Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 326–327 psl.

garian

garian „bom (Baum) – medis“ E 628 nom.-acc. sg. neutr. = pr. *garʹan; garrin „baum (Baum) – t. p.“ III 1058 [6527] acc. sg. masc. (= medzia „medžio“ VE 5017) = pr. *garin (greta nom. sg. masc. *garis < *-īs) – vietoj senesnio pr. *garʹan (= garian E 628) < vak. balt. *gari̯an (nom.-acc. sg. neutr.). Žr. dar s. v. Iwogarge.
Vak. balt. *gari̯an „medis“ (neutr.) artimiausi giminaičiai, kaip žinoma, yra lie. girià „(didelis) miškas“ (= la. dziŗa) < ryt. balt. *giri̯ā́ (fem.) ir s. sl. gora „kalnas“ (lenk. góra ir kt.) < sl. *garā (fem.); savo reikšme archajiškiausias iš jų yra, be abejo, s. sl. žodis. Dėl šių balt.-sl. žodžių kilmė̃s plačiau žr. straipsnį „Ide. *ger- „kelti“ (Blt XX 11–14), kurį, šiek tiek pakoregavęs, čia sutrumpintai atpasakosiu.
Tie balt.-sl. žodžiai senovėje bus buvę nomina abstracta (taigi ir singularia tantum) *„iškilumas“ resp. *„iškiluma“ – a) vak. balt. *gari̯an „iškilumas“ (ne fem., o neutr.) resp. b) ryt. balt. *giri̯ā „iškiluma“ bei sl. *garā „t. p.“ (abu – fem.!), kurie matyt yra substantyvais virtusios atitinkamos lytys adjektyvų balt.-sl. *gari̯a-/*gari̯ā- „iškilus, -i“, *giri̯a-/*giri̯ā- „t.p“, *gara-/*garā- „t. p.“. Šie balt.-sl. adjektyvai gali būti fleksijų *-a-/*-ā- vediniai iš seniausio balt.-sl. substantyvo (su šaknies vokalizmo apofonija), laikytino turbūt nomen actionis (neutr.) *„iškilimas, kalnas“ (aišku, singulare tantum), dviejų formų: a) iš grynojo kamieno formos – iš balt.-sl. *gar „iškilimas“ ( adj. fem. *gar-ā- subst. sl. *garā) < ide. *ge/or „t. p.“ ir b) iš grynojo kamieno + *-i formos – iš balt.-sl. *gari „t. p.“ ( adj. neutr. *gari̯a- subst. vak. balt. *gari̯an) resp. *giri „t. p.“ ( adj. fem. *giri̯ā- subst. ryt. balt. *giri̯ā) < ide. *ge/ori „t. p.“ resp. (*gr̥ + i >) *gori „t. p.“.
Tas subst. ide. > balt.-sl. *„iškilimas; kalnas“ (nomen abstractum neutr. bei singulare tantum) – konsonantinės deklinacijos šakninis žodis ne tik ide. prokalbėje, bet ir seniausiais balt.-sl. prokalbės laikais greičiausiai bus ir turėjęs tik anas dvi formas (generis neutrius < inactivi!) – a) grynojo kamieno 327 formą ir b) grynojo kamieno + *-i formą (apie jas žr. Mažiulis BS 119tt., 251tt. ir kitur passim). Iš (grynojo kamieno + *-i formos) ide. *ge/ori „iškilimas“ resp. *gori „t. p.“ tiesiog (t. y. be jos adjektyvinimo pakopos, kaip balt.-sl.) matyt atsirado i-kamieniai av. gairiš „kalnas“ resp. s. ind. giríḥ „kalva, kalnas, iškilimas“, alb. (*gori->) gur „uola“ ir pan.
Atrodo, kad ide. *ge/or (: *gr̥-) „iškilimas; kalnas“ yra iš senesnio ide. *Hge/or (:*Hgr̥-) „t. p.“ resp. *Heg „t. p.“ (> het. *ḫekur „uolos, kalno viršūnė“ ir pan., žr. Ivanov-Toporov ISD 10–12, Toporov PJ II 164t., Gamkrelidze-Ivanov IJI II 665t.).
Galima spėti, kad ide. *Hge/or (: *Hgr̥- : *Heg) „iškilimas; kalnas“ buvo nomen actionis (generis inactivi), išvestas iš verb. ide. *Hger- (: *Hgor- : *Hgr̥- : *Hegr-) „kelti, aukštyn traukti (resp. būti keliamam, aukštyn traukiamam)“ (tipologinių paralelių „kalnas, kalva ir pan. „iškilimas“ „kelti“ yra daugelyje kalbų!). Tokią šio ide. verb. reikšmę reikėtų laikyti pagrindine ir seniausia; buvo jam, aišku, ir tolimesnių reikšmių. Iš to verb. ide. *Hger- (: *Hgr̥- ir pan.) „kelti, aukštyn traukti“ (šitokia reikšme vėliau išnykusio indoeuropiečių tarmėse) gana anksti turbūt atsirado semantinių homonimų: a) ide. *Hger- „kelti, aukštyn traukti“ *„burna (į burną) traukti, siurbti“ ide. *Hger-(pra)ryti, verschlingen> *ger- „t. p.“ (žr. s. v. gurcle), b) ide. *Hger- „kelti“ „kelti balsą kalbant ar giedant (dainuojant)“ ide. *Hger-šaukti, giedoti; girti ir pan.> *guer- „t. p.“ (žr. s. v. v. gerdaut, girtwei); su tuo pačiu ide. *Hger- > *ger- „kelti, (aukštyn) traukti“ resp. „būti keliamam (traukiamam)“ *„sunkų dalyką kelti (traukti)“ resp. *„būti sunkiai (pa)keliamam (traukiamam)“ iš kilmės galbūt susiję s. ind. gur-úḥsunkus“ (< *gr̥-) = gr. βαρύς „t. p.“ [dėl reikšmės plg., pvz., s. sl. tęžьkъ „sunkus“ : s. sl. (raz)tęgǫ „(iš)traukiu“] ir kt. (žr. s. v. girnoywis).
Dėl pr. garian ir kt. etimologijos plg. Trautmann AS 335, Endzelīns SV 175, Fraenkel LEW 153, Pokorny IEW I 477t., Toporov PJ II 163tt. (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 227; Blažek LgB IX 38; Demiraj AE 181; Derksen EDSIL 177t.; ESSJ VII 29tt.; Lehmann GED 44t.; Matzenauer BKAS 45; Mayrhofer EWA I 487; Smoczyński SEJL 182.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.