Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 361–362 psl.

gīdan

gīdan „schande (Schande) – gėdą“ III 5521 [394] acc. sg. fem. (= giedas „gėdas“ VE 2216 acc. pl.) su nepaliudyta nom. sg. (fem.) forma (XVI a.) *gīda < (XV a.) *gīdā (žr. dar nigīdings) < (XIII–XIV a.) *gēdā (t. y. *gēdɔ̄) = lie. gė́da < balt. *gḗdā́ „gėda, negarbė“ = sl. *gēdā „t. p.“, iš kurio išvestas sl. *žadьnъ (plg. sl. *rǫč-ьnъ > rus. ручной ir pan.) > lenk. żadny „bjaurus, šlykštus“ ir kt. (Trautmann BSW 81); čia neatsižvelgsime į galimą paklaidą: gal slavai ir vak. baltai (prūsai) turėjo ne (fem.) *gēdā, o (neutr.) *gēda(n)? Tos pačios kilmė̃s yra dar s. sl. gadъ „roplys, šliužas, bjaurybė“, rus. гад ir kt. < sl. *gād- (ar *gōd-): šita šaknis santykiauja su minėta balt.-sl. *gēd- kaip pastarosios apofoniškas vedinys. Balt.-sl. *gēd- yra iš ide. dial. *gēdh- > germ. *kēd- > v. v. a. quât „blogas, bjaurus“, n. nyderl. kwaad „blogas, bjaurus, sugadintas“, vok. Kot „mėšlas“ ir kt. (Kluge EWDS 397). Šį ide. dial. *gēdh- reikia laikyti ekskliuzyvia baltų-slavų-germanų izoleksa (Stang LS 21, plg. Trautmann AS 338, Endzelīns SV 177, Vasmer ESRJ I 381), ir sakyti, kad jis kilęs iš ide. *gē(u)dh- < *gēudh- (Fraenkel LEW 142 ir liter., Pokorny IEW I 484, Toporov PJ II 231tt. ir liter.), nematau jokio reikalo (Mažiulis BS 61tt., plg. Trautmann BSW 81, Stang l. c.). Ide. dial. *gēdh- atsirado matyt apofoniškai iš ide. *gedh- „dauž(y)ti, užgauti, (su)ardyti“ (Pokorny IEW I 466) > lie. (intrans.) 362 geñda gẽdo gèsti „(su)irti; prastėti; pūti“ (LKŽ III 276tt.), v. v. a. quetzen „daužti“ (dėl kitų germ. pavyzdžių žr. Kluge EWDS 574t.). Žr. dar s. v. pogadint. Šis ide. *gedh- galėtų būti irgi baltų-slavų-germanų izoleksa, nes jo veldiniais laikyti atitinkamus indoiranėnų ir graikų žodžius (dėl jų žr. Pokorny IEW I l. c.) visgi nėra nerizikinga (plg. Mayrhofer KEWA I 321t.). Lie. geñda gẽdo gèsti kilmę kitaip aiškina Fraenkel LEW 149t.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 160t.; ESSJ VI 81t.; Orel HGE 229; Smoczyński SEJL 165.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.