Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 424 psl.

guntwei

424 guntwei „treiben – varyti“ III 875 [5513] inf.; praes. 1 pl. gunnimai „varome“ III 292 [2317].
Pr. *gun- „varyti“ < vak. balt. *gun- „akstinti, varyti“ = ryt. balt. *gun- „t. p.“, iš kurio turime lie. gùn-d-yti „kurstyti, prikalbėti“ (< *„akstinti, varinėti“) = la. gun-d-ît „zum Bösen anreizen“ (plg. lie. stùm-d-yti = la. stum̃-d-ît : lie. stùm-ti = la. stùm̃-t, žr. Endzelīns FBR II 9), lie. gun-ióti „varinėti, vaikyti“ ir kt. (žr. Toporov PJ II 342 ir liter.). Yra balt.-sl. *gun- „akstinti, varyti“ > sl. *gun- „t. p.“ > s. sl. gъn-ati „varyti“ (inf.: žen-ǫ praes.) ir kt.
Greta kamieno (šaknies) balt.-sl. *gun- „akstinti, varyti“ < *„mušti, dauž(y)ti; akstinti, varyti“ egzistavo ir jo variantas balt.-sl. *gin- „t. p.“ > lie. giñ-ti „varyti“ = la. dzìt „t. p.“ (čia pridera ir lie. gìn-ti „verteidigen“), s. sl. žę-ti (inf., žьn-jǫ praes.) „pjauti, kirsti (javus)“ ir kt. Kad tą patį balt.-sl. *gin- bus turėję ir vak. baltai, rodo pr. (avd.) Gynne-both, Gin-thawte (Trautmann PN 32, 139) bei Gyn-thaute resp. Tawte-gynne (Būga RR III 139) ir pan.
Turime kamieną verb. balt.-sl. *gun-/*gin- „mušti, dauž(y)ti“, kilusį iš vieno ir to paties ide. *ghn̥- „t. p.“ [dvejopas ide. *-n̥- refleksas balt.-sl. kalbose (žr. Ivanov SBG 111t.), plg. dar s. v. v. gulsennin, gurcle], kurio apofoninis (ne nykstamojo laipsnio) variantas buvo kamienas ide. *ghen- „t. p.“ > het. kuen-zi „(jis) muša“ [: kun-anzi „(jie) muša“], s. ind. hán-ti „(jis) muša“ [: ghn-anti „(jie) muša“] ir kt., lie. gen-ù „varau“ (praes.) = la. dze̹n-u „t. p.“ = sl. *žen-ǫ „t. p.“ (žr. dar s. v. genix), žr. Pokorny IEW I 491tt., Gamkrelidze-Ivanov IJI II 740, ypač Ivanov SBG 110tt.
Dėl verb. balt.-sl. *gen- (praes.)/*gin- resp. *gun- (inf.) „mušti, dauž(y)ti“ bei dėl jo veldinių (ir vedinių) žr. dar Fraenkel LEW 152t. (ir liter.), Toporov PJ II 342tt. ir liter.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 536t.; Derksen EDSIL 197; ESSJ VII 196t.; Kloekhorst EDHIL 485t.; Mayrhofer EWA II 800t.; Smoczyński DL 174tt., LAV 167tt.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.