Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 17 psl.

īdis

īdis „Essen – valgymas, valgis“ III 7514 [4915] nom. sg. masc. (= walgimas VE 3118); acc. sg. idin „t. p.“ III 8318 [5321]. Dėl acc. sg. īdin (III 758), ydi (II 132, 1313; vietoj *ydī = *ydin), eden (I 132, I 1313) žr. s. v. bītas. Turime pr. subst. masc. (nom. sg.) *īdīs resp. (acc. sg.) *īdin (III ir II kat-mų) bei (I kat-mo) eden (acc. sg.) = pr. *ēdin ar *ēdʹan [priskirti šią eden ā-kamienei paradigmai (Toporov PJ III 28) nėra pamato] – pr. žodį, kuris yra ne fem. (taip –Toporov l. c.), o masc. (juk yra sta-wīds īdis III 7514, žr. ir Trautmann AS 345).
Suponuojant šitam pr. žodžiui i-kamieną (pvz. Eckert ZfSl XIX 222, Toporov l. c.), reikėtų vietoj īdis (nom. sg. III 7514) laukti parašymo (III kat-me) *īds [žr. s. v. *geytys, taip pat PKP II 218 (išn. 709), 251t.]. Vadinasi, pr. īdis laikytinas ne i-, o i̯o-kamieniu žodžiu – iš pr. *ēdīs (nom. sg. masc.). Tačiau jis greičiausiai yra perdirbinys iš i-kamienio (fem.) pr. *ēdis „valgymas, valgis“ = sl. (fem.) *ēdis „t. p.“ (> s. sl. jadь „t. p.“ ir kt.), plg. Eckert l. c. Plg. lie. ė̃dis „valgis ir kt.“ (LKŽ II² 1045) < *ēdīs (nom. sg. masc.), kuris irgi perdirbtas iš (i-kamienio) *ēdis (fem.), žr. Skardžius ŽD 53; plg. la. (fem.) êde „dedirvinė“ (< *„tam tikras peršėjimas, skaudėjimas“ < *„tam tikras ėdimas“) – matyt perdirbinį iš (i-kamienio) fem. *ēdis (plg. Endzelīns LVG 425t.).
Turime i-kamienį nomen abstractum balt.-sl. *ēdis „valgymas“ (fem.) – fleksijos vedinį iš verb. balt.-sl. *ēd- „valgyti“ (dėl jo žr. s. v. īst). Pr. (balt.-sl.) *ēdis (i-kamienį) (i̯o-kamienį) *ēdīs > (III) īdis dėl darybos plg. su boadis (žr.), kirtis (žr,), metis (žr.), poūis (žr.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 150; ESSJ VI 47t.; Lehmann GED 4, 385.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.