Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 82–84 psl.

ansonis

ansonis „eche (Eiche) – ąžuolas“ E 590 nom. sg. Jo segmentas ans- = šaknis *anz-, bet nelabai aišku, kaip skaityti segmentus -on- ir -is: a) -on- = sufiksas pr. *-ōn- ar *-ɔ̄n- (< balt. *-ān- = *-ɔ̄n-), ar (atsižvelgiant į raide o neretai E perteikiamą pr. *ŭ) net *-ŭn- (dėl tokių trijų baltų sufiksų žr. Skardžius ŽD 272–285), b) -is = fleksija pr. *-is < *-as (o-kam.) ar *-is (i-kam.) arba *-īs (i̯o-kam.). Be to, ligšioliniai spėliojimai apie pr. bei lie.-la. 83 „ąžuolo“ kilmę neatrodo patikimi net ir tų spėliojimų autoriams (žr. Toporov PJ I 93 ir liter.).
Manyčiau, kad patikimesnis iš tų skaitymų yra ansonis = pr. *an-zɔ̄nis (arba *anzɔ̄nis su *-ɔ̄- iš senesnio nekirčiuoto pr. *-ō-, žr. Mažiulis BS 21tt.) < *anzōnas, plg. Fraenkel LEW 28 ir Toporov l. c. (segmentas -on- = pr. *-ōn-) ir liter., Endzelīns SV 142 ir liter. (segmentas -o- = pr. *-ō- ir atsargiai spėjama, kad -is esąs vietoj senesnio pr. *-as). Toks subst. pr. *anzōnas „ąžuolas“ galėtų būti iš subst. *„gumbuotas medis, der knorrige Baum“ (plg. Fraenkel l. c. ir liter.) ir toliau – iš adj. vak. balt. *anzōna- „gumbuotas, knorrig“ (kitaip Fraenkel l. c. ir liter.). Pastarasis laikytinas sufikso *-ōna- vediniu iš subst. balt. *anźa ar *anźu „gumbas, Knorren, Knoten“ (nom.-acc. sg. neutr.), plg., pvz., lie. (upė) Berž-uonà < *„beržuota (beržais apaugusi) upė“ adj. ryt. balt. *berź-ōna- „beržuotas (beržais apaugęs)“, plg. Skardžius ŽD 284. Tas subst. balt. *anźa resp. *anźu „gumbas“ (nom.-acc. sg. neutr.) yra iš *„tai, kas susitraukę“ = *„siaurumas, ankštumas“ – nomen abstractum iš adj. balt.-sl. *anźa-resp. *anźu- „siauras, ankštas“ (plg. s. v. arrien). Šie du balt.-sl. adj. variantai (o- resp. u-kamieniai) galėjo egzistuoti abu – pagal papildomąją balt.-sl. tarmių distribuciją. Bet iš jų ar tik nebus senesnis adj. balt.-sl. *anźu- (u-kamienis); jį rodo sl. *anźu- (> s. sl. ozъ-kъ „siauras, ankštas“ ir kt.), germ. *angu- (> s. v. a. engi „siauras, ankštas“ ir kt.) ir pan. (Trautmann BSW 11, Pokorny IEW I 42) – vediniai iš verb., suponuojančio ide. *angh- „siaurinti (siaurėti), su(si)spausti“ > gr. ἄγχω „sutraukiu, suspaudžiu“ ir kt. (žr. Pokorny l. c), žr. dar s. v. ansalgis. Matyt panašios kilmė̃s yra ir lie. ą́žuolas = la. uõzuõls < ryt. balt. (subst.) *anźōlas „ąžuolas“. Jis gali būti iš ryt. balt. (subst.) *„gumbuotas medis“ < adj. *anźōla- „gumbuotas“ – sufikso *-ōla- vedinys iš minėto subst. balt. *anźa resp. *anźu „gumbas“ (nom.-acc. sg. neutr.), plg., pvz., lie. (upė) *Berž-uola ( Berž-uõlė) < *„beržuota (beržais apaugusi) upė“ adj. ryt. balt. *berź-ōla- „beržuotas (beržais apaugęs)“. Pastarojo adj. santykis (darybinis) su adj. ryt. balt. *berź-ōna- „t. p.“ (žr. anksčiau) niekuo 84 nesiskiria nuo santykio tarp minėtų adj. ryt. balt. *anź-ōla- „gumbuotas“ ir adj. vak. balt. *anź-ōna- „t. p.“.
Atsižvelgiant į tai, kad baltų „ąžuolas“ yra greičiausiai iš „gumbuoto medžio“, K.-O. Falko iškeltą įdomią slavų „ąžuolo“ etimologiją (ScSl IV 265–285) galbūt reikia patikslinti: sl. *dǫbъ „ąžuolas“ < *dumbas atsirado gal ne iš *„įdubimas, drevėtumas, дуплистость“, o iš *„(žievės) įdubimai“ = *„(žievės) gumbuotumai“.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek LgB IX 33t.; Derksen EDSIL 388; Lewickij HS CXVI (1) 102t.; Matzenauer BKAS 26; Smoczyński SEJL 39.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.