Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 59–60 psl.

aketes

aketes „egde (Egge) – akėčios“ E 255 nom. pl. fem. = *akētēs < vak. balt. (nom. pl. fem.) *akētēs (*ekētēs) : ryt. balt. (nom. pl. fem.) *akēti̯ās (*ekēti̯ās) > lie. akė́čios resp. ekė́čios, la. ecēšas. Pirmykštė šio balt. žodžio lytis buvo matyt (balt.) *aketā (*eketā) „akėčios“ (nomen collect.) < ide. dial. *oketā „t. p.“ > germ.-kelt. *oketā „t. p.“ (> s. v. a. egida, ags. egede, s. kimr. ocet ir kt., – Pokorny IEW I 22), kuris yra turbūt substantyvu virtusi fem. lytis adjektyvo ide. dial. (balt.-germ.-kelt.) *ok-eto- (plg. s. v. garian ir kitur), o pastarasis – sufikso *-eta- (resp. *-etā- fem.) vedinys iš ide. *ok-, plg. gr. κλειτός „garsus, garbingas“ (< *κλεϝ-ετος), μεν-ετός „laukiąs“, s. ind. pac-atáḥ „virtas“ (< *pek-etos) ir kt. Kas buvo tas ide. *ok- (ar adj., ar subst., ar verb.) ir kokią jis turėjo reikšmę, nelengva pasakyti. Patikimiau spėti, kad jis buvo šaknies verb. ide. *ak- „durti, badyti“ (žr. s. v. ackons) variantas – verb. ide. (dial.) *ok- „t. p.“, plg. visiems žinomą archetipą ide. adj. *ak-/*ok- „aštrus“ (jo būtent ir įprasta ieškoti balt.-germ.-kelt. ir pan. „akėčiose“, žr. Būga RR III 382, ME I 565, Trautmann BSW 68, Pokorny IEW I 22, 60 Kluge EWDS 152, plg. Toporov PJ I 67, kitaip – Fraenkel LEW 119), t. y.: jeigu variantas ide. adj. *ak-, kaip spėju, yra deverbatyvas (žr. s. v. ackons), tai ir šis ide. adj. *ok- gali būti deverbatyvas (žr. dar toliau). Tuomet išeitų, kad tas ide. dial. adj. *ok-eto- buvo deverbatyvas ir reiškė „tas (ta), kuris duria, bado, duriantis ar pan.“, o deadjektyvinis subst. ide. dial. *oketā „akėčios“ atsirado maždaug iš *„tai, kas turi dūrimo, badymo ypatybę“ (no-men abstractum) > *„tam tikri dūrikliai, badikliai“ (nomen collect.), plg. (galbūt irgi deadjektyvą) sl. *bar-nā „akėčios“ (> rus. борона ir kt.) : lo. for-āre „gręžti“ ir kt. (Būga l. c). Iš minėto ide. verb. *ak-/*ok- „dur(inė)ti, badyti“ bus išriedėjęs ide. dial. verb. *ak-/*ok-akėti> balt. verb. *ak- „t. p.“, vėliau perdirbtas į balt. verb. *akē- „t. p.“ (> lie. akė́-ti resp. ekė́-ti = la. ecê-t), pagal kurį iš balt. *aketā „akėčios“ atsirado balt. *akētā „t. p.“. Šis dėl to, kad sutapo su balt. *akētā „akėta“ (partic. praet. pass.), tuoj pat buvo perdirbtas į fleksijos *-i̯ā- vedinį – į balt. *akēti̯ās „akėčios“ (pl. tantum, fem.), iš kurio turime ryt. balt. *akēti̯ās (: *ekēti̯ās) „akėčios“ ir vak. balt. (*akēti̯ās ) *akētēs „t. p.“ (dėl *-i̯ā- *-ē- žr. Kuryłowicz ABSl III 83tt.) = pr. aketes (E).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 145; Matasović EDPC 297; Mayrhofer EWA I 265; Orel HGE 3; Smoczyński SEJL 5; Vaan EDL 423.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 186 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.