Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 2
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 63–65 psl.

kadan

kadan „do (da, als) – kada, kai“ I 134 [719], kaden „t. p.“ II 134 [1320], „da (da, als) – kada, kai“ III 752 [496] (= kurio „kurioje“ VE 312), III 1131 [6929] (= Bet kaip VE 608), „so – kada, kai“ III 791 [5110] (= kada VE 338), „wo – kada, kai“ III 11323 [7111] (plg. vok. wo III 485pr. quei III 495), „wenn – kada, kai“ III 4920 [3517] (= kada VE 1920), III 579 [3914] (= kada VE 236), III 811 [5129] (= kada VE 3410), III 9920 [638], kadden „t. p.“ III 5113 [3529] (= kada VE 2011), III 6919 [4529] (= A ieigi VE 294), visais atvejais yra cnj. = pr. *kadan „kada, kai“, kurio formantas *-an buvo matyt nekirčiuotas (XVI a.) ir dėl to daugeliu atvejų redukuotas – parašytas -en (žr. Stang Vergl. Gr. 27, plg. Toporov PJ III 118t.).
Pr. *kadan „kada“ (adverbium, t. y. „kada?“) resp. „kada, kai“ (cnj.) kartu su lie. kadà (< *-an, plg. kadángi) = lie. dial. *-án > *-ún >) kadù ir la. kad (< *kadu < *-uo < *-an) yra iš balt. *kadán < *kadān (su prilipdytu *-n, žr. Mažiulis Blt IV 27) balt. *kadā (aiškiai su *, žr. Mažiulis l. c.) = sl. *kadā [su sl. * (ne *!) = balt. *!] > sl. *koda, kuris buvo perdirbtas į sl. *kogьda > rus. когда ir kt. (ESSJ X 108t. ir liter.). Panašiu būdu suponuotinas adv. balt.-sl. *tadā „tada“, iš kurio yra: a) balt. *tadā *tadā+n > *tadān > pr. *tadan „tada“ (nepaliudytas) = lie. tadà (= lie. dial. tadù) = la. (*tadu >) tad, b) sl. *tadā > *toda *togъda > rus. тогда ir kt. Adv. balt.-sl. *kadā „kada“ resp. *tadā „tada“ = adv. ind.-iran. *kadā „kada“ resp. *tadā „tada“ [> s. ind. kadā́ resp. tadā́ = av. kadā (kaδa) resp. taδa] turi prie pron. interrog. resp. pron. demonstr. kamieno (žr. s. v. v. kas resp. stas) prilipdytą partikulą balt.-sl. *-dā (aiškiai ne *-dō!) = ind.-iran. *-dā, kilusią matyt (dėl balsio apofoniško pailgėjimo) iš balt.-sl. *-dă = ind.-iran. *-dă < ide. *-do (žr. s. v. isquendau).
Greta adv. balt.-sl. *kadā „kada“ bus buvęs ir adv. (neigiamasis) balt.-sl. *neikadā „niekada“ (su *nei- < *nei „ne, nei“), kuris perdirbtas į a) balt. (*neikadā+n >) *neikadān > *neikadán > lie. niekadà (dial. niekadù), pr. *neikadan „niekada“ [ pr. 64 (I, II, III) *nikadan „t. p.“ (nepaliudytas)], la. (*-an > *-uo >) *niekadu „t. p.“ ( nekad „t. p.“) ir b) sl. (*neikadā > *nikoda ) *nikogьda „niekada“ > rus. никогда „t. p.“ ir kt. Pagal šį adv. balt.-sl. *neikadā „niekada“ buvo padarytas jo antonimas a) adv. balt. *visadā „visada“ (*-ā+n >) *visadān > *visadán > pr. *visadan „visada“ (nepaliudytas), lie. visadà (dial. visadù) = la. visad ir b) sl. adv. „visada“ (panašus į balt. *visadā „t. p.“) rus. всегда „t. p.“ ir kt.
