Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 53–54 psl.

lauxnos

lauxnos „gestirne (Gestirne) – žvaigždės“ E 4 subst. nom. pl. fem. = pr. *lauksnɔ̄s, t. y. *lauksnās. Taigi turime subst. (nom. sg. fem.) pr. *lauksnā „žvaigždė (Stern)“; jo kilmė šiaip jau seniai žinoma (žr., pvz., Trautmann AS 370 ir liter., Trautmann BSW 152, Endzelīns SV 203, Pokorny IEW I 687, Toporov PJ V 179–188 ir liter.), tačiau jo darybos istorijoje yra neaiškumų. Pastaba. Manyti, kad lie. žvaigždė „Stern“ ir pan. atitikmenį turėję prūsai (pvz. Trautmann BSW 373t.), nėra pamato (žr. s. v. v. erschwāigstinai, swāigstan).
54 Subst. pr. < vak. balt. *lauksnā „žvaigždė“ kartu su subst. sl. *lauksnā „mėnulis ir kt.“ (> rus. луна „mėnulis“, lenk. łuna „pašvaistė“ ir kt., žr. ESSJ XVI 173t.) suponuoja subst. (fem.) vak. balt.-sl. *lauksnā „nakties dangaus šviesulys, šviesuma“ („Leuchte“ – Trautmann BSW 152, plg. Brozović Blt XIX 11) < *„šviesuma, šviesumas“, o šį kildinu iš adj. (o/ā-kamienio) ide. *louksnā (fem.) „šviečianti, šviesi“ [plg. darybinį modelį (gana seną!), pvz., gr. adj. fem. κακή „bloga“ subst. fem. κάκη „blogumas“] resp. *louksno- (ne fem.) „šviečiantis, šviesus“; iš čia bus išriedėję adj. av. raoxšna- „blizgantis, spindintis“, subst. (fem.) av. raoxšna „šviesa“ (iš adj. fem.), subst. (fem.) lo. lūna „mėnulis“ (taip pat iš pirmykščio adj. fem.) ir pan. (dėl medžiagos žr. Pokorny IEW I 687). Tas adj. (fem.) ide. *louksnā į subst. (fem.) bus virtęs ne ide. prokalbės laikais, o gerokai vėliau (plg. ir Gamkrelidze-Ivanov IJI II 684) – atskiruose ide. dialektuose; tą virtimą lėmė tai, kad minėtas darybinis modelis (adj. fem. subst. fem.) atskiruose ide. dialektuose ilgą laiką buvo gajus.
Adj. (o/ā-kamienis) ide. *louksno- „šviečiantis, šviesus“ gali būti sufikso *-no- vedinys iš verb. ide. *lo/euk-s- „šviesti“ (dėl jo *-s- žr. s. v. bousennis) verb. ide. *lo/euk- „t. p.“ (žr. s. v. laucks).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 880t.; Cheung EDIV 321; Derksen EDSIL 291; Hamp Blt XXV (1) 4; Lehmann GED 236; Matzenauer BKAS 80; Orel HGE 242; Smoczyński SEJL 339; Vaan EDL 352.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.