Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 198–199 psl.

kirsnan

kirsnan „swarcz (schwarz) – juodai“ E 460 adv. (kitaip – Trautmann AS 358, Endzelīns SV 194, Toporov PJ IV 26) = pr. *kirsnan (adv.), kuris yra kartu ir lytis adj. nom.-acc. sg. neutr. *kirsnan, suponuojanti o/ā-kamienį adj. pr. < vak. balt. *kirsna- (*kirsnā-) „juodas“ (dėl pr. adv. = adj. nom.-acc. sg. neutr. žr. s. v. gelatynan) < adj. vak. balt. *kirśna- (*kirsnā-) „t. p.“ Pastarasis slypi daugelyje vak. balt. [pr.-sud. (jotv.)-kurš.] hidronimų, toponimų ir pan., pvz.: a) pr. ež. *Kirsnā [= dk. (1336 m.) Kirsno], up. *Kirsn-apē [= dk. (1339/49 m.) Kirs-nappe] ir kt. (žr. Gerullis ON 64), b) sūd. (jotv.) up. *Kirsnā (> lie. Kirsnà) ir kt., c) kurš. up. *Kirsnā- [> lie. Kirkšnó-upis (su epentetiniu -k-, žr. Būga RR I 278) ir kt.; daugiau medžiagos žr. apud Toporov PJ IV 23–26 ir liter. Minėtinas dar adj. lie. dial. kir̃snas „tamsiai juodas (arklys)“ (LKŽ V 854) < sūd. (jotv.) *kirsna- „juodas“ (žr. s. v. Jode).
Turime o/ā-kamienį adj. balt.-sl. *kirśna- „juodas“ ( > sl. *čьrxn- „t. p.“ > *čьrnъ „t. p.“ > s. sl. črьnъ „t. p.“ ir kt.), kurį atsargiai kildinu iš adj. balt.-sl. *„sudrumstas, neskaidrus“ < *„sujauktas“ < *„susuktas“ (plg. ryt. balt. *jōda- „juodas“ < *„sudrumstas, neskaidrus“ < *„sujauktas“ < *„sujudintas“, žr. s. v. Jode) resp. laikau sufikso *-na- vediniu iš verb. balt.-sl. 199 *(s)kirś-/*(s)kerś- „sukti, lenkti“ [iš čia – fleksijos vedinys adj. lie. kér̃šas (*„susuktas“ > *„sudrumstas, neskaidrus“ > *„murzinas“ >) „weiß und schwarz gefleckt“, žr. dar s. v. kirscha] < verb. ide. *(s)kr̥s-/*(s)kers- „t. p.“, kuris – determinatyvo *-(e)s- išplėstas verb. ide. *(s)ker-/*(s)kr̥- „t. p.“ (apie jį žr. s. v. v. kraclan, creslan). Man rodos, panašiai iš verb. ide. *(s)kr̥s- [: *(s)kers- „sukti, lenkti“ > ind.-iran. *kr̥ṣ- „t. p.“ atsirado sufikso *-na- vedinys adj. ind.-iran. *kr̥ṣṇa- „susuktas“ > *„sudrumstas, neskaidrus“ > „juodas“ > adj. s. ind. kr̥ṣṇáḥ „t. p.“ ir kt. (dėl medžiagos žr. Toporov PJ IV 26t. ir liter.). Pastaba: adjektyvų tipo vak. balt.-sl. *kirśna- „juodas“ bei ind.-iran. *kr̥ṣṇa- „t. p.“ surasti kitose indoeuropiečių kalbose iki šiol dar nėra pasisekę; plg. ir Toporov PJ IV 27, kuris, beje, tų adjektyvų senosios šaknies vak. balt.-sl. *kir- bei ind.-iran. *kr̥- praindoeuropietišką kilmę suvokia kitaip (Toporov PJ IV 28).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Ambrazas Blt XLV (1) 111; Derksen EDSIL 92; ESSJ IV 155tt.; Matzenauer BKAS 65; Mayrhofer EWA I 397t.; Nepokupnyj BSI XVII 104tt.; Smoczyński SEJL 278.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.