Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 35–36 psl.

sagis

sagis „rincke – sagtis“ E 486 bei sagis „hufnagel (Hufnagel) – pasagvinė (pasaginė vinis)“ E 544 nom. sg. masc. = pr. (E 486, E 544) *sagis < *sagas. Vok. (E 486) rincke „sagtis“ = v. v. ž. rinke „Schnalle an einem Gürtel, Spange“ (Grimm DW IV, 2, p. 1870, Trautmann AS 416).
Pr. (E 486) *sagas „sagtis“ < „susegimo priemonė“ < *„(su)segimas“ < *„segimas> *„(pri)segimas“ > *„prisegimo (pritvirtinimo ko prie ko) priemonė“ > pr. (E 544) *sagas „pasagvinė“.
Pr. *sagas „segimas“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. pr. *seg- „segti“ (plg. panašiõs darybos subst. lie. sãgas/sagà „kilpa kam prisegti“ LKŽ XII 3) < balt. *seg- „t. p. > lie. sèg-ti „segti“ (heften, schnallen), kabinti, tvirtinti; mauti, vilkti, dengti; kalant tvirtinti, kaustyti; smeigti, kirsti“ (LKŽ XII 298–303), la. seg-t „dengti (decken, hullen); segti (einstecken, schnallen)“ (ME III 812).
Verb. pr. *seg- „segti“ bandoma sieti su verb. pr. seggīt „daryti (tun)“ (dėl jo žr. s. v.), žr. Trautmann AS 423 (bet to nedaro Trautmann BSW 252 s. v. segō), Endzelīns SV 245 [čia pateikiama ne jo paties, o Trautmanno (AS 429) nuomonė], Fraenkel LEW 770. Tas siejimas visgi nėra įrodytas, plg. Skardžius (Tremties metai. Tübingen 1947, p. 424): „(pr.) seggīt yra nežinomos kilmės žodis“. Yra mėginta pr. seggīt skaityti pr. *zegīt ir jį sieti su subst. lie. žãg-aras „durrer Ast, Zweig“, žãg-rė „Pflug“ (Hamp Blt VII 43–45, plg. Blt X 87tt.); 36 tačiau ir tokį siejimą nelengva pagrįsti semantiškai, o ypač darybiškai.
Iš minėtų verb. lie. sèg-ti bei la. seg-t reikšmių galima spėti, kad ir verb. balt. *seg- „segti“ bei (balt. *seg- „t. p.“ >) pr. *seg- „t. p.“ buvo nemonosemiški; be to, jie bus buvę ir enantiosemiški, plg., pvz., lie. sèg-ti „užsegti ↔ atsegti“, „apvilkti ↔ nuvilkti“ ir kt. (čia dėl enantiosemijos plg., pvz., Būga RR I 477t.).
Verb. pr. seggīt „daryti (tun“ yra galbūt iš verb. pr. *segē-t(vei) „t. p.“ < verb. (intens.) pr. *segē- „segimą (apsegimą ↔ nusegimą), vilkimą (apvilkimą ↔ nuvilkimą) ir pan. daryti verb. pr. *seg- „segti (apsegti ↔ nusegti)“, „vilkti (apvilkti ↔ nuvilkti)“ [plg. lie. darýti (vok.) tun“, „vilkti (rengti drabužiais)“] ir pan. (plg., pvz., verb. la. dzesê-t „kühlen, löschen“ dzest/dzèst „löschen“). Plg. verb. ryt. balt. *darī-ti „daryti“ (> lie. darý-ti „t. p.“, la. darî-t „t. p.“) < *„plėšimą (das Reißen) daryti“ balt. *der- „plėšti (reißen)“ (žr. Jēgers KZ LXXX 72tt.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 108; Smoczyński SEJL 539, ALL LVIII 97.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.