Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 419–420 psl.

gūbans

419 gūbans atveju vnsei gūbans „auffgefahren (aufgefahren) – užžengęs, nuvykęs“ III 12713 [792], vnsey gobuns „auffgefaren (aufgefahren) – t. p.“ I 91 [532], vnseigubons „t. p.“ II 91 [1131], vnsaigūbons „t. p.“ III 433–4 [3116] (= uschßenge „užžengė“ VE 166), *gubans = gubas „gegangen – nuvykęs“ III 7923 [5125] (= eik VE 346) partic. praet. act. (nom. sg. masc.). Turime lytis pr. (I, II, III) *unzeigūbuns (prefiksinę) resp. pr. *gūbuns (*-uns kai kuriais atvejais pakeista į *-ans, žr. PKP II 252t.). Žr. dar pergubuns (čia gal pridera ir ka-gub-sche GGA 1874, p. 1239). Turime verb. pr. *gūb- „vykti“ (paliudytas tik praet. kamienas!), kurį įprasta kildinti iš pirmykščio verb. pr. *gūb- (žr. Trautmann AS 344 ir liter., Endzelīns SV 181t. ir liter., Toporov PJ II 321tt. ir liter.). Tokią hipotezę Endzelynas bandė paremti dar pr. (I 91) gobuns (hapax legomenon) raidės -o- atsargiu taisymu į *-ou-, tačiau juo ir pats labai abejojo (Endzelīns SV 29); man rodos, kad čia raidė -o- atspindi balsį pr. *-u- (< pr. *-ū-, žr. PKP I 252).
Kadangi pr. (I, II, III) *gūb- „vykti“ balsis *-ū- niekur nerašomas -ou-, tai šį pr. verbum geriau kildinti ne iš pirmykščio pr. *gūb- (įprastinė hipotezė), o iš verb. pr. (*gɔ̄b-, t. y.) *gāb- (plg. Būga RR III 945t.), tiksliau sakant, iš verb. pr. *gāb- (praet., inf., praes.) „vykti“ < *gāb- (praet., inf.) resp. *gab- (praes.) „t. p.“, plg., pvz., lie. vãg-ia (praes.), võg-ė (praet.), võg-ti (inf.).
Tas verb. pr. *gāb- (praet., inf., praes.) „vykti“ yra iš verb. balt. dial. *gāb- (praet., inf., praes.) „čiupti, griebti, imti“ [> lie. gõb-ia gõb-ė gõb-ti (ir gób-) „grobti, imti“ (LKŽ III 470 s. v. góbti 3) *gāb- (praet., inf.)/*gab- (praes.) „t. p.“ [> lie. (DP) gãb-ia-s (praes.) resp. (inf) gõb-ti-s „glaustis, griebtis prie ko“ (Kudzinowski Indeks I 242)] verb. balt. *gab- (praet., inf., praes.) „t. p.“ (intens.), greta kurio bus egzistavęs verb. (ne intens.) balt. *geb- (praet., inf., praes.) „t. p.“ (> lie. geb-ė́ti „išmanyti“ < *„būti imliam“) *gēb- (praet.)/*geb- (inf., praes.) „t. p.“ balt. dial. *gēb- (praet., inf.)/*geb- (praes.) „t. p.“ *gēb- (praet., inf., praes.) „t. p.“ > lie. gė̃b-ė gė̃b-ia gė̃b-ti „gobti, glemžti“ (LKŽ III 193 s. v. 1 gė̃b-ti). Dėl visa to plg., pvz., s. v. grobis. Dėl pr. *gāb-vykti“ kilmė̃s iš *čiupti, 420 griebti, imtižr. Mažiulis PKP 259 (išn. 34), plg. dar šio pr. žodžio giminaitį lie. dial. at-gėb-ti „atnešti, atgabenti“ (LKŽ III 193 s. v. 2 gėbti).
Verb. balt. *gab- „čiupti, griebti, imti“ (intens.) nesunku kildinti iš verb. ide. *ghabh- „t. p.“ (> lo. hab-eō „turiu, laikau“ ir kt., žr. Pokorny IEW I 407tt.), bet iš jo kildinti minėtą verb. balt. *geb- „t. p.“ (ne intens.) yra – dėl šaknies vokalizmo – neleñgva (nors lie. geb-ė́ti ir pan. įprasta vesti iš ide. *ghabh-, žr., pvz., Pokorny l. c.). Čia galima taip spėti: iš pradžių buvo vienas verb. balt. *gab-, kuris vėliau pasidarė intensyvas resp. greta jo atsirado (apofoniškai) neintensyvas verb. balt. *geb-, plg., pvz., s. v. aysmis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 159t.; ESSJ VI 76t.; Lehmann GED 155; Matasović EDPC 148t.; Matzenauer BKAS 54; Mayrhofer EWA I 463t.; Orel HGE 130; Rix LIV 193, 195; Smoczyński LAV 165t., SEJL 191t.; Vaan EDL 277t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.