Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 269–271 psl.

enkopts

enkopts „begraben – įkastas (užkastas)“ III 431–2 [3114–15] (= pakastas VE 164), III 651 [4311] (= pakasti VE 2611 nom. pl. masc.), III 12711 [791] (= pakastas VE 6116), encops „t. p.“ I 717 [530], enquoptzt „t. p.“ II 717 [1129] partic. praet. pass. nom. sg. masc. 270 = *enkapts, kur balsis *-ă- po guturalio *-k- (ir dar prieš labialį *-p-) parašytas raide -o-, plg. Nesselmann Spr. 109, Berneker PS 300, Trautmann AS 329, Stang Vergl. Gr. 30, 38t. Jeigu spėtume, kad raidė -o- čia atspindi balsį pr. *-ō- (Endzelīns StB IV 138t., Endzelīns SV 28, 168) ar pr. *-ā- (Wijk Apr. St. 43t., Schmalstieg OP 180, Toporov PJ II 49t., plg. Būga RR III 106), tuomet greičiausiai būtų ne enkopts (III), o *enkūpts [Endzelyno (StB IV 138t.) spėjimu, kad (balt. *ō >) pr. *ō (> *uo) po guturalių į *ū nevirtęs net III kat-mo šnektoje, sunku patikėti, plg. ir Stang Vergl. Gr. 38].
Pr. *enkapts < *enkaptas „įkastas“ atliepia verb. (inf.) *enkap-tvei „įkasti“ – prefikso en- (žr. en) vedinys iš pr. *kap-tvei „kasti“, turėjusio ir senesnę (žr. toliau) reikšmę „kirsti“ (žr. s. v. warnaycopo). Čia suponuotinas balt. *kap- (praes.), *kāp-(praet.), *kap- (inf.) „kirsti; (kertant) kasti“, iš kurio turime ir: a) lie. dial. kãp-a, kãp-ė, kàp-ti „po truputį kapoti“ [(LKŽ V 243) apibendrintas trumpasis šaknies vokalizmas, plg. Kazlauskas LKIG 354t.], kap-óti „dažnai kirsti, skaldyti, duobti“ = la. kap-ât „t. p.“ (iterat.balt. *kap-ti, žr. Skardžius ŽD 509t.)> lie. kap-lỹs „atšipęs, bukas kirvis, Hacke“ = la. kap-lis „t. p.“ (iš *kap-ti „kirsti“, plg. lie. grėb-lỹs – iš grė́b-ti) ir kt. b) lie. praes. kãpia (-a), praet. kõpė (-o), inf. kõp-ti (vietoj inf. *kap-ti) bei (su visur apibendrintu ilguoju šaknies vokalizmu, plg. Kazlauskas l. c.) praes. kõpia (-a), praet. kõpė (-o), inf. kõp-ti „kasti į krūvą, kaupti, apkasioti; laidoti“ (LKŽ VI 352tt.) = la. praes. kàpju, praet. kàpu, inf. kàp-t „kasti į krūvą, kaupti, apkasioti; lesti (kapoti)“ (ME II 193t.), lie. kãp-as „Grab(hügel)“ = la. kap-s „t. p.“ < *„sukastas“ = *„kaupas“ (iš balt. *kap-ti nepreteritinio *kap-) resp. lie. kõp-os „Dünen“ = la. kãp-as „t. p.“ (nom. pl.) < kurš. *kāp-ā „t. p.“ (nom. sg.; žr. Būga RR III 209) < *„sùkasta, sùkaupta“ = *„kaupas“ (iš balt. *kap-ti preteritinio *kāp-) ir kt. Pr. copte (cupte) „Graben, fossatum – griovys“ (Nesselmann Thes. 78) galėtų būti (nom.-acc. sg. neutr.) *kap-ta ar (nom. sg. fem.) *kap-tā < *„tai, kas iškasta“ < *„iškasimas“, plg. lie. kliū̃tas „kliūtis“ (: kliū́-ti, partic. praet. pass. kliū́-tas) *-tă (nom.-acc. sg. neutr.) resp. la. dzim̂ta „giminė“ (: dzìm-t, 271 partic. praet. pass. dzìm-ts), plg. Skardžius ŽD 320tt. Panašiai aiškintinas prefiksinis pr. Auckopte (Aucupte) „Name eines Baches oder Kanals, der von Schaken her in das kurische Haff führt“ (Nesselmann Thes. 11, Gerullis ON 12), t. y. jis vestinas iš apelatyvo pr. *aukapta „tai, kas iškasta“ (nom.-acc. sg. neutr.) ar *au-kaptā „t. p.“ (nom. sg. fem.). Be to, prūsai bus turėję dar: a) *kapa- (masc. ar neutr., o gal fem. *kapā) „tai, kas sukasta“ > *„kaupas“ > *„kalnelis“, plg. *(aukta)kap- „(aukštã)kalnis“ = (Aucta)cops, (Auctu)kape, (Awctum)kape (Nesselmann Thes. 11, Gerullis ON 12) bei b) *kapa- (masc. ar neutr., o gal fem. *kapā) „tai, kas sukasta“ > *„kaupas“ > *„kapo kalnelis“ > *„kapas“, plg. capp-yn „eine Art heidnischer Gräber“ (Nesselmann Thes. 65) ir galbūt c) *kāpā „tai, kas (vėjo) sukasta“ > *„(kopų) kalnelis“ resp. *„kopa“, plg. (Payme)kopo (Semba – Gerullis ON 112), (Pille)cop „Pilkopiai“ (op. cit. 122) = kurš. *kāpā (dėl jo darybos žr. anksčiau).
Atsižvelgiant a) į ryt. balt. *kap-āt(e)i (> lie. kap-óti la. kap-ât) = sl. *kap-āt(e)i (> s. sl. kop-ati „kasti; kapoti“, rus. коп-ать „t. p.“ ir kt.) ir b) į ryt. balt. *kap-ā-t(e)i kilmę iš balt. *kap-t- „kirsti; (kertant) kasti“ (žr. anksčiau), reikia suponuoti ir sl. *kap-t(e)i „kirsti; (kertant) kasti“, iš kurio [būtent iš jo, o ne iš sl. *kap-āt(e)i] atsirado s. sl. kop-ije „ietis“ ir kt. (< *„kirtiklis“, plg. lie. kap-lỹs = la. kap-lis, žr. anksčiau), serb. kòpa „Haufen“ (<*„tai, kas sukasta“, plg. lie. kãpas = la. kaps, žr. anksčiau) ir kt.
Balt.-sl. *kap-t „kirsti; (kertant) kasti“ < *„kirsti“: gr. κόπ-τω „kertu, kapoju“, κόπος „smūgis, kirtimas“, alb. kep „aptašau akmenis“ (jeigu jis iš *kopō), n. pers. kāf-aδ „(jis) kasa, skelia“ ir kt. < ide. *(s)kep- „skelia, kerta“ žr. Fraenkel LEW 217t., Vasmer ESRJ II 317, 320, Sławski SEP II 450t., Pokorny IEW I 930tt., Vaillant Blt IV 253, Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 748t.; Demiraj AE 216; Derksen EDSIL 233; ESSJ XI 18tt.; Matzenauer BKAS 68; Rix LIV 555; Smoczyński LAV 114t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.