Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 14–16 psl.

Jawne

Jawne (1397 m.), Javne avd. (Trautmann PN 39) = pr. *Jaunīs (*Jaunʹus?) < appell. (subst. mob.) *jaunīs „jaunis, jaunėlis“ (= lie. jaũnis „t. p.“ LKŽ IV 311) – fleksijos vedinys iš adj. pr. *jaunas „jaunas“ pr. (*jaun-utīs „jaunùtis“ >) avd. *Jaun-utīs (= dk. Jawnutte Trautmann l. c.) ir kt. (žr. Trautmann l. c., Toporov PJ III 23tt.).
Pr. *jaunas „jaunas“ = lie. jáunas „t. p.“, la. jaûns „jaunas; naujas“ ir sl. *junъ „jaunas“ suponuoja adj. balt.-sl. *jáuna- „jaunas“ (su akūtine šaknimi) < *jāuna- „t. p.“ (žr. dar s. v. maldai), kurio giminaičiai – s. ind. (masc.) yúvan- „jaunas; jaunuolis, jaunas vyras“ (yúvā nom. sg., yū́naḥ gen. sg.), (fem.) yuvatí- (yuvantī́-) „jauna; jauna moteris“, (comp.) yávīyas- „jaunesnis, -ė“, (superl.) yáviṣṭha- „jauniausias, -ia“, av. (masc.) yvan-, yavan- „jaunuolis“ ir kt., lo. juvenis „jaunas, -a; jaunas vyras, jaunuolis“, germ. *juwungaz (< ide. dial. *i̯uu̯n̥-ko-) > *jungaz „jaunas“ (> go. juggs „t. p.“, s. v. a. jung „t. p.“ ir kt.) ir t. t. (žr. Pokorny IEW I 510t., Mayrhofer KEWA III 23t.).
Iš visa to įprasta atstatyti ide. *i̯eu- „jaunas“ resp. *i̯uu̯en- „t. p.“ (: *i̯ūn- „t. p.“) bei (comp.) *i̯eu-i̯os- „t. p.“, žr., pvz., Pokorny l. c. Manoma, kad adjektyvo balt.-sl. *jāuna- „jaunas“ > jáuna- šaknies vokalizmą bei intonaciją paveikusi comp. lytis (Osthoffo hipotezė, žr. Morphologische Untersuchungen, T. 6. Leipzig 1910, p. 293), o sufiksą (*-n- *-na-) – antonimas balt.-sl. *sena- „senas“ (Meillet hipotezė, žr. BSL XLI 360). Šioms 15 hipotezėms (arba tik Meillet hipotezei) pritaria daug kas, pvz.: Trautmann BSW 106, Berneker SEW I 459, ME II 102, Vasmer ESRJ IV 531 (ir liter.), Sławski SEP I 589t., Pokorny l. c., Skok ERHSJ I 786, Machek ESČ 232, Toporov PJ III 24. Tačiau tokia šio balt.-sl. *jāuna- kilme tiki ne visi, žr., pvz., Fraenkel LEW 190t. (čia neminima nei Osthoffo, nei Meillet hipotezė), ESSJ VIII 196t. (keliama visai kitokia balt.-sl. *jāuna- kilmės hipotezė, nors ji ir neatrodo patikima).
