Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 383–384 psl.

glosano

glosano „blintsleche (Blindschleiche) – gluodenas“ E 788 nom. sg. fem. = *glōsanɔ̄ (ar *glɔ̄sanɔ̄), t. y. *glɔ̄sanā (ar *glāsanā). Galėtų būti iš (subst.) pr. *glōsena (dėl pr. *e > *a žr. Endzelīns SV 24, 44) adj. vak. balt. *glōsenā- (fem.) resp. (masc., neutr.) *glōsena-, o šis – sufikso *-en- vedinys iš adj. balt. *glōsa- „blizgantis“ (žr. dar s. v. glossis); plg lie. gluodenà „gluodenas“ (ir 384 gluõdenas „t. p.“) bei la. gluõdene „t. p.“ < adj. ryt. balt. *glo-den- (Skardžius ŽD 229) – sufikso -en- vedinį iš adj. balt. *glōda- „blizgantis“ > adj. lie. gluodas „lygus, gludus“ (LKŽ III 440), gluodùs „t. p.“ (plg. Skardžius l. c.). Tas adj. balt. *glōsa- „blizgantis“ – sufikso *-sa- vedinys iš verb. balt. *glā̆d- „blizginti, blizgėti“ (žr. s. v. glosto), kurio fleksinis vedinys – minėtas adj. balt. *glōda- „blizgantis“ (arba tas adj. balt. *glōsa- yra fleksijos vedinys iš verb. balt. *glē̆s-, žr. s. v. glossis). Tuos adjektyvus balt. *glōsa- (< *glōd-sa-) ir *glōda- dėl darybos plg., pvz., su adjektyvais balt. (dial.) *smarsa- „smirdantis“ (< *smardsa-) ir balt. *smarda- „t. p.“, kuriuos panašiai kaip, pvz., balt. adj. *lanka- ir subst. *lanka- (žr. Skardžius ŽD 35), man rodos, suponuoja substantyvai (gal net deadjektyvai) lie. smársas „smarvė ir kt.“ (: smarsa LKŽ XIII 123) resp. smárdas „smarvė“ (: smarda LKŽ XIII 114, 113) ir pan.
Taigi tiek pr. *glōsen- „gluodenas“, tiek ir lie.-la. *glōden- „t. p.“ yra matyt iš *„blizganti (gyvatė, angis) resp. blizgantis (žaltys)“, plg. dar lie. dial. žibulỹs „gluodenas“ (vedinys iš verb. žib-ė́ti), varinùkė „t. p.“ [< „vario spalvõs (gyvatė, angis), blizganti kaip varis“.
Dėl pr. glosano „gluodenas“ bei lie.-la. *glōden- „t. p.“ etimologijos plg. Būga RR I 312, 439, II 342, Endzelīns SV 179, Fraenkel LEW 158, Toporov PJ II 266 ir liter.

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.