Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 225–228 psl.

klupstis

klupstis „kny (Knie) – (kojos) kelis“ E 140 nom. sg. yra, man rodos, i-kamienis pr. *klupstis (masc. ar fem.), t. y. archajinis (ypač E šnekta išlaikė daug archaizmų!), o ne inovacinis (i-kamienis ) i̯o-kamienis (masc.) pr. *klupstīs (plg., pvz., s. v. granstis). Tiesa, yra labai panašus jo giminaitis i̯o-kamienis (masc.) lie. dial. klùpstis (klupsčio) „t. p.“ (būdingas Piet. Lietuvos šnektoms, žr. LKŽ VI 181t.), tačiau jis bei (i̯o-kamienis, masc.) lie. dial. klùptis „t. p.“ (iš Piet. Lietuvos, žr. LKŽ VI 185), kaip baritonai (II akcentinė paradigma), greičiausiai laikytini perdirbiniais iš baritoninių i-kamienių (masc. ar fem.) lie. *klùpstis „t. p.“ resp. *kluptis „t. p“; šitai rodo lie. nebaritoninių i-kamienių sufikso -(s)ti- substantyvų, turinčių trumpąjį arba cirkumfleksinį šaknies vokalizmą, „dubletinis“ santykis (atskirai plačiau aptartinas) su lie. baritoniniais i̯o-kamieniais sufikso -(s)tja-substantyvais (matyt perdirbtais iš i-kamienių), pvz.: kel̃tis (keltiẽs) 226 „pėdos viršaus pakilioji dalis“//kel̃tis (kel̃čio) „t. p.“ (LKŽ V 550), linkstìs (linkstiẽs) „lingė“//liñkstis (liñksčio) „t. p.“ (LKŽ VII 546), svirstìs (svirstiẽs) „svirtis“//svir̃stis (svir̃sčio) „t. p.“ (LKŽ XIV 371) ir kt. Manyti, kad pr. (E 140) klupstis „kelis“ = (o-kamienis, masc.) pr. *klupstis < *klupstas „t. p.“ (plg. lie. dial. klùpstas „t. p.“ – irgi iš Piet. Lietuvos, žr. LKŽ VI 181), nėra nerizikinga (plg., pvz.,, s. v. granstis).
Taigi suponuotinas subst. (matyt i-kamienis, masc. ar fem.) balt. dial. *klupstis „(kojos) kelis“ (resp. dial. *kluptis „t. p.“), kuris yra greičiausiai iš (subst.) *„stačiakampis lenktumas“ – fleksijos vedinys iš adj. (o/ā-kamienio) balt. dial. *klupsta- (resp. dial. *klupta-), „lenktas stačiu kampu“ (čia dėl o/ā-kamienio adj. i-kamienio subst. plg., pvz., s. v. v. grandis, clenan), o šis – sufikso *-sta- (resp. *-tā-) vedinys iš verb. balt.-sl. *klup- [praes. *klump- (su infiksiniu *-m- < *-n-) „linkti (lenktis) stačiu kampu“ (žr. toliau). Iš to adj. balt. dial. *klupsta- neutr. lyties bus išriedėjęs subst. balt. dial. *klupsta(n) „stačiakampis lenktumas“ (nom.-acc. sg. neutr.) > „(kojos) kelis“ lie. dial. klùpstas „t. p.“ (žr. anksčiau); čia dėl adj. neutr. subst. neutr. plg., pvz., s. v. v. giwan, clenan.
