Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 60–62 psl.

kaāubri

kaāubri „dorn (Dorn, Dornstrauch) – dyglys, erškėtis“ III 10512 [6530], nom. (vietoj laukiamo acc.) sg. fem., kuris matyt buvo ir „dagys“ (= dagius VE 5020 acc. pl.); taisytinas į *kāubri „t. p.“ < *kāubrī „t. p.“ < *kaũbrē „t. p.“ (ē-kamieno nom. sg. fem.). Šį kaāubri = *kāubri taisyti į *kāubrī = (acc sg.) *kaubrin (Endzelīns FBR XIV 100) nėra reikalo (plg. ir Endzelīns SV 186, Schmalstieg OP 73, Toporov PJ III 104t.): vok. (III 10411) Dorn buvo suvoktas kaip nom. sg. ir išverstas į pr. nom. sg. lytį (panašių atvejų nemaža pr. kat-muose!).
Pr. kaāubri = *kāubri „dyglys, erškėtis, Dorn(strauch)“ įprasta etimologiškai sieti su germ. žodžiais – s. saks. hiopo „Dornstrauch“, s. v. a. hiufo „t. p.“ ir pan., čia įžiūrint vak. balt.-germ. izoleksą (Trautmann AS 349, Endzelīns l. c., Stang Vergl. Gr. 13, Stang LS 27, 71, 78), kuriai lytį ide. dial. *ḱeub- „Dorn, Dornstrauch“, pats dėl jos turėdamas abejonių, atstato Pokorny IEW I 595. Tokios etimologijos trūkumas yra tas, kad jos autoriai, formaliai išskirdami žodžio pr. *kaubri šaknį *kaub- ir sufiksą *-r-, net nebando nagrinėti svarbiausio dalyko – pačios šio pr. žodžio darybos istorijos.
Atrodo, kad subst. pr. *kāubri „dyglys, erškėtis; dagys“ < *kaubrē „t. p.“ yra iš „erškėčio dyglys“ (jis turi tam tikro lenktumo!) < *„lenktai smailas dalykas“ < balt. dial. *kaubrēlenktai išsikišęs resp. iškilęs dalykas“ (dėl tokios semantinės evoliucijos plg. reikšmių sąsają, pvz., s. v. a. parrēn „styroti, kyšoti“ ir s. isl. barr „spyglys, spygliuotis“ ir kt., žr. Urbutis BEE I 82) > lie. dial. kaũbrė̃ „kalnelis, kalva“ (< *„lenktai išsikišęs resp. iškilęs dalykas“, kitaip semantinę jo kilmę 61 suvokia Schmalstieg OP 74, Toporov PJ III 105). Subst. balt. dial. (pr.-lie.) *kaubrē „lenktai išsikišęs resp. iškilęs dalykas“ yra fleksijos * vedinys matyt iš adj. balt. *kaubra-/*kaubrā- “lenktai išsikišęs“, plg., pvz., lie. dial. bendrė̃ „bendra pieva“ = „bendras dalykas“ adj. bendrà (fem.) resp. beñdras (masc.). Adj. (o/ā-kamienis) balt. *kaubra-/*kaubrā- „lenktai išsikišęs (dengiantis)“ ( subst. lie. kaũbras „kauburys“) = adj. (o/ā-kamienis) sl. *kaubra-/*kaubrā- „t. p.“ ( subst. *kubrъ resp. *kubrā, žr. ESSJ XIII 77) yra sufikso *-ra- (*-rā-) vedinys iš verb. balt.-sl. *kaub-/*keub-/*kū̆b- „lenkti (linkti) išsikišančiai (dengiančiai)“, iš kurio yra dar, pvz.: lie. verb. (*keub- >) kiaũb-ti „išgursti, išnykti“ (LKŽ V 684) resp. (*kub- >) kùb-ti „linkti (prie žemės)“ (LKŽ VI 753), taip pat sl. (verb. *keub- adj. *keuba-/*keubā- ) subst. *čubъ resp. *čuba (plg. ESSJ IV 126) ir pan. Tas verb. balt.-sl. *keub-/*kaub-/*kū̆b- suponuoja matyt verb. ide. dial. * (s)keub-/*(s)koub-/*(s)kū̆b- „lenkti (linkti) dengiančiai/dengti(s) lenkiančiai (linkstančiai)“ ( subst. s. v. a. houf „krūva“, huf „Hüfte“, ags. hiopo „Dornstrauch“ ir kt., plg. Stang LS 27), kuris yra determinatyvo *-b- išplėstas verb. ide. *(s)keu-/*(s)kou-/*(s)kū̆- „t. p.“ (dėl jo žr. s. v. keuto).
Verb. ide. *(s)keu-/*(s)kou-/*(s)kū̆- „lenkti (linkti) dengiančiai/dengti(s) lenkiančiai (linkstančiai)“ + determinatyvas *-p- davė verb. ide. *(s)keup-/*(s)koup-/*(s)kū̆p- „t. p.“, kuris, už verb. ide. dial. *(s)keub-/*(s)koub-/*(s)kū̆b- „t. p.“ būdamas matyt senesnis [čia pirmykštė fonema ide. *-p- yra turbūt „suskilusi“ į ide. *-p- ir ide. dial. *-b-, plg. s. v. kabīuns (straipsnio gale)], paliko veldinių daugelyje indoeuropiečių kalbų [žr. Pokorny IEW I 591t. s. v. keup- ir, man rodos, Pokorny IEW I 956 s. v. (s)keup-]. Iš čia – ir verb. balt.-sl. *keup-/*kaup-/*kū̆p- “lenkti (linkti) dengiančiai“ > lie. kaũp-ti „daryti kaupą, krūvą“ (= „daryti iš žemės ir pan. tam tikrą lenktą dengimą“) ir kt., dėl medžiagos (daugiausia šio balt.-sl. verb. vediniai) žr., pvz., Fraenkel LEW 231 (s. v. kaũpas), 313 (s. v. kupetà), 314 (s. v. kuprà), Toporov PJ III 105t., 283t., ESSJ XIII 107t. (s. v. *kupa), 114t. (s. v. *kupъ I). Dar galima priminti iš to paties balt.-sl. 62 verb. išvestą sufikso *-ra-/*-rā- adjektyvą balt.-sl. *kaupra-/*kauprā- „lenktas dengiančiai“ = „lenktai išsikišęs“, iš kurio bus atsiradę lie. subst. kaũpras „iškilimas“ bei kauprà „t. p.“ (LKŽ V 439), sl. subst. *kuprъ (dėl jo žr. ESSJ XIII 114), taip pat ryt. balt. (adj. *kauprā-/*kaupra- ) subst. *kauprē (plg. tai, kas anksčiau pasakyta dėl subst. balt. dial. *kaubrē darybos) > lie. kaũprė̃ „iškilimas“ (LKŽ V 439) = la. kàupre „kleiner Hügel, Hügelrücken“ (ME 117).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes HS CIX (2) 223tt.; Orel HGE 171; Smoczyński SEJL 266 išn. 215.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.