Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 194–195 psl.

nognan

nognan „leder (Leder) – oda (išdirbtas kailis)“ E 498 nom. sg. neutr. (dėl jo reikšmės žr. dar PKP II 17, išn. 19) yra matyt pr. *nɔ̄gnan (t. y. *nāgnan) pr. *nōgnan „t. p.“: šis (nebaritoninis, plg. jo giminaitį la. nuôgs, žr. toliau) turi balsį pr. (vak. balt.) *-ō- *-ɔ̄- (plg. pr. *dō- „duoti“ *dɔ̄-, žr. s. v. dāt ir liter.). Šio (E 498) *nōgnan segmentą *-gn- skaityti pr. *-kn- (Lidén IF XVIII 410tt., Trautmann AS 386) nėra būtina (plg. Endzelīns FBR XIV 20, SV 216).
Subst. (nom.-acc. sg. neutr.) pr. (vak. balt.) *nōgnan „oda (išdirbtas kailis)“ yra, man rodos, iš subst. (neutr.) *nōgenan „t. p.“ < adj. (neutr.) *nōgenan „turintis nuogumo“ (plg. lie. káilisTierhaut“ semantinę kilmę, žr. s. v. kails ir liter.) – sufikso *-en- (plg. lie. jaut-en-à „jaučio kailis“, žr. toliau) vedinys iš subst. (neutr.) pr. *nōgan „nuogumas“ adj. (neutr.) *nōgan „nuogas“ (dėl šio subst. neutr. adj. neutr. plg., pvz., s. v. giwan) < adj. balt.-sl. *nōga- „nuogas“ > lie. núogas = la. nuôgs „t. p.“ (nebaritonas!), sl. *nagъ „t. p.“ (> s. sl. nagъ „t. p.“ ir kt.). Dėl tos subst. pr. *nōg-en-an „išdirbtas kailis“ darybos plg., pvz., lie. subst. jaut-en-à „jaučio kailis“, kuris yra matyt iš adj. (fem.) *jaut-en-āsufikso *-en- vedinys iš subst. *jautja- „jautis“. Žr. dar Mažiulis PKP II 295. Reikia priminti, kad pr. (E 498) nognan jau yra mėgintas etimologiškai gretinti su lie. núogas ir pan. (žr. Nesselmann Thes. 114, Berneker PS 310, Endzelīns FBR XIV 20, SV 216), tačiau tie gretinimai nebuvo grindžiami žodžių darybos aspektu.
Adj. balt.-sl. *nōga- „nuogas“ kartu su go. naq-aþs „t. p.“, air. nocht „t. p.“ (< *nog-tos), s. ind. nag-náḥ „t. p.“ ir kt. įprasta kildinti 195adj. ide. *nog- „t. p.“ (pvz. Pokorny IEW I 769), suponuojant, kad to adj. ide. *nog- balsis *-o- apofoniškai išvirtęs į adj. balt.-sl. *nōga- („nuogas“) balsį *-ō- (Būga RR II 345, Stang Vergl. Gr. 123, Karaliūnas BKS 174, 184). Tačiau adj. balt.-sl. *nōga- „nuogas“ < „išvilktas (išrengtas)“ galėtų būti ir kitokios kilmė̃s – ne iš adj. ide. *nog- „nuogas, išvilktas“, o fleksijos vedinys (su šaknies balsio kokybine apofonija) iš verb. balt.-sl. *nēg- (: *neg-) „iš(si)vilkti“ verb. ide. *neg- „t. p.“ [> adj. air. nocht (< *nog-tos) „nuogas, išvilktas“ ir kt.]; apie visa tai plačiau žr. Mažiulis l. c.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 291; Derksen EDSIL 345; ESSJ XXII 70tt.; Kloekhorst EDHIL 602t.; Larsson FsKlingenschmitt 366; Lehmann GED 316; Matzenauer BKAS 93; Mayrhofer EWA II 5t.; Matasović EDPC 294; Orel HGE 280; Smoczyński SEJL 430; Vaan EDL 417t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.