Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 117–118 psl.

carbio

carbio = (parašyta) tarbio „molekaste (Mühlenkasten) – girnãlovis (girnų dėžė)“ E 325 (čia taisymas raidės t į c ir atvirkščiai nelaikytinas net ir taisymu) subst. nom. sg. fem. = pr. *karbijɔ̄, t. y. *karbijā.
Pr. *karbijā „girnalovis (girnų dėžė)“ kildinu iš vak. balt. *karbijā „tam tikra pintinė (Korb)“ („pintinė“ = „tam tikra pinta dėžė“!) bei „girnalovis (girnų dėžė)“. Jis bei lie. kar̃bija „tokia pintinė su antvožu kam nors supilti; malūno dėžė grūdams pilti į girnas“ (LKŽ V 267) matyt suponuoja balt. (dial.) *karbijā „tam tikrais karnos ir pan. atraižų pinta pintinė (Korb)“, kuris gali būti ne slavizmas [nuomonės, kad jis slavizmas (žr. toliau), visgi negalima drąsiai nuneigti], o giminaitis su sl. *korbьja „t. p.“ (> lenk. krobia „tam tikra karnos ir pan. pintinė“ ir kt., dėl medžiagos žr. ESSJ XI 55). Šitoks subst. balt.-sl. *karbijā „tam tikra pintinė iš karnos ir pan. atraižų“ = (subst.) *„atraižinė, atrėžtinė“ (= *„tai, kas padaryta iš karnos ir pan. atraižų“) galėtų būti iš ī-/i̯ā-kamienio (subst.) balt.-sl. *karbī „t. p.“ (plg. ESSJ XI 55) – substantyvu virtusi u-kamienio adjektyvo fem. lytis balt.-sl. (*karbvī >) *karbī „(at)rėžtas (rėžiantis)“ (plg. s. v. arrien).
118 Greta u-kamienio adj. balt.-sl. *karbu- [resp. fem. (nom. sg.) *karbī] „(at)rėžtas (rėžiantis)“ bus buvęs ir o/ā-kamienis adj. balt.-sl. *karba-/*karbā- „t. p.“ (plg., pvz., s. v. v. dolu, *Jāt(u)vā) subst. balt.-sl. *karba-/*karbā- „atraižinė, atrėžtinė“ > *„tai, kas padaryta iš karnos ir pan. atraižų“ (dėl adj. subst. plg., pvz., s. v. garian) > lie. kar̃bas „krepšys, pintinė“ (LKŽ V 266 s. v. 1 kar̃bas) resp. la. kā̀rba „Tüte aus Erlen- oder Birkenrinde“ (ME II 194), rus. ко́роб „плетеное или гнутое изделие из луба, бересты и т. п.“ resp. (dial.) коро́ба „коробка из липовой коры“ ir kt (ESSJ XI 52t.); nuomonei (žr. toliau), kad minėti (subst.) lie. kar̃bas ir la. kā̀rba esą slavizmai (žr. toliau), prieštarauja suom. karvas, karpaa „Tragekorb“ (Thomsen Ber. 181tt.). Tuos adj. balt.-sl. *karbu- resp. *karba- nesunku vesti iš verb. balt.-sl. *(s)kerb-/*(s)karb-/*(s)kirb-/*(s)kurb- „(at)rėžti(s), (at)pjauti“ < verb. ide. *(s)kerb(h)-/*(s)korb(h)-/*(s)kr̥b(h)- „t. p.“ (dėl jo plg. Pokorny IEW I 943t.).
Primintina, kad dėl pr. carbio = *karbijā bei lie. kar̃bija, taip pat dėl lie. kar̃bas, la. kā̀rba ir pan. kilmė̃s iki šiol nėra vieningos nuomonės. Vieni tyrinėtojai visus tuos pr.-lie.-la. žodžius laiko slavizmais, žr. Būga RR II 89, III 46, 663, 758–760, 769 (bet žr. Būga RR I 331, 447, kur lie. kar̃bas – ne slavizmas), Fraenkel LEW 220, Levin SE 95 (dėl pr. carbio ir lie kar̃bija), Toporov PJ III 217t. (ir liter.). Anot Endzelyno, pr. carbio bei lie. kar̃bija galbūt atėję iš slavų (ir toliau – iš germanų), bet lie. kar̃bas ir la. kā̀rba galį būti ir nuosavi žodžiai (Endzelīns SV 189, ME II 194). Visiems tiems pr.-lie.-la. žodžiams baltišką (ne slavišką) kilmę suponuoja (tiesa, atsargiai) Trautmann BSW 117t., Vasmer ESRJ II 331 (dėl lie. kar̃bas ir la. kā̀rba), Pokorny IEW I 949 s. v. (s)kerb(h)- (tik, man rodos, ne su šiuo, o su kitu ide. archetipu sietini tie baltų žodžiai, žr. anksčiau), SPS I 84 (dėl lie. kar̃bija).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 234; Matzenauer BKAS 129t.; Vaan EDL 135.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.