Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 316–317 psl.

galbimai

galbimai „helffen (helfen) – gelbėjame“ III 3114 [2517] praes. 1 pl. (= pagelbetumbim VE 117); 3 sg. opt. galbsai „walt (walte) – tegelbėja“ III 815 [5131], galbse „hilff (helfe) – tegelbėja“ III 497 [356] (= roczik padeti „teikis padėti“ VE 198), „walt (walte) – t. p.“ III 795 [5113], „helff (helfe) – t. p.“ III 10718 [6724]. Plg. pr. (inf.) *galb-tvei (žr. s. v. v. pogalbton, pogalban). Šis pr. verb. bus turėjęs atematinį praes.pr. (3 sg./pl.) *galbti (su *-a- iš senojo „perfekto“), plg. pr. praes. (2 sg.) waisei – (1 pl.) waidimai bei inf. waist (žr.); gal buvo ir lie. praes. (3 sg./pl.) *galbti, perdirbtas į lie. praes. (3 sg./pl.) gélbti (LKŽ III 211) greta inf. gélbėti. Žr. Stang Opusc. 198. Čia pridera ir lie. gil̃b-sta gil̃b-o gil̃b-ti „taisytis, gyti, sveikti“ (LKŽ III 297), kildintinas iš „vaduotis nuo ligos“ = „gyti“, plg. lie. gélb-ėti „vaduoti nuo bėdos ir pan.“ ir „gydyti“ (LKŽ III 211).
Verb. pr. galb- bei lie. gélb-/gil̃b- suponuoja verb. balt. *gelb- (: *galb- : *gilb-) „saugoti, vaduoti ką nuo ko“ < *„globoti“ < *„(ap)glėbti“ < *„(su)spausti“, kuris lyties balt.-sl. *gl̥b- (> *gilb-) apofonišku tarpininkavimu matyt susijęs su verb. balt.-sl. *gleb- (: *glab- resp. *glēb- : *glāb-) „(su)spausti“ [> „(ap)-glėbti“] > lie. glèb-ti < (glem̃ba, glẽbo) „pliukšti“ (< *„susitraukti“ < *„susispausti“), glė́b-ti „apimti, (ap)globti“, glób-ti „umhüllen“ ir kt. (žr. s. v. poglabū). Plg. Trautmann BSW 91t., Pokorny IEW I 359, 360, Toporov PJ II 135t. Šis balt.-sl. *gleb- „(su)spausti, (ap)glėbti“ (plg. Trautmann l. c.) resp. *gelb- „t. p.“ yra formanto balt.-sl. *-(e)b- < ide. *-(e)bh- išplėstas verb. ide. *gel-/*gl̥- „gniaužti(s), spausti(s)“ (plg. Pokorny IEW I 357tt., Fraenkel LEW 157 s. v. glèžti), žr. s. v. gleuptene.
Verb. pr. galb- bei lie. gélb-/gil̃b- yra mėginta etimologiškai sieti ne su lie. glė́b-ti ir kt. (žr. anksčiau), o su lie. gal-ė́ti „können, imstande sein“ ir pan. (Hermann Lit. Stud. 70, Fraenkel LEW 144 ir liter., plg. Toporov PJ II 135), kildinamais iš ide. (dial.) *gal- 317 (ar *ghal-) „können“ (Pokorny IEW I 351, plg. Trautmann BSW 77). Jeigu šiam ide. (dial.) *gal- suponuotina reikšmė *„können“ < *„būti stipriam“ < *„būti standžiam, kietam“ < *„būti sugniaužtam, suspaustam“ (tokia semantinė raida šiaip jau galimà), tai jis galėtų giminiuotis su minėtu verb. ide. *gel*/*gl̥- „gniaužti(s), spausti(s)“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 44; Rikov LgB IV 133; Smoczyński LAV 138tt., SEJL 167.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.