Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Rasta žodžių: 1
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 49–51 psl.

laucks

laucks „acker (Acker) – dirva, laukas“ III 10510 [6528] subst. nom. sg. masc. (= szeme „žemė, laukas“ VE 5018–19); acc. sg. (masc.) laukan „acker (Acker) – dirvą, lauką“ III 398 [2934] (= lauku „laukù“ VE 158 instr. sg.), III 5313 [3714] (= laukas VE 2110 nom. sg.), „felde (Feld) – lauką“ III 10513 [6531] (= lauka „lauko“ VE 5021). Turime pr. *lauks „dirva, laukas“ (nom. sg.) bei *laukan (acc. sg.). Man rodos, acc. sg. lytį pr. *laukan „dirvą, lauką“ su numestu *-n atspindi laucka GrC, luncka „acker (Acker) – dirva, laukas“ GrA 29 bei „ager – t. p.“ GrF 20 (-un- taisytina į -au-), lnncka „felt (Feld) – laukas“ GrG 68 (-nn- taisytina į -au-). Plg. dar tai, kad vok. (E 237) acker „Acker“ yra išverstas į pr. (E 237) samyen „žemę, dirvą“ (acc. sg. fem.), žr. s. v. semmē.
Subst. pr.*lauks < *laukas (*lauka-) randame, be to, daugelyje pr. dk. vietovardžių,, pvz., (žr. Gerullis ON s. v. v.): (1411/19 m.) Berselaukin [= pr. *Berzēlauk- < pr. *berzē „beržas“ (žr. berse) + *lauka-], (1357 m.) Geyselawken (žr. s. v. geeyse), 50 (1394 m.) Kaukelawke [= pr. *Kaukalauk- < pr. *kauka- „kaukas“ (žr. cawx) + *lauka-], (1285 m.) Labalaucs [= pr.*Labalauk- < pr. (adj.) *laba- „geras“ + *lauka-], (1326 m.) Laukemedien [= pr. *Laukamed- < *lauka- + *medʹan „miškas“ (žr. median)], (1318 m.) Laukoslauk bei (1382 m.) Lawkaslauken [= pr. *Laukaslauk- < pr. *laukas (gen. sg.) + *lauka-] ir kt. Plg. adj. (o/ā-kamienį) pr. *laukas „šviesus“ (žr. toliau), slypintį pr. dk. hidronimuose (žr. Gerullis ON s. v. v.): up. (1321 m.) Laukappe [= pr. *Laukapē < pr. (adj.) *lauka- „šviesus“ + *apē „upė“ (žr. ape), plg. lie. up. Laũkupė, Laukupė̃], ež. (1306 m.) pr. Lauken [= pr. (neutr.) *Laukan (ar *Laukʹan) < pr. (adj.) *laukan „šviesus“ (neutr.).
Subst. pr. laucks bei jo artimiausių giminaičių (subst.) la. laũks (su metatoniniu šaknies akūtu, žr. toliau) ir lie. laũkas kilmė šiaip jau yra seniai visiems žinoma [žr., pvz., Trautmann BSW 151, Fraenkel LEW 344 (s. v. laũkas 1) ir liter., Pokorny IEW I 687tt., Toporov PJ V 148tt. ir liter.]. Tačiau jų darybos (ypač semantikos) istorija vis dar turi aiškintinų klausimų.
Subst. (o-kamienis, nom. sg. masc.) pr. *lauks „dirva, laukas“ (turbūt su akūtiniu *-au-, žr. Būga RR II 387; plg. dar cawx, žr.) = la. laũks „die Waldblösse, Lichtung, waldlose Fläche im Walde; das Freie, das freie Feld, im Gegensatz des von den vier Wänden eingeschlossenen Raumes, auch des Waldes od. der Stadt; Acker“ (ME II 426t. s. v. I laũks) = lie. laũkas „lygi, be medžių vieta (skiriant nuo miško, nuo gyvenviečių); dirbama žemė; tam tikro didumo žemės sklypas; kaimas, sodžius (skiriant nuo miesto)“ (LKŽ VII 177t.).
Iš visos tos medžiagos reikia atstatyti subst. (o-kamienį, nom. sg. masc.) balt. *laukas „dirbamas laukas iškirstame miško plote, lydimas“ (plg. s. v. v. gasto, lindan) < *„progymė (Waldlichtung)“ < *„šviesumas“ (oponuojant miško „tamsumui“) < subst. (masc. < genus act.) ide. *loukosšviesumas, švietimas, prošvaistė“ > lo. lūcus „giraitė“ (< * „išretintas miškelis“ < *„proskyna, Lichtung“), germ. *lauhaz > s. v. a. lōh „bewachsene Lichtung, niedriges Gebüsch“ ir kt. [dėl jų žr. Pokorny IEW I 687tt., Mayrhofer KEWA I 111t. (s. v. ulokáḥ), III 75t. (s. v. rócate), 51 113 (s. v. lokáḥ), Illič-Svityč IA 34t. (ir išn. 19)]. Subst. ide. *loukos bus buvęs baritonas, žr. Illič-Svityč l. c.; be to, plg. subst. la. laũks, kuris turi metatoninį šaknies akūtą (vietoj cirkumflekso) – kylančiąją (ne laužtinę!) intonaciją. Greta subst. (baritono) ide. *loukos „šviesumas, švietimas, prošvaistė“ bus buvęs adj. (oksitonas) ide. *lo/eukos „šviesus, šviečiantis“ [> balt. *laũkas „t. p.“ (> lie. laũkas „blessig“ = la. làuks „t. p.“), gr. λευκός „šviesus, baltas“], plg., pvz., gr. subst. φόρος „duoklė“ (< *„nešimas“) ir adj. φορός „nešantis“.
Tie ide. subst. *loukos bei adj. *lo/eukos yra vediniai, aišku, iš verb. ide. *leuk- (: *louk-/*luk-) „šviesti“ (Pokorny l. c.). Žr. dar laukīt, -luke, luckis.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 851; Lehmann GED 236; Matzenauer BKAS 79; Mayrhofer EWA II 481; Orel HGE 238t., 242t.; Vaan EDL 350.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.