Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 32–33 psl.

inxcze

inxcze „nyre (Niere) – inkstas“ E 128, kuris P. Holcvešerio perdirbtas iš *inxce (Trautmann AS 347), o šis taisytinas į *inxte (taisymas raidės c į t, kaip žinoma, nelaikytinas net taisymu) = pr. *inkstē „t. p.“ (nom. sg. fem.).
Pr. *inkstē „inkstas“ = la. dial. īkste „t. p.“ (ME I 835) yra matyt vietoj senesnio balt. dial. *inkstis „inkstas ir pan.“ (nom. sg. fem., i-kamienis) > la. īksts „inkstas“ (nom. sg.) resp. (ppr. pl.) îkstis „insktai“ = lie. dial. inkstys „įsčios“ (nom. pl. fem. LKŽ IV 117). Tą balt. dial. *inkstis (su įterptiniu *-k-) kildinu iš balt. dial. *insti- „patinimas, pasipūtimas“, o šį laikau sufikso *-ti- (ar *sti-) vediniu iš verb. balt.-sl. *ind- „(pa)tinti, pusti, schwellen“ < ide. *ind- „t. p.“, egzistavusio greta lyčių ide. (verb.) *id-/*eid-/*oid- „t. p.“ (žr. s. v. instran), slypinčių vediniuose s. sl. isto „įsčios, viduriai“ ir kt. [< *id-(s)t-], s. isl. eista „testiculus“ [< *oid-st-] ir pan. (Pokorny IEW I 774).
verb. balt.-sl. *ind- „(pa)tinti, pusti, schwellen“ dar bus atsiradęs sufikso *-(s)ti̯ā- vedinys subst. balt. dial. *insti̯ā- „patinimas, 33 pasipūtimas“ (> lie. į́sčia „Schoß, Eingeweide“ resp. pl. į́sčios „t. p.“), kurį latviai, jo segmentą *in- susiedami su praep. *en- „į-“ (žr. en) bei įterpdami -k- (prieš *-s-), perdirbo į (la.) *enksti̯ā- > ìekša „das Innere, Inwendige“ resp. (pl.) ìekšas „viduriai, Eingeweide“.
Lie. ìnkstas „Niere“ (masc.) yra (su įterptiniu -k-) greičiausiai iš (subst.) *instă „pūstumas“ (neutr.) – substantyvu virtusi neutr. lytis adjektyvo (= partic. praet. pass.) balt. *insta- „pūstas, pasipūtęs“ (plg., pvz., s. v. garian), o šis – sufikso *-ta- vedinys iš minėto verb. balt.-sl. *ind- „(pa)tinti, pusti, schwellen“. Čia nagrinėtų pr., lie. ir la. substantyvų kilmę įprasta nevienur kitaip suvokti, žr., pvz., Fraenkel LEW 188 (s. v. į́sčios) ir liter., Toporov PJ III 59t. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 215; ESSJ VIII 242t.; Matzenauer BKAS 56; Smoczyński SEJL 222; Steinbergs LgB V–VI 27t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.