Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 396–398 psl.

grandico

grandico „bole (Bohle) – grinda (plati, stora lenta)“ E 632 nom. sg. fem. = pr. *grandikɔ̄ „t. p.“, t. y. *grandikā „t. p.“. Šis grandico, tiksliau sakant, yra „grinda“ = „nuskustas (pašalinant žievę) bei aptašytas, storą lentą primenantis rąstas (plonesnis ar storesnis) grindims, tiltams ir pan. grįsti“ (žr. dar toliau). Manyti, kad pr. grandico = *grandikā esąs diminutyvas iš (niekur nepaliudyto) pr. *grandā „grinda“ (Trautmann AS 341, Endzelīns SV 49, 180, Toporov PJ II 285) arba jis – „ursprüngliches Deminutivum“ (Trautmann BSW 98), negãlima (žr. dar s. v. grandan): grandico yra ne *„Brettchen = *„lentelė“ ir net ne *„Brett“ = *„lenta“ (žr. lubbo), o „Bohle“ = „plati, stora lenta“ = „grinda“. Kelti hipotezę, kad pr. grandico – pejoratyvinis diminutyvas, taip pat labai rizikinga (beje, niekas jos ir nėra kėlęs).
397 Pr. grandico „grinda“ = *grandikā „t. p.“, kuris greičiausiai vietoj senesnio *grendikā „t. p.“ (dėl pr. *re > *ra žr. Endzelīns SV 23), kildinu iš nomen agentis (subst. mobile fem.) *grendikā (ar *grandikā) „ta, kuri grindžia ką; ta, kuria grindžiama kas“, jį laikydamas sufikso *-ik- (žr., pvz., s. v. genix) vediniu (gimine fem. priderintu prie pr. *lubā „lenta“, žr. lubbo) iš verb. pr. *grend-/*grind- „grįsti (kloti grindomis aslą, tiltą ir pan.)“ < *„daryti grindas“ (žr. toliau). Plg. nomina agentis (iš pradžių – subst. mobilia adj.) lie. pjov-ìk-as/pjov-ik-a (LKŽ IX 1064) „tas/ta, kuris/kuri pjauna ką“ ( verb. pjáu-ti), vėt-ìk-as „tas, kuris vėto ką, vėtytojas“ ( vė́t-yti), lip-ìk-as (LKŽ VII 562 s. v. 1 lipìkas 5 ir s. v. 3 lipìkas) „tas, kuris lipa“ resp. (dial.) „rąstas su įkirtimais kur nors aukštyn lipti“ (= „tas, kuo lipama“ verb. lìp-ti), pr. *gen-ik-as „genys“ (< *„tas, kuris kala ką“ verb. pr. *gen-/*gin- „kalti, mušti“, žr. genix) ir kt. (žr. dar Skardžius ŽD 128–129).
Verb. vak. balt. (pr.) *grend-/*grind- „grįsti“ yra iš balt. *grend-/*grind- „t. p.“ > ryt. balt. *grend-/grind- „t. p.“, iš kurio turime verb. lie. greñd-/griñd- „t. p.“ [= praes. greñd-a (griñdžia), praet. griñd-ė, inf. grį̃sti, žr. LKŽ III 619] = la. grīst „t. p.“ bei (vedinius) lie. grañdas (ppr. pl. grandaĩ) „tilto grindžiamas medis“ = la. (pl.) gruõdi „t. p.“, lie. grandìs (ppr. pl.) „stora lenta“, lie. grindà (ppr. pl.) „tilto grindis, stora lenta“ = la. grìda (ppr. pl.) „Diele, der Fußboden“, lie. grindìs (ppr. pl.) „medinė aslos lenta“ ir kt. (žr. LKŽ III s. v. v. ir ME I s. v. v.).
Verb. balt. *grend-/*grind- „grįsti“ < *„daryti ir kloti grindas (storesnes ar plonesnes)“ bus atsiradęs iš *„daryti grindas (storesnes ar plonesnes)“ [= „nuskusti (pašalinti žievę) bei aptašyti rąstą (storesnį ar plonesnį) ir net storą kartį grindims, tiltams ir pan.“] < balt.-sl. *grend-/*grind- < *„nuskusti bei aptašyti (rąstą, kartį)“ ( ček. hřada „sija; kártis“, lenk. grzęd-a „kártis; lysvė“ ir kt., žr. ESSJ VII 120tt.) < *„(nu)rėžti sukant“ < ide. dial. *ghrendh-/*ghrn̥dh- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 459 s. v. ghrendh-), o šis – formanto *-dh- vedinys iš ide. *ghren-/*ghrn̥- „t. p.“ (plg. Pokorny IEW I 459 s. v. ghren-) ide. *gher-/*ghr̥- „t. p.“ + *-(e)n-, žr. s. v. v. grobis, grosis.
398 Atrodo, kad minėto ide. dial. *ghrendh-/*ghrn̥dh- „(nu)rėžti sukant“ veldiniai, tik išlaikę archajiškesnes (už lie. grį̃sti ir pan., žr. anksčiau) reikšmes, yra: lie. (verb.) grénd- [= grénd-ė (grénd-o), grendžia (grénda), grę́sti) „grandyti, skusti“ (su metatoniniu akūtu), (subst.) grénd-ymas „plūktinė klojimo asla“ (< *„nugrandyta, nuskusta, nurėžyta vieta“), ags. (verb.) grindan „sutrinti, suskusti“ ir kt. (Pokorny IEW I 459 s. v. ghren-dh-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 187t.; Matzenauer BKAS 52; Orel HGE 141; Smoczyński LAV 161, SEJL 202t.; Vaan EDL 273t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.