Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 73–75 psl.

amsis

amsis „volcks (Volkes) – tautõs, žmonių“ III 12313 [772] gen. sg., amsin „volck (Volk) – tautą, žmonesIII 11917 [752] acc. sg.; yra dar amsin III 5914 [413] acc. sg. tokiame kontekste: mukinaiti wissans amsin adder pogūnans „lehret alle heyden“ III 5914–15 [413]. Pastaruoju atveju pr. amsin (acc. sg.) „tauta, žmonės“ = „liaudis, valstiečiai, paprasti žmonės“ = „krikščionybės dalykų nemokantys žmonės, pagonys“ (plg. Toporov PJ I 82). 74 Kontekstas III 5914–15 rodo, kad amsi- buvo nomen collectivum bei singulare tantum (plg. Benveniste StB II 80, Fraenkel LEW 9, Toporov l. c.). Iš pradžių buvo i̯o-kamienis neutr.nom.-acc. sg. (neutr.) pr. *amzi̯an (Endzelin RFV LXXVI 308, Būga RR III 440) balt. (nom.-acc. sg. neutr.) *am-źi̯ă (be *-n, žr. Mažiulis BS 85t. ir liter.) > ryt. balt. *amźi̯ă lie. (nom. sg. masc.) ámžias „amžius, Lebensdauer“. Pr. amsin = *amzin (III kat., acc. sg. ne neutr.) vietoj senesnio pr. *amzi̯an (acc.-nom. sg. neutr.) atsirado panašiai, kaip, pvz., pr. garrin = *garin (III kat., acc. sg. ne neutr.) – vietoj senesnio pr. *gari̯an (acc.-nom. sg. neutr., žr. garian). Pr. III kat-mo šnektoje šitai įvyko apie XIV–XV a. – atsirado inovacinės formos nom. sg. masc. *amzīs > *amzis [= i̯o-kamienė lie. dial. nom. sg. masc. ámžis (LKŽ I² 125 s. v. 1 ámžis) = lie. (mẽd)-is] resp. acc. sg. masc. *amzin. Dėl to šis pr. žodis (singulare tantum!) labai priartėjo prie i-kamienės paradigmos (plg. i-kamienį lie. dial. amžis LKŽ I² 125 s. v. 2 amžis); XVI a. (t. y. III pr. kat-mo šnektoje) jis buvo matyt jau i-kamienis (masc. ar fem.): acc. sg. *amzin = (III 5914, III 11917) amsin, gen. sg. *amzis = (III 12313) amsis (dėl i-kamienės gen. sg. pr. -is žr. Mažiulis BS 271), nom. sg. (*amzis >) *amzs (plg. nom. sg. pr. III soūns = *sūns iš *sūnus, žr. l. c.). Atsižvelgiant į pr. *amzi̯an > *amžʹan, vietoj tų inovacinių amsin = *amzin (acc. sg.) resp. amsis = *amzis (gen. sg.) norėtųsi laukti *amschin = *amžin resp. *amschis = *amžis. Šitaip nėra dėl to, kad čia *-žʹ- buvo pakeistas (adaptuotas) į *-zʹ-, nes a) tas *-žʹ – inovacinėje (i-kamienėje) šio žodžio paradigmoje (singulare tantum!) niekur nėjo prieš užpakalinės eilės balsį, b) prieš priešakinės eilės balsius prūsai šiaip jau neturėjo nei *ž, nei *š (pr. schis „šis“ yra su *š- dėl to, kad čia paradigmoje buvo formų su *šʹ- + užpakalinės eilės balsis!), c) priebalsis *ž prūsams buvo labai retas (retesnis negu la. ar sl. kalbose ir dar retesnis negu vok. kalboje!). Plg. dar, pvz., pr. skrijsin su -s- = *-z-, vietoj kurio šiaip jau norėtųsi laukti *-sch- = *-ž- (žr. s. v. scrīsin).
Balt. *amźi̯a (nom.-acc. sg. neutr.) buvo „veiklumas“ > „pajėgumas, gyvenimas“ – substantyvu (nomen abstractum) virtusi 75 neutr. lytis adjektyvo balt. *amźi̯a- „veiklus, -i“, kurį buvus rodo dar subst. (i̯ā-kamienis) lie. ámžia „amžius“ (LKŽ I² 123), kilęs iš to paties balt. adj. fem. lyties, plg. s. v. garian. Balt. adj. *amźi̯a- „veiklus, -i“ yra vedinys iš verb. (ar iš subst. verb.) balt. *ámź- „veikti (energingai)“ < [su determinatyvu balt. *-ź- < ide. *-g(h)-] ide. *omH- „energingai veikti“ > s. isl. ama „varginti, įkyrėti“, s. v. a. emiz „nuolatinis“, s. ind. ámīti „reikalauja, primygtinai užtikrina, prisiekia“, gr. ὄμ-νυμι „prisiekiu“, toch. A amiśkäññe „nepasitenkinimas“ ir pan. (Pokorny IEW I 778 s. v. omə- „energisch vorgehen“). Dėl balt. *amźi̯a „veiklumas“ > *„pajėgumas, gyvenimas“ > *„amžius, Lebensdauer“ plg. lie. viẽkas „pajėgumas, gyvenimas“ (: s. sl. věkъ ir kt.) < „veiklumas“ (: lie. veĩk-ti ir kt., žr. s. v. waix). Pr. amsis „tauta, žmonės“ (gen. sg., nomen collectivum) atsirado iš: *„veiklumas“ > *„pajėgumas, gyvenimas“ > *„gyvenimo laikas, amžius“ > *„to paties amžiaus, kartos (generacijos) žmonės“ > *„žmonės“ > „tauta, žmonės“; plg. arm. azg „liaudis, tauta“ (< *omz-k-). Dėl panašios semantinės raidõs paralelių žr. Lewy IF XXXII 160, ME II 681 (s. v. mûžs), Benveniste StB II 81. Tuo metu, kai pr. amsi- išvirto į „tautą, žmones“, pr. *tautā „tauta, žmonės“ pasikeitė į „kraštą, Land“, žr. s. v. tauto.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Karaliūnas LgB IV 135tt.; Matzenauer BKAS 19; Smoczyński SEJL 14.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.