Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 191–192 psl.

deiwas

deiwas „Gott – dievas“ III 9914 [635], deiws „t. p.“ III 378 [2736], III 3712 [293], III 3713 [294], III 391 [2910], III 412 [2930], III 4311 [3121], III 478 [3326], III 5113 [3529], III 534 [376], III 5516 [3734], III 5518 [391], III 719 [478], III 795 [5113], III 815 [5131], III 8724 [5527], III 974 [6114], III 1019 [6318], III 10112 [6320], III 10115 [6323], III 10328 [6518], III 1051 [6520], III 1056 [6525], III 10522 [674], III 10525 [677], III 1073 [6713], III 10718 [6724], III 1092 [6732], III 10919 [699], III 1156 [7119], III 1317 [7931], deywis „got (Gott) – t. p.“ E 1 (matyt iš *deivas), dewes „Gott – t. p.“ GrG 1 (= *deivas ar *deivis) resp. dewus „goth (Gott) – t. p.“ GrA 1, „deus – t. p.“ GrF 7 (= *deivas ar *deivs) nom. sg.; gen. sg. deiwas „Gottes – dievo“ I 57 [55], III 2713–14 [2311], III 435 [3117], III 491 [3335], III 495 [354], III 497 [355], III 499 [357], III 4911 [358], III 4916 [3513], III 518 [3525], III 5115 [3530], III 598 [3932], III 599 [3932], III 5911 [3934], III 616 [4111], III 618 [4112], III 6117 [4118], III 6118 [4120], III 6119 [4120], III 6121 [4122], III 6716 [456], III 6912 [4523], III 6917 [4528], III 7113 [4711], III 873 [5512], III 8922 [5713], III 8926 [5715], III 917, [5722], III 9513 [611], III 977 [6117], III 996 [631], III 9910 [632], III 1013 [6313], III 1015 [6314], III 1032 [6335], III 1034 [6336], III 10523 [675], III 10724 [6729], III 11115 [6921], III 1134 [6932], III 1135 [6933], III 11310–11 [711], III 11316 [715], III 11318 [717], III 11322 [7110], III 11325 [7112], III 12312 [772], III 12714 [793], III 12910 [7918], 192 deiuas „t. p.“ I 92 [532] deywas „t. p.“ II 56–7 [115], II 92 [1131–32]; acc. sg. deiwan „Gott – dievą“ III 279 [238], III 2716 [2314], III 2911 [2324], III 311 [256], III 3110 [2514], III 3119 [2522], III 337 [2531], III 3318 [278], III 359 [2719], III 371 [2730], III 3918 [2926], III 4311 [3121], III 6320 [435–6], III 6511 [4319], III 6513 [4321], III 6517 [4323], III 6718–19 [459], III 715 [475], III 8919 [5711], III 8920 [5711–12], III 9119 [5732], III 9712 [6121], III 1015 [6315], III 10520 [673], III 10721 [6726–27], III 11526 [7135], III 11526–27 [7135], III 1172 [732], III 12323 [779], III 1273 [7729], deiuan „t. p.“ I 79 [526], deywan „t. p.“ II 79 [1125]; voc. sg. deiwe „Gott – dieve“ III 8314 [5318], III 1096 [6735], deiwa „t. p.“ III 6721 [4511], III 11728 [7321], deiws „t. p.“ (= nom. sg.) III 8512 [5332], III 11716 [7313], III 1199 [7331], III 13114 [811]; acc. pl. deiwans „goͤtter – dievus“ I 53 [53], II 53 [113], III 276 [236]. Pr. *deivas = lie. diẽvas (LKŽ II² 515tt.) resp. deivas [MT 53, BrB Moz 23,24 (gal prūsizmas?) – LKŽ II² 379, plg. deĩvis (deivỹs) „dievaitis“ (LKŽ II² 380), deivė̃ „dievaitė“ (LKŽ II² 379) ir kitus su deiv- (LKŽ II² 379)], la. dìevs. Yra iš balt. *deivas „dievas“ < *„dangus“ (> suom. taivas „t. p.“ ir kt.) < *„šviesus (neapsiniaukęs) dangus“ (žr. s. v. II dangus) < ide. *deiu̯os „tas, kuris šviečia, šviečiantis“ > s. isl. tívar „dievai“ (< *deiu̯ōs), s. ind. deváḥ „dangiškas, dieviškas, dievas“, lo. deus „dievas“, dīvus „dieviškas“, s. air. dia „dievas“ ir kt. (Pokorny IEW I 185t., Toporov PJ I 323t. ir liter.). Ide. *deiu̯os buvo matyt adj. – fleksijos vedinys iš ide. *deiu̯-/*di̯eu- „tai, kas šviečia, šviesu“ (plg. Benveniste Origines 59, 150), iš kurio atsirado ir s. ind. dyáuḥ „dangus; diena“, gr. Ζεύς „Dzeusas“ (personifikuotas „dangus“), lo. (*di̯ēus >) diēs „diena“ ir kt. (Pokorny IEW I 184t.). Šis ide. *deiu̯-/*di̯eu- yra sufikso *-(e)u- vedinys iš verb. ide. *dei(H)-/*di(H)- „šviesti (skaidriai spindint)“ > s. ind. dī́-de-ti „(jis) šviečia“, gr. δέατο (< *δει-) „rodėsi“ (< *„švietėsi“) ir kt., žr. Pokorny IEW I 183t., Urbutis BEE I 48–62 (ir liter.). Žr. dar s. v. deinan.

Papildymai / Komentarai

 • Bibliografijos papildymai

  Lit.: Beekes EDG 498t.; Běťáková, Blažek EBM 57tt.; Darms VAG 377tt.; Lehmann GED 352; Matasović EDPC 96t.; Matzenauer BKAS 34; Mayrhofer EWA I 742t., 750tt.; Orel HGE 408; Seebold HS CIV (1) 29tt.; Rau FsMelchert 307tt.; Smoczyński SEJL 110t.; Vaan EDL 167t., 315t.; Vanséveren HS CXI (1) 31tt.


  Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
 • Liudijimas Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“ (1653)

  Šis žodis paliudytas ir Danieliaus Kleino „Lietuvių kalbos gramatikoje“. 1653 m. leidimo 19 psl. rašoma: „Pruſſi tranſponunt vocales in Diphthongis; dicunt enim Deiws pro Diews DEUS, deina pro diena dies“. Pažodžiui tai verčiu taip: Prūsai sukeičia vietomis balsius dvibalsiuose, nes sako Deiws vietoje [lietuviško žodžio] Diews „Dievas“, deina vietoje [liet.] diena „diena“.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-08
 • Pilypo Ruigio liudijimas 1745 m.

  Šį žodį iš 1545 m. katekizmo cituoja Pilypas Ruigys (Betrachtung der Littauiſchen Sprache (...) von Philipp Ruhig, Koͤnigsberg, 1745; 52 psl.): aus dem 1545 gedruckten Preußiſchen Catechiſmo [...] Unter die Littauiſchen [gehoͤret] [...] Kittans Diewans [sic] turretwey, iſt: Kittus Diewus turrėti.


  Strockis Mindaugas, 2014-01-14
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.