Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 2 t. 304–305 psl.

kuntis

304 kuntis „vuͤst (Faust) – kumštis“ E 113 nom. sg. fem. = pr. *kuntis (t. y. veikiausiai i-kamienis, žr. toliau).
Jis turi didelio panašumo su lie. kùmstis „Faust“ [fem. (i-kamienis), rečiau masc. (i̯o-kamienis), žr. LKŽ VI 883] bei kùmštis „t. p.“ [masc. (i̯o-kamienis), rečiau fem. (-kamienis), žr. LKŽ VI 887, kùmstė „t. p.“ (LKŽ VI 882) bei kùmštė „t. p.“ (LKŽ VI 886), kùmsčia „t. p.“ (LKŽ VI 882) bei kùmščia „t. p.“ (LKŽ VI 883); čia segmentas lie. -st-, asocijuojamas su sufiksu lie. -st-, dialektuose į -št- (ne po guturalių) perdirbtas iš analogijos (plg. Skardžius ŽD 325). Minėtini dar la. dial. kum̂ste „kumštis“ [turbūt ne lituanizmas (sic Sabaliauskas LKL 195), žr. ME 312, Endzelīns SV 199], kum̃šķis „sauja, gniūžtė“ (ME II 312t.) < *kumstīs „kumštis“. Iš visa to galima atstatyti ryt. balt. (lie.-la.) *kumstis „kumštis“ (i-kamienį, fem.). Šių pr. ir lie.-la. žodžių „kumštis“ kilmė iki šiol, deja, visai neaiški: sukurta keletas hipotezių [Saussure’o (MSL VII 93), Endzelyno (BSE 23) ir kt., žr. liter. apud Toporov PJ 290tt.], bet nė viena iš jų nėra patikima (žr. ir Toporov l. c).
Manyčiau, kad tie pr. ir lie.-la. žodžiai „kumštis“ susiję su tam tikru ekspresyvumu – buvo tam tikri ekspresyvai, todėl jų raidoje galėjo būti ir tam tikrų „nedėsningumų“ [plg., pvz., lie. kùmštis priebalsį -š-, „nedėsningai“ atsiradusį iš -s- (žr. anksčiau)]. Ryt balt. (lie.-la.) *kumstis „kumštis“, rodos, galėtų būti iš ryt. balt. *kunstis „t. p.“ su *kun- į *kum- išverstu „nedėsningai“, t. y. veikiant tam tikram segmentą lie.-la. *kum- turėjusiam žodžiui ar žodžiams, pagal liaudies etimologiją asocijuotiems su „kumštis“ (liaudies etimologijos poveikis ekspresyvams nesvetimas!); vienas iš tokių žodžių galėjo būti, pvz., verb. lie.-la. *kum-p- (greta *kam-p- > la. kàm-p-t „griebti“), plg. Endzelyno (SBE 20) pr.-lie.-la. „kumštis“ etimologiją (nors ji šiaip jau nėra patikima, žr. Toporov PJ IV 290–291).
Tas ryt. balt. *kunstis „kumštis“ su vak. balt. *kuntis „t. p.“ (> pr. *kuntis „t. p.“ = E 113 kuntis) santykiauja panašiai kaip, pvz., lie. svirtìs „(Brunnen)schwengel“ su lie. svirstìs „t. p.“ (dėl sufiksų lie. -ti- : -sti- žr. Skardžius ŽD 330), iš kurių senesnis – lie. svirtìs (< *„svirimas“ – sufikso -ti- vedinys 305verb. lie. svìr-ti). Dėl to galima spėti, kad ryt. balt. *kunstis „kumštis“ ir vak. balt. *kuntis „t. p.“ .suponuoja balt. *kuntis „t. p.“ [> pr. (E 113) kuntis „t. p.“, kuris, man rodos, yra iš (subst.) *„su(si)gniaužimas, gniūžtė“ (plg. lie. gniū́žtė „gniužulas; sauja; kumštisLKŽ III 464) – sufikso *-ti- vedinys iš lyties verb. balt. *kun-, apofoniškai (dėl tokio *-un- žr. s. v. guntwei) sietinos su verb. balt. *ken- „gniaužti, veržti“ (apie jį žr. s. v. erkīnina).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.