Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 411–413 psl.

grobis

grobis „darm (Darm) – žarna“ E 129 = pr. *grɔ̄bis < *grɔ̄bas, t. y. grābas (nom. sg. masc.), artimiausiai besigiminiuojantis su lie. gróbas, kuris yra: a) singularinis (ne sg. tantum, o sg.-pl.-du.) lie. gróbas, turintis konkrečią reikšmę = „žarna; šonkaulis“ (LKŽ III 636) ir b) pluralinis (pl. tantum) lie. gróbai, turintis 412 abstraktesnę reikšmę (kolektyvinį pl.) = „žarnos, viduriai; griaučiai, šonkauliai“ (l. c.); lie. gróbas paprastai ir vartojamas kaip pl. tantum – lie. gróbai. Niekas iki šiol nepastebėjo, kad šitokią (pl. tantum) vartoseną reikia laikyti archaizmu, kitaip sakant, singularinis (sg.-pl.-du.) lie. gróbas kildintinas iš pluralinio (pl. tantum) lie. gróbai (kolektyvinis pl.); panašiai ir pr. *grābas ( grobis E) laikytinas singulariniu (sg.-pl.-du.) pr. *grābas (nom. sg. masc.), atsiradusiu iš pluralinio (pl. tantum) pr. *grābai (kolektyvinis pl.).
Toks (pl. tantum) subst. balt. dial. *grābai (nom. pl. masc.), kuris gal perdirbtas iš (pl. tantum) balt. dial. *grābā (nom.-acc. pl. neutr.), iš pradžių bus buvęs *„žarnos (viduriai)“ < *„tai, kas išgriebiama (išimama)“ < *„tai, kas iškrapštoma, išrėžiama“ (šitai rodo pati jo daryba, žr. toliau). Tokią semantinę raidą lėmė štai kas: paskerstą gyvulį (nukirtus jam gaivą ir kojas) dorojant, pirmiausia atliekamas sunkiausias (sudėtingiausias) darbas – išgriebiamos (iškrapštomos) žárnos [balt. dial. *grābai „tai, kas išgriebiama (iškrapštoma)“ (pl. tantum) > „žarnos“]. Po to, išėmus (išgriebus, iškrapščius) kitus gyvulio vidaus organus (atlikus šį lengvesnį darbą), pasilieka kaulai resp. griaučiai (su mėsa); iš čia atsirado šiam balt. dial. *grābai (pl. tantum) kita reikšmė (dial.) – *„griaučiai; šonkauliai“, t. y.: balt. dial. *grābai „tai, kas pasilieka išgriebus (iškrapščius, išrė-žus) žarnas bei kitus vidaus organus“ (plg. lie. dial. pasakymą: žarnos, kepenos, širdis, blužnis, plaučiai yra vis grobai, arba viduriaiLKŽ III 636) > *„išgriebtas-išdarytas (nuo žarnų ir kitų vidaus organų išlaisvintas bei atskirtas) gyvulio kūnas“ = *„griaučiai su mėsa“ > *„griaučiai (su mėsa)“ > „griaučiai; šonkauliai“.
Balt. dial. *grābai (pl. tantum) *žarnos“ < *„tai, kas išgriebiama (išimama)“ < *„tai, kas iškrapštoma, išrėžiama“ yra fleksijos vedinys iš verb. (intens.-iterat.) balt. (praet., praes., inf.) *grāb- „(iš)krapštyti, krapštant (iš)griebti, (intensyviai, dažnai) griebti“ (> lie. grób-ti „gewaltsam ergreifen, rauben“ = la. grâb-t „t. p.“) (praet.) *grāb- resp. (praes., inf.) *grab- „t. p.“ (praet., praes., inf.) *grab- „t. p.“ (> lie. grab-inė́ti „krapštinėti, 413 graibyti“, la. grab-êt „skrebėti, brazdėti“ ir kt., žr. dar s. v. gramboale), kuris išvestas iš (ne intens.) balt. (praet., praes., inf.) *greb- „(iš)krapštyti, krapštant (iš)griebti“ (> lie. greb-óti „graibyti“, la. greb-t „skobti“ ir kt.) (praet.) *grēb- „t. p.“ resp. (praes., inf.) *greb- „t. p.“ balt. dial. (praet., praes., inf.) *grēb- „t. p.“ (> lie. grė́b-ti „harken; čiupti, griebti“).
Turime verb. balt. *greb-/*grab- „(iš)krapštyti, krapštant (iš)griebti“ = sl. *greb-/*grab- „t. p.“ > lenk. grzebę „krapštau; kasu“ ir kt., s. sl. grobъ „kapas“ ir kt., (verb. *grab- *grāb->) s. sl. grab-iti „grobti“ ir kt. Šio balt.-sl. (verb.) *greb- (: *grab-) giminaičiai yra go. grab-an „kasti“ ir kt., s. ind. gr̥bh-ṇā́ti „jis pagriebia“ ir kt. (plg. Pokorny IEW I 455t. s. v. v. 1. ghrebh-, 2. ghrebh-) < verb. ide. *ghrebh- (: *ghr̥bh-) „(iš)krapštyti, krapštant (iš)griebti“ (plg. Pokorny l. c.) = „(iš)rėžti suk(ioj)ant“, kuris yra matyt formanto *-(e)bh- išplėstas verb. ide. *gher- (: *ghr̥-) „rėžti sukant“ (plg. Pokorny IEW I 442t. s. v. 4. ǵher- ir 443 s. v. 5. ǵher-), žr. s. v. grosis.
Dėl balt. dial. *grābai „žarnos“ (su „kentuminiu“ *g-) *„išgriebti, iškrapštyti, išrėžti (sukant)“ semantikos plg. (lie. žarnà = la. zar̂na <) ryt. balt. *źarnā (su „satəminiu“ *ź-), kuris yra matyt irgi iš *„tai, kas ìšgriebta, išrė́žta (sukant)“, suponuojančio tą patį minėtą verb. ide. *gher- (: *ghr̥-) „(iš)griebti = *„krapštant (iš)griebti, (iš)krapštyti“ = *„išrėžti sukant“, bet apie visa tai plačiau – kitąkart.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 185; ESSJ VII 97; Larsson FsKlingenschmitt 365; Mayrhofer EWA I 505tt.; Orel HGE 139, 142; Rix LIV 201.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.