Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 111–112 psl.

kānxtin

kānxtin „Zucht – padorumą“ III 5316 [3716] acc. sg. (= wießlibums „padorumas“ VE 2113–14) = pr. *kānkstin, kuri (acc. sg. lytis) gali suponuoti (nom. sg.) i-kamienį fem. pr. *kānkstis „padorumas“ (Toporov PJ III 207, 208) arba ē-kamienį (fem.) 112 pr. *kānksti „t. p.“ (Trautmann AS 352, Schmalstieg OP 74) < * < *, arba net (i)i̯o-kamienį (masc.) pr. *kānkstis „t. p.“ < *-īs. Reikia manyti, kad šis pr. žodis bent jau iš pradžių buvo i-kamienis fem. (nom. sg.) pr. *kānkstis, kuris nesunkiai galėjo būti perdirbtas į ē-kamienį fem. (nom. sg.) pr. *kānkstē (plg., pvz., s. v. greanste) > * > *-i arba net į (i)i̯o-kamienį masc. (nom. sg.) pr. *kānkstis < *-īs [i- ir (i)i̯o-kamie-nės deklinacijos formų integracijos procesas XVI a. pr. semb. šnektose buvo toli pažengęs].
Tas i-kamienis subst. (nom. sg. fem.) pr. *kañkstis „padorumas“ (su cirkumfleksiniu *-an-) < „drausmingumas“ < *„suveržtumas (suvaržymas)“ laikytinas a) sufikso *-sti- vediniu iš verb. (vak.) balt. *keñk- „veržti“ ar *kañk- „būti suveržtam“ (žr. s. v. kanxta; plg. Toporov l. c.) arba b) fleksijos vediniu iš adj. pr. *kañksta- „suvaržytas, susivaržęs“ (žr. kanxta), plg., pvz., lie. subst. drūtìs „drūtumas“ (i-kamienis) adj. drū́tas (žr. Skardžius ŽD 53).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.