Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 163–165 psl.

kērdan

kērdan „zeit (Zeit)– laiką“ III 978 [6117] (prei swaian kērdan „zu seiner zeit“ III 977–8 = cziessu sawa „savo laiku“ VE 426), III 9912 [633] (en kērdan „bey zeit“ III 9912 = ik metu „sulig laiku“ VE 4710), III 11120 [6925] (enstan kērdan „Zu der zeit – tame laike“ III 11120), III 839 [5315] (prei swaian kerdan „zu seiner zeit“ = sawu czessu „savu laiku“ VE 3511) subst. acc. sg. = pr. *kērdan, kuris suponuoja turbūt ā-kamienį pr. (nom. sg. fem.) *kērdā „laikas“ (žr. toliau).
Pr. (subst.) *kerdā „laikas“ = „laiko tąsa“ bus atsiradęs iš *„atskirų laiko tarpų eilė“ = *„atskirų temporalinių objektų (atkarpų) eilė“ [dėl subst. pr. *„atskiras temporalinis objektas (atkarpa)“ = *„atskiras laiko tarpas“ = „metas, kartas“ žr. kīsman] < vak. balt. *ker̃dā „atskirų objektų (atkarpų) eilė“ = ryt. balt. *ker̃dā́ „t. p.“ > lie. *ker̃dā́ „genamų gyvulių eilė“ = „banda, Viehherde“ [ lie. ker̃džius „bandžius, piemenų 164 vyresnysis“, plg. lie. bañdžius „t. p.“ bandà „Viehherde“ (žr. dar Skardžius ŽD 78t.): plg. ir, pvz., go. hairda „banda“ (žr. toliau) hairdeis „piemuo“].
Subst. balt. *kerdā „atskirų objektų (atkarpų) eilė“ (plg. finų baltizmą – karel. kerda „tvarka, eilė“ ir kt., žr. Toporov PJ III 319 ir liter.) = sk *kerdā „t. p.“ > rus. череда́ „eilė; gyvulių banda; (dial.) metas, laikas“ ir kt. (ESSJ IV 60t., Toporov PJ III 316t.). Greta ā-kamienio subst. balt.-sl. *kerdā „atskirų objektų (atkarpų) eilė“ bus buvęs ir o-kamienis subst. balt.-sl. (dial.) *kerda- „t. p.“ (gal neutr., žr. toliau) > sl. *čerdъ „t. p.“ [masc., galėtų būti ir iš neutr. (nom.-acc. sg.) sl. *kerdan „t. p.“, plg., pvz., sl. *dvorъ (masc.) < *dvaran (neutr.), žr. s. v. dauris] > rus. (dial.) че́ред „eilė“ ir kt. (dėl jų žr. ESSJ IV 64). Gretybė (ā-//o-kamienė) subst. balt.-sl. *kerdā-//*kerda- „atskirų objektų (atkarpų) eilė“ = *„eile išsidėsčiusios ãtkarpos, ãtraižos, ãtpjovos ir pan.< *„tai, kas àtkirpta, atrė́žta, àtkirsta, atpjáuta ir pan.“ (dėl reikšmės žr. toliau), man rodos, kilo iš labai seno adj. (o-/ā-kamienio) balt.-sl. *kerda-/*kerdā- „atkirstas, atpjautas ir pan.“ (dėl subst. adj. plg., pvz., s. v. garian) < adj. ide. *kerdho-/*kerdhā- (greta *kordho-/*kordha-) „t. p.“ Manyčiau, kad šis ide. adjektyvas atsirado iš verb. ide. *(s)kerdh-/*(s)kr̥dh- „būti (at)kirstam, (at)pjautam ir pan.“, kuris – afikso *-dh- (reiškusio, anot Benveniste Origines 188tt., būsenos aspektą) vedinys iš verb. ide. *(s)ker-/*(s)kr̥- „kirsti, pjauti ir pan.“ (dėl jo žr. s. v. v. kyrteis, kersle).
Šalia to verb. ide. *(s)kerdh-/*(s)kr̥dh- matyt egzistavo jo semantinis homonimas verb. ide. dial. *(s)kerdh-/*(s)kr̥dh- „būti atsikertančiam, pajėgiančiam (atsi)kirsti (smogti) ir pan.“, kurio veldinys, man rodos, yra s. ind. verb. śardh-/śr̥dh- „rodyti jėgą, puikuotis“ adj. śárdha- „stiprus, drąsus, įžūlus“, subst. śárdhaḥ „jėga, stiprumas“ ir pan. [plg. Mayrhofer KEWA III 309t.; čia kitokios nuomonės (beje, vertõs dėmesio) yra Toporov PJ III 321t.]; tačiau s. ind. subst. śárdhaḥ (ir śárdhas-) „būrys“ (būtent šitokia reikšme) gali būti iš kilmės susijęs su verb. ide. *(s)kerdh-/*(s)kr̥dh- „būti (at)kirstam, (at)pjautam ir pan. 165 (žr. toliau), o ne su minėtu jo semantiniu homonimu verb. ide. dial. *(s)kerdh-/*(s)kr̥dh-.
Iš to adj. ide. *kerdho-/*kedhā- (greta *kordho-/*kordhā-) „(at)kirstas ir pan.“, panašiu kaip ir balt.-sl. dialektuose (žr. anksčiau), būdu atsirado substantyvai germ. (*kerdhā >) *herdō [> go. hairda „banda“ < *„eilė“, s. v. a. herta „Wechsel“ (sc. „Reihenfolge“ < *„eilė“) ir kt.], kelt. (*kordhā >) *korda (> v. kimr. cordd „būrys“ < *„banda“ < *„eilė“), ind.-iran. (*kerdhos >) *śerdhas [> s. ind. (masc.) śárdhaḥ (*„banda“ >) „būrys“ (dėl jo dar žr. anksčiau), av. sarəδa- (*„eilė“ >) „rūšis“ ir pan.], dėl kurių plg. Pokorny IEW I 579.
Šiame straipsnyje nagrinėtus giminiškus substantyvus „eilė“ (sl.), („eilė“ >) „laikas“ (pr. sl. dial.), („eilė“ >) „banda“ (lie., sl. dial., go. ir kt.), („eilė“ > „banda“ >) „būrys“ (v. kimr., s. ind.), („eilė“ >) „rūšis, Art“ (av. ir kt.) dėl jų kilmės iš *„tai, kas (àt)kir̃sta ir pan.plg., pvz., su lie. kartà „eilė; laikas; rūšis, Art; ir kt.“ (LKŽ V 329t.) = la. kā̀rta „Reihe; die Jahresfrist; die Art und Weise; ir kt.“ (ME II 200t.), kilusius irgi iš *„tai, kas (àt)kir̃sta ir pan.“ (žr. s. v. kārtai).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 81t.; Lehmann GED 170t.; Matzenauer BKAS 63; Mayrhofer EWA II 619t.; Orel HGE 170.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.