Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 16–17 psl.

īdai

īdai „Essen – valgis (tai kas valgoma)“ III 7523 [4922] nom. sg. fem. (= walgimas „valgis“ VE 329), turintis aiškiai iš pronominalinių adjektyvų atsiradusį -i < *-i̯ā ar *-i̯ī (fem., nom. sg., kitaip – Toporov PJ III 27), suponuoja subst. (fem.) *īda „t. p.“ (nom. sg.) < *īdā „t. p.“ < *ēdā „t. p.“ (matyt ir „ėdis“ = „tai, kas ėdama“) = lie. dial. ė́da „valgymas, ėdimas“ (LKŽ II² 1041) = la. dial. ē̹da „Lockspeise, der Köder“ (ir pan., žr. ME I 572) < balt. *ēdā „valgis, ėdis“ = sl. *ēdā „t. p.“ (> rus. еда „valgis; valgymas“ ir kt., žr. ESSJ VI 38).
Man rodos, kad subst. balt.-sl. *ēdā „valgis, ėdis“ = „tai, kas valgoma, ėdama“ yra deadjektyvas – iš o/ā-kamienio adjektyvo ā-kamienės lyties (fem.) balt.-sl. *ēdā- „valgoma, ėdama“ < adj. fem. ide. dial. (balt.-sl.-germ.) *ēdā- „t. p.“ ( fem. subst. s. isl. áta „maistas, valgis“ ir kt.) greta masc./neutr. (o-kamienės) lyties (adj.) balt.-sl. *ēda- „valgomas, ėdamas“ < (adj.) masc./neutr. ide. dial. (balt.-sl.-germ.) *ēdo- „t. p.“ = adj. neutr. *ēdo- „t. p.“ subst. neutr. s. isl. át „maistas, valgis“ ir kt.; plg. s. v. garian. Iš to paties adj. neutr. ide. dial. *ēdo- > adj. neutr. balt.-sl. *ēda- bus atsiradęs ir subst. neutr. sl. *ēdă „valgis“ (nom.-acc. sg.) *ēdan „t. p.“ (nom.-acc. sg., dėl tokios formos 17 žr. Mažiulis BS 86t. ir liter.) > *ědъ „valgis su nuodais“ > „nuodai“ (dėl reikšmės evoliucijos žr. ESSJ VI 46t. ir liter.). Plg. dar s. v. īstai.
Tas adj. ide. dial. *ēdo-/-ā- yra aiškiai fleksijų (kamiengalių) vedinys iš verb. ide. (dial.) *ēd- „valgyti, ėsti“, žr. s. v. īst.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 150; Orel HGE 88; Schmalstieg Blt XXXII (2) 249t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.