Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 104–105 psl.

kamerco

kamerco „kamer (Kammer) – kamarėlė (kambarėlis)“ E 208 nom. sg. fem. = pr. *kamerkɔ̄, t. y. *kamerkā. Tiesa, kamerco, kurį taip įprasta skaityti (nuo Bezzenberger BB XXIII 310), galėtų būti skaitomas gal ir kamerto (Berneker PS 296, Levin SE 101, plg. Toporov PJ III 190), tačiau jį lengva (ir būtina) taisyti į kamerco: taisymas raidės t į c nelaikytinas net taisymu (ypač E žodynėlyje), žr., pvz., s. v. batto.
Pr. *kamerkā „kamarėlė (kambarėlis)“, tiksliau sakant, buvo matyt „trobõs (ar ir klėties) kambarėlis produktams ir daiktams pasidėti“, o gal ir „kambarėlis-svetainė“; plg. lie. kamarà reikšmes (LKŽ V 171). Šis pr. žodis įprastai laikomas polonizmu – iš panašią reikšmę turėjusio lenk. komórka (jis – aiškiai diminut. iš taip pat panašios reikšmė̃s lenk. komora, dėl jo žr. Sławski SEP II 390tt.), žr. Bezzenberger BB XXIII 310, Trautmann AS 352, Milewski Sl. Occ. XVIII 32, plg. Endzelīns SV 189, Levin SE 101, Toporov l. c. Tačiau pr. *kamerkā laikant polonizmu, reikėtų tikėtis E parašymo ne kamerco (= pr. *kamerkā), o *kamarco (= pr. *kamarkā). Tiesa, galėtume spėti, kad buvo polonizmas pr. *kamarkā, dėl vok. Kammer (ar net dėl Rytpr. vok Kamerke, žr. toliau) perdirbtas į pr. *kamerkā (= kamerco E). Bet kur kas patikimiau laikyti, kad pr. *kamerkā yra germanizmas – iš tokios vok. dial. žodžio lyties, kuri atliepia Rytpr. vok. (dial.) Kamerke „Kämmerchen“ = „kleine Kammer, geheimes Gemach“ (dėl jo žr. Frischbier PW I 331 s. v. Kämmerchen); dėl fleksijos vok. -e pakeitimo į pr. * (= *kamerk-ā) plg., pvz., vok. Stube pr. *stubā (žr. stubo). Tik lie. dial. (Lš) kamárka „mažas kambarėlis“ bei (Bretkūno raštų) kamarkėlė (žr. LKŽ V 171) laikyti germanizmu (sic atsargiai spėja Toporov PJ III 191) nederėtų: jis turi -ar- (ne -er-!) ir todėl yra tikriausiai polonizmas.
Beje, pr. *kamerkā vokiškos (o ne lenkiškos) kilmė̃s idėją yra jau kėlę (tik visai išleisdami iš akių minėtą Rytpr. vok. dial. 105 Kamerke) Berneker l. c., Endzelīns l. c. („Varbūt no kāda vlv. kamerke?“), Levin l. c., Toporov l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 61; Smoczyński DL 42t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.