Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 216–217 psl.

dongo

dongo „refe (Reifen) – lankas“ E 403 nom. sg. fem. = *dɔ̄ngɔ̄, t. y. *dāngā < *dañgā (dėl diftongo žr. PKP 46). Originalo žodis refe (E 403) yra v. v. ž. lytis vietoj reife „lankas“ (= v. v. a. reif „t. p.“, žr. Paul DW 474 s. v. Reif), plg., pvz., schede (E 425, žr. s. v. sarxtes) v. v. ž. lytį vietoj scheide (= v. v. a. scheide Lex 180). Pr. *dangā „lankas“ kartu su kurš. > la. dial. dañga „kampas“ (plg. kurš. > la. dial. dañdzis „die aus einem Stück bestehende Radfelge“) bei sl. *dǫga > rus. дуга „lankas; vaivorykštė“ ir kt. suponuoja vak. balt.-sl. *dangā „lankas, lenkimas“ (žr. dar Mažiulis Liet. etnogen. 6, idem ZfSl XXIX 166), kuris yra fleksijos vedinys iš balt.-sl. verb. *deng- „lenkti, krümmen“ (žr. s. v. II dangus); tokios pat darybos ir lie. dangà „apdengimas“, bet jis arba neteko senovinės reikšmės [„(ap)lenkimas“], arba buvo išvestas iš lie. verb. deng- „dengti“ (< *„lenkti“). Žr. dar Mažiulis Blt XIV 52t., PKP II 30, 285.
Tiesa, egzistuoja visų priimta tradicinė nuomonė, kad vok. refe (E 403), vadinasi, ir pr. dongo buvo kažkoks „padėklas, pastovas“: „wahrscheinlich ein in der Küche befindliches Gestell zum Aufstellen der Gläser, Teller u. dergl., ein Gläser- oder Tellerbrett“ (Nesselmann Thes. 31), „wahrscheinlich Gestell für Schenkgeräte, Gläser- oder Tellerbrett“ (Frischbier PW II 219), „wohl Gestell für Trinkgeschirre, Gläserbrett“ (Trautmann AS 322), „Gestell für Trinkgeschirre?“ (Endzelīns SV 162); Trautmannas 217 (l. c.) šiam reikalui net pateikia v. v. ž. ref „Gestell zum Tra-gen von Lasten auf dem Rücken“ (čia paminėčiau dar ir v. v. a. ref „Stabgestell zum Tragen auf dem Rücken“ Lex 165, taip pat n. v. a. Reff „Gestell aus Stäben oder Brettern“ Paul DW 472), „…обозначает подставку для посуды“ (Toporov PJ I 361). Šitiems spėjimams, kad vok. refe (E 403) reiškęs kažkokį padėklą ar pastovą, vienas iš svarbiausių argumentų yra štai kas: vok. refe (E 403) eina po glas „stiklas“ (E 401) ir becher „taurė“ (E 402), – Frischbier l. c., Trautmann l. c., Toporov l. c.; betgi čia užmirštama, kad a) E žodynėlyje yra ne vienas atvejis, kai trūksta griežtesnės žodžių išdėstymo tvarkõs pagal jų reikšmių asociacinius ryšius, b) vok. refe (E 403) bei pr. dongo įdėtas į E 382E 403 grupę, kurioje yra kubilų (E 393, 394) bei statinės (E 397) ir jų dalių (E 395, 398, 399) pavadinimai. Jau vien dėl šių dalykų reikia galvoti, kad vok. refe (E 403) – pr. dongo buvo ne „padėklas, pastovas“, o kubilo bei statinės dalis – „lankas“, žr. anksčiau (ir Mažiulis l. c.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński Blt XXVIII (1) 77.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.