Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 4 t. 47–50 psl.

salowis

salowis „nachtegal (Nachtigal) – lakštingala“ E 727 nom. sg. masc. yra greičiausiai pr. *salavīs [t. y. su -ow- = pr. *-av- (tiksliau: *-au̯-, turintis bilabialį *-u̯-), o ne su -ow- = pr. *-āv- (sic Būga RR II 585, Endzelīns FBR XI 99, Endzelīns SV 241), plg. s. v. v. girnoywis, kanowe], kuris laikytinas ne slavizmu (sic Trautmann AS 417, Brückner SE 501, Skok ERHSJ III 283), o vak. balt. žodžiu (žr. Endzelīns l. c. ir ypač Būga l. c.).
Pr. (E 727) salowis „lakštingala“ etimologiškai buvo gretintas 48 su rus. соловей „t. p.“ (Endzelīns l. c.) ir, toliau, su adj. sl. *solvъ- „gelsvai pilkas“, rus. солов-ой „t. p.“ bei su subst. lie. šal̃vas/šalvìs (šalvỹs) „Forelle ir kt.“. (Būga l. c., Vasmer ESRJ III 711, plg. Skardžius ŽD 52, Fraenkel LEW 961). Tiesa, žodžius rus. соловей „lakštingala“, luž. aukšt. solobik „t. p.“ ir kt. mėginta kildinti iš sl. *solov- „t. p.“ (ne *solv- „t. p.“!), o lenk. słowik „t. p.“ – iš sl. *solv- „t. p.“, žr. Būga l. c., bet žr. Vasmer l. c. (čia visi tie slavų žodžiai kildinami iš sl. *solv-ьjь!). Manyčiau, kad iš tikrųjų buvo ir sl. dial. *solov- „lakštingala“ ir sl. dial. *solv- „t. p.“, iš kurių pastarąjį laikau senesniu (žr. toliau).
Visi tie žodžių pr. salowis, rus. соловей, adj. sl. *solvъ, subst. lie. šal̃vas ir kt. etimologiniai gretinimai turi didelį trūkumą: tuose gretinimuose apeinama tų žodžių daryba – pagrindinė jų etimologijos problema.
Pr. *salavīs „lakštingala“ bus buvęs masc. (nom. sg.); plg. ir lie. dial. (masc.!) lakštiñgalas „t. p.“ (lytis, būdinga Vak. Lietuvai, žr. LKŽ VII 97): čia fem. į masc. vienose lie. šnektose galėjo išvirsti dėl pr. (masc.) *salavīs „lakštingala“ ir gal dėl kurš. (masc.) *salavīs „t. p.“ ar kurš. (masc.) *sal(u)vīs „t. p.“ [taip galėjo būti ir kuršių (t. y. irgi vak. baltų) kalboje] poveikio, kitose lie. šnektose – dėl lie. (masc.) paũkštis „Vogel“ įtakos.
Subst. [(i)i̯o-kamienį, masc.] pr. *salavīs „lakštingala“ kildinu iš subst. mob. vak. balt. *śalav(i)i̯a- „tas (paukštis), kuriam būdingas pilkumas, gelsvumas“, kuris – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) vak. balt. (t. y. balt. dial.) *śalava- „turintis pilkumo, gelsvumo“ (dėl tokio adj. subst. mob. plg. s. v. glumbe). Šis – matyt perdirbinys iš adj. balt.-sl. *śal(u)va- „t. p.“ [tiksliau: *śaluu̯a- „t. p.“ (su bilabialiu *-u̯-!)]: sufiksas balt.-sl. *-(u)va- yra vėliau ne vienur pakeistas sufiksu balt.-sl. *-ava- [plg. s. v. *Jāt(u), taip pat Mažiulis Blt III 40–41]; panašiai bus atsiradęs adj. sl. dial. (būtent: dial.) *śalava- „turintis pilkumo, gelsvumo“ ( subst. sl. dial. *śalav- „lakštingala“), o šis – iš adj. (balt.-)sl. *śal(u)va- „t. p.“ ( subst. sl. dial. *solv- „lakštingala“), žr. toliau.
