Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 60–62 psl.

likuts

likuts „(der) kleine – mažas“ III 1712 [1912] (= maszas „mažas“ VE 13) adj. nom. sg. masc. = pr. *līkuts [matyt su pr. *-ī- (kirčiuotu), žr. toliau] < *līkutas „t. p.“ Lytis licuti „klein“ GrG 49, GrA 66, „parvus“ GrF 65 yra turbūt ne adj., o adjektyvinis adv. pr. *līkuti „mažai“ su *-i, atsiradusiu vietoj senesnio pr. *-ai (plg. s. v. v. ainawīdai, ainawijdi). Yra dar pr. (E) *līkut- „mažas“ = licut- (žr. lituckekers).
Taigi manau, kad čia turime adj. pr. (III, Gr, E) *līkuta- „mažas (nedidelis), menkas“ (dėl jo sinonimo žr. massais) – a) o-kamienį 61 [o ne i̯o-kamienį: toks jis būtų buvęs parašytas (III 1712) *likutis (ne likuts!)], b) su šakniniu (kirčiuotu) pr. *līk- [o ne su pr. *lĭk-: toks jis būtų buvęs parašytas greičiau ne (III 1712) lik- resp. (Gr) lic- bei (E) lic-, o *lick- ar *licc-]. Plg. dar parašymus (matyt su tuo pačiu pr. *Līk-): pr. ež. (dk., 1364 m.) Licutyn „See, Kammeramt Heilsberg“ (Gerullis ON 89), avd. (dk.) Likutte (Gerullis l. c.). Asmenvardžiai pr. (dk.) Lickucz, Liccutigeyn (vv.avd.) ir pan. (Trautmann PN 143) gali atspindėti: a) avd. pr. *Lĭkut- < *Līkut- [su pr. *-ī-, okazionaliai (gal net vok. tartyje) nekirčiuotu resp. pr. dialektuose išvirtusiu į (pr. dial.) *-ĭ-, plg. PKP II 251t.] adj. pr. *līkuta- „mažas (nedidelis), menkas“ arba b) avd. pr. *Lĭkut- – giminaitį su avd. lie. Lìk-as adj. lie lìkas „neporinis, be poros, liekas“ (LPŽ II 81). Hipoteze, kad pr. (III) likuts „mažas (nedidelis), menkas“ sietinas su tuo adj. lie. lìkas arba su subst. lie. palikùtis „Zurückgebliebener“ ir likùtis „Überbleibsel“ resp. ir su verb. lie. lìk-ti ir pan. (Trautmann l. c., Toporov PJ V 249t. ir liter.), nelengva tikėti (žr. jau Endzelīns SV 204).
Iš visų adj. pr. (III) likuts etimologinių hipotezių (žr. liter. apud Endzelīns SV 203t., Toporov PJ V 248tt.), man rodos, geresnė yra Lidéno–Būgos hipotezė: Lidénas (Arm. St. 97t., žr. ir Walde-Pokorny WIS II 398, Krogmann IF LIII 47) šį pr. likuts gretino su adj. lie. liẽknas „schlank“ (tuo abejojo Endzelīns l. c.), o Būga (RR I 332) – su adj. lie. leĩlas „dünn, schlank“, líesas „mager“ ir pan. Bet ir šie (Lidéno–Būgos) gretinimai nėra neydingi: jie neatsižvelgė į pr. likuts raidės -i- fonetinės vertė̃s (ilgasis ar trumpasis balsis) problemą (žr. anksčiau) ir, svarbiausia, į šio pr. žodžio darybos istoriją. Jau vien dėl to ir dabar galima sakyti, kad pr. (III) likuts yra „bez drošas etimoloģijas“ (Endzelīns l. c.); plg. ir, pvz., Fraenkel (jis visai nemini pr. likuts).
Adj. (o/ā-kamienis) pr. *līkuta- „mažas (nedidelis), menkas“ (žr. anksčiau) yra veikiausiai iš pr. (adj.) *„menkas“ < *„laibas, lieknas, lankstus“, plg. tos pačios šaknies adjektyvus lie. liẽk-nas „schlank“ (žr. s. v. laygnan), líe-sas „mager“ (žr. s. v. layso), leĩ-las „dünn, schlank“ (žr. s. v. lailīsnan) ir pan.
62 Atrodo, kad adj. pr. *līkuta- „mažas (nedidelis), menkas“ < *„laibas, lieknas, lankstus“ < *„lankstus (iš laibumo, plonumo)“ yra (ne denominatyvas, o) deverbatyvas – sufikso *-ut- vedinys iš verb. balt. *lī̆k- „…linkti (iš laibumo, plonumo)“ = *leik-/*lī̆k- „… lenkti (ploninti) tam tikrą paviršių; linkti (plonėti) tam tikram paviršiui“ < verb. balt. *(s)leik-/*(s)lī̆k- „glaistant (tepant) molį įlenkti jo paviršių…“ (žr. s. v. laygnan). Plg. Mažiulis PKP II 291. Tą adj. pr. *līkuta- dėl darybos plg., pvz., su adj. (o/ā-kamieniu) lie. *truputa- „nutrupėjęs“ ( verb. lie. trùp-ti „trupėti“, dėl jo žr. Urbutis BEE I 88), kurį darybiškai matyt suponuoja subst. (i̯o-kamienis) lie. trùpùtis „mažas kiekis, trupinys“ < „kas nutrupėję“ [plg. subst. (i̯o-kamienį) lie. gývis „kas gyva“ – fleksijos vedinį iš adj. lie. gývas].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1068; Matzenauer BKAS 81; Schmalstieg Blt XXXII (2) 253t.; Smoczyński DL 49tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.