Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 289–290 psl.

playnis

playnis „stol (Stahl) – plienas“ E 521 nom. sg. masc. = pr. *plainis < *plainas „t. p.“, kurį kildinu iš senesnio pr. *pleinas „t. p.“ (dėl pr. *le > *la žr. s. v. v. claywio, klantīuns, ladis, lāngiseilingins, lānkinan deinan). Jis kartu su lie. pliẽnas „t. p.“ = la. dial. pliens „t. p.“ (ME III 352 s. v. III pliens) suponuoja subst. (masc.) balt. *pleĩnas „t. p.“, kurio kilmė, deja, nėra aiški (žr. Endzelīns SV 227 ir liter., Skardžius ŽD 217, Fraenkel LEW 627 ir liter.).
Manyčiau, kad subst. balt. *pleĩnas „plienas“ yra iš (subst.) *„tas, kuris blizgantis, balsvas“ (plg. s. v. gelso) adj. balt. *pleina- „blizgantis, balsvas“, iš kurio galėtų būti subst. la. plìens „weißer Ton, Kalkstein“ (ME III 352 s. v. I plìens), lie. pleĩnė̃ „plika (plyna) vieta; pelkė, raistas“ (LKŽ X 125 s. v. 1 pleĩnė) ir kt. (dėl medžiagos žr. Trautmann AS 226t., Fraenkel LEW 611 s. v. pleĩnė). Minėtas subst. lie. pleĩnė̃ yra a) vedinys iš adj. lie. *pleina- „plikas (plynas)“ (plg. jo giminaitį lie. adj. plýnas subst. plýnė), o b) adj. lie. *pleina- „plikas (plýnas)“ gali būti iš (adj.) *„tas (ta), kuris (kuri) šviesus“ [plg. 290 adj. lie. laũkas „… praplikęs (praplikusia kakta), plikas“ < *„šviečiantis“] < *„blizgantis, balsvas“.
Adj. balt. *pleina- „blizgantis, balsvas“ yra sufikso *-na- (*-nā-) vedinys, man rodos, iš verb. balt. *plei- (: *pli-) „blizgėti, mirgėti“, iš kurio matyt ir adj. la. plei-ks „plikas“ bei lie. plì-kas „t. p.“ ir kt. [dėl medžiagos žr. Fraenkel LEW 611 (s. v. pleĩkė), 623 (s. v. plìkas)]. Žr. ir Plica Bartha.
Verb. balt. *plei- (*pli-) „blizgėti, mirgėti“ kildinu iš verb. ide. *(s)p(h)l-ei- „t. p.“ *(s)p(h)el- „t. p.“ [dėl jo žr. Pokorny IEW I 987 s. v. 2. (s)p(h)el-].
Pastaba. Anksčiau minėtų žodžių la. plìens „weißer Ton, Kalkstein“, lie. pleĩnė̃ „plika (plyna) vieta; pelkė, raistas“, la. pleiks „plikas“, lie. plìkas „t. p.“ ir kt. kilmė įprasta kitaip suvokti, žr., pvz., Fraenkel LEW 611 (s. v. v. pleĩkė, pleĩnė), 623 (s. v. plìkas) ir liter., Pokorny IEW I 634 (s. v. plēi-).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Smoczyński SEJL 474.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.