Manau, kad adj. balt.-sl. *jāuna- „jaunas“ yra iš adj. balt.-sl. *jēuna- „t. p.“ < adj. ide. dial. (balt.-sl.) *i̯ēuno- „t. p.“ – fleksijos (t. y. kamiengalio *-o- resp. *-ā-) vedinys (su kokybine šaknies vokalizmo apofonija) iš lyties subst. ide. *i̯ūn- [> s. ind. yū́n-aḥ (gen. sg.) ir pan.], kuri paradigmoje (K-kamienėje) egzistavo greta ide. (subst.) *i̯uu̯en- (> s. ind. yúvan- ir pan.) resp. *i̯uu̯n̥- ir pan. Tai, kad adjektyvui ide. dial. *i̯ēuno- jo darybos metu atsirado ilgasis diftongas *-ēu- (o ne trumpasis *-eu-!), bus nulėmęs (pagal kiekybinį kokybinės apofonijos santykį) šio adjektyvo darybos pamato – minėtos lyties ide. (subst.) *i̯ūn- ilgasis (o ne trumpasis!) nulinis diftongas *-ū-. Pastarasis dėl asociacijos su *ū (+ ne balsis) = *uu̯ (+ balsis) lengvai gali būti atsiradęs iš heterosilabinio „diftongo“ *-uu̯-, egzistavusio lytyje ide. *i̯-uu̯-en- (: *i̯-uu̯-n̥- ir pan.), kuriai svarabhaktinis *-u- buvo ne fakultatyvus, o būtinas nuo pat šios lyties atsiradimo iš ide. *i̯u + *-en- (žr. toliau): juk ide. *i̯u + *-en- turėjo virsti būtinai į ide. *i̯uu̯en-, o ne į ide. *i̯u̯en- (junginys *i̯u̯ yra visiškai negalimas!). Iš visa to nebesunku suprasti, kodėl turime s. ind. yúvan- resp. yūn-, bet yra, pvz., s. ind. śvan- „šuo“ (junginys śv- < ide. *ḱu̯- galimas!) resp. śun-, o ne s. ind. *śuvan- resp. *sūn-. Taigi hipotezė, kad s. ind. yūn- suponuojantis ide. *i̯uən- resp. *i̯uɚen- (žr. Mayrhofer l. c. ir liter.), neatrodo pagrįsta.
Ide. *i̯uu̯en- laikomas sufikso vediniu iš subst. ide. *(a)i̯u- < *ai̯u- „gyvybingumas, jėga, viekas“ > s. ind. ā́yu- „t. p.“ (neutr.) ir kt., žr. Benveniste BSL XXXVIII 103tt., Pokorny IEW I 18, Fraenkel LEW 190, Mayrhofer l. c. (ir liter.), Watkins Mélanges Benveniste 527tt., Toporov l. c., Gamkrelidze-Ivanov IJI II 802. Manyčiau, kad egzistavo ne subst. ide. *ai̯u-, o u1-kamienis 16 adj. (generis act.) ide. *ai̯(e/o)u- „gyvybingas“ bei jo u2-kamienė lytis (adj. generis pass. > neutr.) ide. *ai̯u „t. p.“, kartu buvusi ir (u2-kamieniu) subst. (generis pass. > neutr.) ide. *ai̯u „gyvybingumas“ [plg. s. v. *Jāt(u)vā]; iš čia – s. ind. adj. āyú- „gyvybingas, judrus“ resp. subst. ā́yu- „gyvybingumas“ (iš adj., plg. Pokorny IEW I 17) ir kt. Iš (u1-kamienio) adj. ide. *ai̯(e/o)u- “gyvybingas“ *i̯(e/o)u- „gyvybingas, jaunas“ (ėjęs ir subst. *„jaunuolis, -ė“ funkcijas) bus atsiradę vedinių, pvz.: sufikso *-i̯os- vedinys *i̯eui̯os- ( comp. s. ind. yáv-īyas- „jaunesnis“ ir kt.) – būtent su (u1-kamieniu) *i̯eu- (o ne su *i̯u-!), plg. s. v. *Jāt(u)vā. Iš minėto (adj. ) subst. (u2-kamienio) ide. *ai̯u „gyvybingumas“ bus atsiradęs sufikso *-en- (: *-n̥-) vedinys subst. ide. *(a)i̯u + *-en- > subst. ide. *i̯uu̯en- „tas (ta), kuris turi gyvybingumo“ > „jaunuolis, -ė“ (ėjęs ir adj. *„jaunas, -a“ funkcijas).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 46t.; Darms VAG 430; Derksen EDSIL 208; Lehmann GED 212; Mayrhofer EWA II 413t.; Orel HGE 207t.; Smoczyński SEJL 230t.; Vaan EDL 317t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.