Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 106–107 psl.

at-

at-, et- praef., kuris savo reikšme artimas lie.-la. at- bei sl. ot-; pvz.: attrātwei (žr.) „(lie.) atsakyti“ = „(la.) atbilêt“ = „(rus.) ответить“, etwēre (žr.) „atverk“ = „atver“ = „открой“, etlāikusin (žr.) „atsilaiko“ = „atturas“, etgimsannien (žr.) „atgimimą“ = „atdzimšanu“ ir kt. I kat-me yra: (5×) at- (attskiwuns, atskisenna, atwerpeis, aiwerpimay, attwerpsannan) resp. (1×) et- (etwerpsannan I 99), plg. (visais atvejais – 6×) assa (žr. s. v. esse), (8×) an resp. (3×) en (žr. s. v. en). II kat-me: (visur – 6×) et-, plg. (1×) æsse/(1×) æse/(1×) hæse resp. (1×) assa/(1×) asæ (žr. s. v. esse), (9×) en/(1×) æn resp. (2×) an (žr. s. v. en). III kat-me: (71×) et(t)resp. (8×) at- [inf. (1×) attrātwei/imper. (7×) attrāiti, bet (1×) ettrāi/(42×) ettrais], 107 plg. (3×) ab- resp. (11×) eb-/(4×) ep- (žr. s. v. ab-), (133×) en (ēn) resp. (1×) an (žr. s. v. en), (56×) esse (žr.) (62×) sen (sēn) (žr.). Visai aišku, kad ieškoti postpozicijos pr. -at lytyje kayat GrG 94 [Hermann NAWG, Nr. 6 (1949), 164] yra per daug rizikinga (plg. PKP II 59).
Tie pr. at-/et- rodo, kad a) egzistavo dubletinė pora pr. *at-/*et-, kurios variantus atspindi pr. kat-mų šnẽktos, ir b) ši pora yra vietoj senesnio pr. *at- (praef.) = *at (praep.), – apie visa tai žr. s. v. en. Toks (senesnis) pr. *at- kartu su lie. at-, la. at- (dial. ir at), sl. ot- yra iš balt.-sl. (praep./praef.) *ata (> lie. dial. ata-, la. dial. ata-), kuris reiškė, t. y. nurodė nutolimą (nuo ko) ↔ artėjimą (prie ko) ir pan. (plg. Toporov PJ II 101), žr. dar s. v. na. Lie. dial. ati- yra matyt lietuvių naujadaras (žr. Endzelīns DI I 361, LVG 645, Trautmann BSW 16); sl. otъ (otъ-) galinį reikia laikyti ne atsiradusiu iš sl. *-os (šitaip dėl s. ind. át-aḥ „nuo ten“ dažniausiai spėjama) ir pan., o perimtu iš sl. pod-ъ „po“ (podъ-), t. y. pastarajam veikiant sl. *ot/ot- (dėl poveikio vieno praep./praef. kitam praep./praef. plg. s. v. en).
Tas balt.-sl. *ata (*ata-) atsirado turbūt vietoj senesnio balt.-sl. *ati (matyt tos pačios reikšmė̃s kaip ir balt.-sl. *ata) pagal balt.-sl. *anta: tuo metu, kai senieji (praep., praef.) *anta „ant (į kur)“ ir *anti „ant (kur)“ persiformavo į vieną balt.-sl. *anta „ant (į kur); ant (kur)“ (žr. s. v. en), senasis balt.-sl. *ati buvo perdirbtas į (praep., praef.) balt.-sl. *ata. Šitas balt.-sl. *ati (dėl jo reikšmės žr. anksčiau) gali būti (apofoniškai) iš seniausio balt.-sl. *eti (plg. balt. *aźō < eźō, žr. s. v. esse) < ide. *eti „tolyn, toliau, dar, ir (ir pan.)“ (< *et + *-i) > gr. ἔτι „dar“, s. ind. áti- „per-, per daug (ir pan.)“ ir kt. (plg. Pokorny IEW I 344).

Papildymai / Komentarai

Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.