Pagal santykį ā-kamienės deklinacijos fleksijų lie. (nom. sg.) resp. (*-án) (dial. -u, instr. sg.): -os (gen. sg.) = adv. lie. (niekad) (dial. -u): x, – pagal tai greta senojo adv. (neigiamojo) lie. niekadà resp. dial. niekadù (ir jo antonimo adv. lie. visadà resp. dial. visadù) atsirado (x) = inovacinė lytis (su neiginio genityvo „fleksija“!) adv. lie. dial. niekadõs „niekada“ (ir jo antonimas adv. lie. dial. visadõs „visada“). O iš adv. lie. niekad-à „niekada“: adv. lie. dial. niekad-õs „t. p.“ = adv. lie. kad-à „kada“: x1 atsirado (x1 =) inovacinis adv. lie. dial. kad-õs „t. p.“ (LKŽ V 45); šitai patvirtina ir lyties kadõs „kada“ vartosena (paplitimas) lie. dialektuose: lytis adv. lie. dial. kadõs „t. p.“ yra daug retesnė už adv. lie. dial. niekadõs „niekada“ (ir jos antonimą adv. lie. dial. visadõs „visada“).
Panašiu būdu dėl ā-kamienės deklinacijos fleksijų sl. -a (nom. sg.): -y (gen. sg.) = adv. sl. *(nikogъd)-a (su „fleksija“ -a): x, – dėl to santykio greta senojo adv. (neigiamojo) sl. *nikogьda „niekada“ (ir jo antonimo adv. sl. „visada“ > rus. всегда „t. p.“ ir kt.) atsirado (x =) inovacinė lytis (su neiginio genityvo „fleksija“) adv. sl. dial. *nikogьd-y „niekada“ (bei jo antonimas adv. sl. dial. „visada“ > rus. dial. всегды „t. p.“ ir kt.), o iš čia – inovacinė adv. sl. dial. *kogъdy „kada“ greta senosios adv. sl. *kogьda „t. p.“ (plg. lie. kadà „t. p.“ ir lie. dial. kadõs „t. p.“, žr. anksčiau).
Tiesa, inovacinis adv. sl. dial. *nikogьdy „niekada“ greta senojo adv. sl. *nikogьda „t. p.“ galėtų suponuoti ir inovacinį adv. sl. dial. *nikody „t. p.“ ( *nikogьdy „t. p“) greta senojo adv. (balt.-sl. *neikadā „t. p.“ >) sl. *nikoda „t. p.“ ( *nikogьda „t. p.“), tačiau – ne inovacinį adv. balt.-sl. *neikadās „t. p.“ 65 [nors (balt.-)sl. *-ās > sl. -y, žr. Mažiulis BS 26 (ir liter.), 31t., 309] greta senojo tikrai egzistavusio adv. balt.-sl. *neikadā „t. p.“ [plg. adv. lie. niekadà „t. p. ( adv. balt.-sl. *neikadā „t. p.“!) greta adv. lie. dial. niekadõs „t. p.“, žr. anksčiau]. Greta senojo adv. balt.-sl. *neikadā „niekada“ (*kadā „kada“ ir pan.) suponuoti ir inovacinį adv. balt.-sl. *neikadās „niekada“ (*kadās „kada“ ir pan.) neleidžia lytis adv. lie. dial. niekadõs „t. p.“ (kadõs „kada“ ir pan.), kuri yra aiškiai ne balt. resp. balt.-sl., o tik lie. dial. padaras.
Pastaba. Kildinti adv. sl. dial. *kogьdy „kada“ (*nikogъdy „niekada“ ir pan.) formantą *-dy iš (balt.-)sl. *-dōn (Sławski SEP I 270 ir liter.) bei suponuoti lyties adv. sl. dial. kogьdy „kada“ (*nikogъdy „niekada“ ir pan.) kilmę iš adv. (balt.-)sl. *kadōn „kada“ < *+n * (Toporov PJ III 118) negalima jau vien dėl to, kad yra buvęs aiškiai ne adv. (balt.-)sl. *kadō „kada“, o adv. (balt.-sl.) *kadā „t. p.“ (žr. anksčiau).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 227; Schmalstieg Blt XXXII (2) 250; Smoczyński SEJL 242.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.