Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 176–177 psl.

kersle

kersle „sulaxe – kaplys, kirstuvas“ E 534 ir „howe – kaplys, kauptuvas“ E 549 = pr. *kerlē „kaplys (kirstuvas, kauptuvas)“ nom. sg. fem. Pr. (E 534), verstas iš vok. (E 534) sulaxe, bus reiškęs „kaplys, kirstuvas“ (žr. dar toliau). Dėl vok. (E 534) sulaxe plg. v. v. ž. sulexe bei sulaxe (MTr 582) „zweischneidige Axt“ ir Nesselmanno žodžius (AM VIII 77): „Sulaxe ist die Axt, die die Maurer zum Abbrechen von Gemauer gebrauchen und deren Kopf nach einer Seite hin in eine querstehende Axtschneide, nach der andern in einen starken pfriemartigen Zapfen auslauft“. Dėl vok. (E 549) howe plg. v. v. a. houwe „Haue, Hacke – kaplys, kauptuvas“ (Lex 93). Plg. Trautmann AS 356t., Endzelīns SV 192, Toporov PJ III 337.
Pr. *kerslē „kaplys (kirstuvas, kauptuvas)“ = „tam tikro kirtimo įrankis“ (nomen instrumenti), išskyrus kamiengalį *-ē-, visais atžvilgiais sutampa su (subst.) ryt. balt.-sl. (nom.-acc. sg. neutr.) *ker̃slă „kirtimo įrankis“ (plg., pvz., Trautmann BSW 130) > lie. (masc.) ker̃slas „tam tikro kirtimo įrankis“ (dėl jo semantinės specializacijos žr. LKŽ V 621) = sl. (neutr.) *čerslo „kirtimo įrankis“ (ESSJ IV 74t., žr. dar, pvz., Būga RR I 435, Fraenkel LEW 245, Toporov PJ III 338). Lie. k-ir̃-slas „tam tikro kirtimo įrankis“ (žr. LKŽ V 854) gali būti fonetinis perdirbinys 177 (dėl verb. lie. kir̃s-ti „kirsti“) iš lie. k-er̃-slas „t. p.“ (žr. anksčiau), o lie. kirsl-ỹs „t. p.“ (LKŽ V 854) – morfologinis perdirbinys [pagal lie. kapl-ỹs „kerteklis…“ (LKŽ V 237–238) ar pan.] iš lie. kir̃sl-as „t. p.“ lie. k-er̃-slas „t. p.“ (žr. anksčiau). La. cērklis ir net cērtnis, certne, cērksnis „Hohlaxt zum Aushohlen von Krippen“ (ME I 377, 378) yra matyt irgi perdirbiniai (fonetiniai-morfologiniai) iš la. *cerslis „kirtimo įrankis“ *cersls „t. p.“ ryt. balt. *kerslă (žr. anksčiau).
Pr. *kersl-ē „tam tikro kirtimo įrankis“ taip pat gali būti monologinis perdirbinys, galų gale, iš vak. balt. *kersl-an „kirtimo įrankis“ (nom.-acc sg. neutr.) – perdirbinys pagal modelį, panašų į santykį, pvz., tarp lie. [subst. – sufikso -(s)la- deverbatyvo] knysl-as „knisimo įrankis“ = „kiaulės nosis, šnipas“ (LKŽ VI 254; plg. minėtą lie. ker̃sl-as) ir lie. knysl-ỹs „t. p.“ (l. c.; plg. minėtą lie. kirsl-ỹs) bei lie. knysl-ė̃ „t. p.“ (l. c.).
Taigi bus egzistavęs subst. balt.-sl. *kersla(n) „kirtimo įrankis“ (nom.-acc. sg. neutr.) – sufikso *sla- vedinys iš verb. balt.-sl. *kert-/*kirt- „rėžti, pjauti, kirsti ir pan.“ (žr. s. v. v. kyrteis, kirtis).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 84t.; Lehmann GED 333; Matzenauer BKAS 64.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.