt.-sl. *aiź- „vibruoti“ resp. *aiś- „vibruojant durti“, o iš verb. ide. *ig/k- išriedėjo balt.-sl. *iź- „būti vibruojamam“ resp. *iś- „būti duriamam (vibruojant)“. Greta verb. balt.-sl. *aiź-/*iź- resp. *aiś-/*iś- atsirado ir verb. balt.-sl. (dial.) *eiź- „vibruoti“ resp. *eiś- „vibruojant durti“, kurie tam tikrose balt.-sl. tarmėse išstūmė senuosius balt.-sl. *aiź- resp. aiś- (plg. s. v. ennoys). Šitaip atsitiko, pvz., su verb. ryt. balt. *aiś- „vibruojant durti“ *eiś- „t. p.“, o dėl to ir senasis balt. *aiśmas „vibruojant duriamasis įrankis“ = „iešmas“ buvo išverstas į ryt. balt. *eiśmas „t. p.“ (žr. anksčiau). Vėliau verb. balt.-sl. *aiś-/*iś- bei *eiś- išnyko, perduodamas savo reikšmę sinonimui verb. balt.-sl. *aiź-/*iź- bei *eiź- (žr. s. v. eyswo). Pagaliau yra pagrindo manyti, kad senovės balt.-sl. tarmėse kurį laiką greta sinoniminės porõs verb. (balt.-sl.) *aiź-/*aiś- resp. *iź-/*iś- bei (inovacinės) balt.-sl. dial. *eiź-/*eiś- bus egzistavusi ir tos pačiõs kilmės bei panašios reikšmės sinoniminė pora verb. balt.-sl. *aig-/*aik- resp. *ig-/*ik- bei (inovacinė) balt.-sl. dial. *eig-/*eik- (t. y. su neasibiliuotu ide. *-g- resp. *-k-, plg., pvz., s. v. aglo). Iš čia turime, pvz.: a) balt.-sl. *aik-/*eik-/*ik- „vibruojant durti ir pan. pr. *aik-ulā (žr. ayculo), b) balt.-sl. *aig-/*eig-/*ig- „vibruojant durti ir pan. sl. *ig-ulā, taip pat lie. dial. áig-yti „badyti, daigyti“ ir kt. (žr. s. v. ayculo).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 45t.; Matzenauer BKAS 18; Smoczyński SBS II 68t., SEJL 217; Vaan EDL 295.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.