49adj. balt.-sl. *śal(u)va- „turintis pilkumo, gelsvumo“ laikau fleksijos vediniu iš deadjektyvinio subst. (u-kamienio neutr., nom.-acc. sg.) balt.-sl. *śalu „pilkumas, gelsvumas“ [vadinasi, jis buvo u2-kamienis (neutr.!), o ne u1-kamienis (ne neutr.)] = adj. (u2-kamienis, neutr.) balt.-sl. *śalu „pilkas, gelsvas“ (dėl adj. neutr. subst. neutr. žr., pvz., s. v. giwan); taigi turime adj. (u-kamienį, t. y. u1-/u2-kamienį, ne neutr./neutr.) balt.-sl. *śalu- „t. p.“. Apie visa tai (ir apie u1- resp. u2-kamienius nomina) plg. s. v. *Jāt(u), žr. dar Mažiulis l. c.
Iš minėto (deadjektyvinio) subst. (neutr.) balt.-sl. *śalu „pilkumas, gelsvumas“ bus atsiradę:
a) adj. (o-kamienis, masc.) balt.-sl. *śal(u)va- „turintis pilkumo, gelsvumo“ ( subst. lie. dial. šal̃vas „Forelle ir kt.“ LKŽ XIV 494) resp. adj. (ā-kamienis, fem.) balt.-sl. *śal(u)vā- „turinti pilkumo, gelsvumo“ ( subst. lie. dial. šalva „Forelle ir kt.“ LKŽ l. c.), o iš čia – fleksijų vediniai subst. mob. [(i)i̯o-/(i)i̯ā-kamieniai, masc./fem.] balt. *śal(u)v(i)i̯a-/*śal(u)v(i)i̯ā- „tas/ta, kuriam/kuriai būdingas pilkumas, gelsvumas“ > subst. lie. dial. šalvỹs „Forelle ir kt.“ (LKŽ XIV 496) [šis, veikiamas žodžio lie. žuvìs, išvirto į lie. dial. šalvìs „Forelle ir kt.“ (i-kamienis) LKŽ l. c.] resp. subst. lie. dial. šálvė̃ „t. p.“ (LKŽ XIV 494);
b) adj. (o/ā-kamienis) balt.-sl. *śal(u)va- [*śal(u)vā-] „turintis pilkumo, gelsvumo“ (> adj. rus. соловой „gelsvai pilkas“) subst. mob. [(i)i̯o-/(i)i̯ā-kamienis, masc./fem.] balt.-sl. *śal(u)v(i)i̯a- (masc.) „tas, kuriam būdingas pilkumas, gelsvumas“ > subst. sl. dial. *solvьjь „lakštingala“ (žr. anksčiau).
Pastaba. Subst. [masc., (i)i̯o-kamienis] lie. dial. šel̃vis „Forelle ir kt.“, kuris žinomas daugiau iš raštų (žr. LKŽ XIV 628), yra matyt ne senas (dėl -e-), o perdirbinys iš lyties (masc.) lie. (dial.) šal̃vis „t. p.“; plg. tai, kad ir lytis (i-kamienė, fem.) lie. dial. šalvìs „t. p.“ – perdirbinys (tik kitoks, žr. anksčiau).
Adj. (u-kamienio) balt.-sl. *śalu- „pilkas, gelsvas“ tolimesnę praeitį nelengva atsekti ne vien dėl to, kad tokio balt.-sl. adjektyvo 50 niekas nėra bandęs rekonstruoti. Hipotezė, kad adj. rus. солов-ой „gelsvai pilkas“ (jį kildinu, galų gale, iš adj. balt.-sl. *śalu-, žr. anksčiau) esąs iš adj. ide. *sal- „schmutziggrau“ (Pokorny IEW I 879 s. v. 2. sal-), yra aiškiai klaidinga.
Man rodos, kad adj. (u-kamienis) balt.-sl. *śalu- „pilkas, gelsvas“ yra iš (adj.) *„išdžiūvęs, nuvytęs“ – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt.-sl. *śel-/*śil- „džiūti, vysti“ (žr. dar s. v. sylo), „satemiškai“ išriedėjusio iš verb. ide. *(s)kel-/*(s)kl̥-/*(s)kol- „t. p.“ [dėl jo plg. Pokorny IEW I 927 s. v. 3. (s)kel-], kuris dažniau bus davęs „kentumišką“ verb. balt.-sl. dial. *(s)kel-/*(s)kal- „t. p.“ (iš jo gali būti kilęs, pvz., verb. la. kàl-st „trocken werden, verdorren“, dėl jo žr. dar ME II 144t.). Dėl tos „satemiškos“ ir „kentumiškos“ raidos plg. ypač tai, kas pasakyta apie lie. šiáudas „Halm“ kilmę s. v. salme.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek Coll. Pr. II 16; Derksen EDSIL 460t.; Hinze LgB V–VI 154t.; Matzenauer BKAS 109; Orel HGE 316; Vaan EDL 536.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.