Verb. balt.-sl. *klup- (praes. *klump-) „linkti (lenktis) stačiu kampu“ = „linkti (lenktis) tam tikru būdu“ (žr. dar s. v. clumpis) bei jo reikšmę geriausiai išlaikė verb. lie. klup- (klùp-ti, klùpo, klum̃pa) „t. p.“, pvz., tokiose frazėse: nedašutinti ratlankiai lenkiant klum̃pa „…linksta stačiu kampu“ (LKŽ VI 182), miežiai nuklùpę…nulinkę stačiu kampu“ (LKŽ VI 184) ir kt. Iš verb. balt.-sl. *klup- „linkti (lenktis) stačiu kampu“ – *„linkti (lenktis) tam tikru būdu“ bei iš jo lyties verb. balt.-sl. *klaup-/*kleup- „lenkti stačiu kampu“ = *„lenkti tam tikru būdu“ turime baltų ir slavų dialektuose nemaža veldinių resp. vedinių:
a) lie. klùp-ti (reikšme): „linkti keliams prie žemės“ (= „pulti ant kelių“ LKŽ VI 183 s. v. klùpti 2) = la. klup-t „t. p.“ (= „stolpern“ ME II 236) ir pan. (žr. ir Toporov PJ IV 84t. ir liter.), taip pat (*klup *klūp-) lie. klūp-ė́ti „būti nulinkusiais keliais prie žemės“ (= „būti atsiklaupusiam“ LKŽ VI 178 s. v. 227 klūpė́ti) ir pan. (žr. ir Toporov l. c.), serb.-chorv. (*klūp- >) klip-ati (se) „eiti svirdinėjant“ [< *link(čio)ti einant“) ir kt. (ESSJ X 81t., Toporov PJ IV 85t.)];
b) lie. klaũp-ti(s) „lenkti kelius prie žemės“ [= keliais remtis žemės“ LKŽ V 974 (s. v. klaũpti)tt., 975t. (s. v. v. apklaũpti, užklaũpti), la. klàup-ât „dažnai lenkti kelius prie žemės“ (= „mehrfach stolpern“ ME II 216 s. v. klàupât) ir pan., bulg. (*klaupa- >) клуп „kilpa“ resp. bulg. dial. (*kleup- >) кл’уп „kilpa, mazgas“ [< *„tai, kas sulenkta (tam tikru būdu)“], slovėn. (*klaupā >) klúpa „užveržimas, užvarža; užsegimas…“ (< *„tai kas užlenkiama“) = bulg. клу́na „suolas“ [< *stačiakampis lenktumas“, plg. clumpis (žr.)] ir kt., lenk. (*klaup-sa- >) kłus „risčia (risnojimas, Traben)“ [< *„tam tikras kratymas jojant“ = *„tam tikras linksėjimas“], lenk. dial. (*kleup-sā >) klusa „kuinas; arklys“ (< *„sulinkėlė“, plg. s. v. klente) ir kt.; dėl tos bei kitos sl. kalbų medžiagos žr. ESSJ X 59 (s. v. v. *klʹupa/*klʹupъ, *klʹusa/*klʹusъ), 59 (s. v. *klʹusati/*klusati), 77t. (s. v. *klupa/*klupъ), 78 (s. v. *klusъ). Toporov l. c.
Lytys verb. balt.-sl. *klup- „lenktis (linkti) tam tikru būdu“ ir *kle/aup- „lenkti tam tikru būdu“ iš pradžių turbūt priklausė vienai paradigmai – sudarė vieną verb. balt.-sl. *kl(e/a)up- „lenkti(s) tam tikru būdu“, kuris kartu su savo variantu verb. balt.-sl. dial. *kl(e/a)ub- „t. p.“ (žr. s. v. clumpis) suponuoja verb. ide. (dial.) *kl(e/o)up/b- „t. p.“ (jam įprasta suteikti kitokią reikšmę, žr., pvz., Pokorny IEW I 630, plg. ir Toporov PJ IV 87 ir liter.), iš kurio – go. hlaup-an „bėg(io)ti“, s. isl. hlaup-a „šok(inė)ti, bėg(io)ti“ ir kt. < *„link(sė)ti šok(inėj)ant, bėg(ioj)ant“ < *„tam tikru būdu link(sė)ti“ [plg., pvz., lenk. (subst.) kłus „risčia (risnojimas)“ semantinę raidą, žr. anksčiau]. Iš verb. ide. (dial.) *klup/b- „lenkti(s) tam tikru būdu“ verb. ide. dial. *ku̯l̥p/b- „t. p.“ (su metateze *-lu- *-u̯l̥-, plg. Stang Opusc. 128 ir liter.) turime verb. isl. hvelf-a „wölben“, pr. *kvelp- „lenkti kelius prie žemės“ ir pan., žr. s. v. poquelbton.
Verb. ide. (dial.) *kl(e/o)up/b- „lenkti(s) tam tikru būdu“ yra, man rodos, determinatyvo *-p/b- išplėstas verb. ide. *kl(e/o)u- „t. p“, o šis – determinatyvo *-u- (: *-e/ou-) išplėstas verb. 228 ide. *(s)kl-/*(s)kel- „t. p.“ [dėl jo žr. Pokorny IEW I 552 (s. v. 2. kel-), 928 (s. v. 4. (s)kel-)], žr. dar s. v. clenan.
Pastaba: galima atsargiai spėti, kad iš to verb. ide. *(s)kel- [: *(s)kl-] „lenkti(s) tam tikru būdu“ > verb. balt.-sl. *kel- „t. p.“ = *„lenkti(s) stačiu kampu“ [t. y. nebūtinai iš verb. balt.-sl. *kel- „sukti(s)“, žr. s. v. kelan] išriedėjo subst. ryt. balt. *kelja- „stačiakampis lenktumas“ (dėl pačios darybos plg. s. v. kelan) > „(kojos) kelis“ [> lie. kẽlias „t. p.“ ir pan., plg. pr. *klupstis „t. p.“ < *„stačiakampis lenktumas“, žr. anksčiau] ir pan. (žr. s. v. kelan).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Lehmann GED 382t.; Matzenauer BKAS 67; Orel HGE 175; Rix LIV 364; Smoczyński SEJL 301t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.