Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 105 psl.

malkis

malkis „stint (Stint) – stinta“ E 579 nom. sg. masc. = pr. *malkīs (t. y. turbūt i̯o-kamienis, masc., žr. toliau). Teiginys, kad šio pr. žodžio „etimoloģija nezināma“ (Endzelīns SV 207), laikytinas galiojančiu ir dabar.
Manyčiau, kad pr. (E 579) malkis „stinta“ yra subst. (i̯o-kamienis, masc.) pr. *malkīs „t. p.“ < *„tas (žuvis), kuris smulkus, trumpas“ (plg. s. v. a. stinz „stinta“: stunz „trumpas“, Endzelīns l. c.) – fleksijos vedinys iš adj. pr. *malka- „smulkus, trumpas“ (plg., pvz., lie. adj. bė́ras subst. bė́ris „bėras arklys“) < adj. balt. *(s)malka- „t. p.“ (> la. smal̃ks „smulkus“, plg. Būga Aist. stud. 137) < *„(su)trintas, (su)trupintas“, o šis – fleksijos vedinys (su šaknies vokalizmo apofonija) iš verb. balt. *(s)melk-/*(s)milk- „(tam tikru būdu) trinti(s)“, trupinti(s) ir pan.> lie. smel̃k-ti „skaudėti, mausti“ (LKŽ XIII 155tt.) = la. smèlk-t „t. p.“ (ME III 958) ir pan. Žr. dar malko. Kaip „smulkus, trumpas“ lengvai gali atsirasti iš „(su)trintas, (su)trupintas ir pan.“, žr. Urbutis BEE I 85tt.
Verb. balt. *(s)melk-/*(s)milk- „trinti(s), trupinti(s)“ kildintinas iš verb. balt.-sl. *(s)mel-/*(s)mil- „t. p.“, iš kurio bus išriedėję subst. lie. mãlė „tokia žuvelė (Phoxinus phoxinus)“ = la. male „Blicke“ (dėl jų semantinės kilmės plg. pr. „stinta“, anksčiau) bei rus. моль „žuvelė“ (plg. Fraenkel LEW 401 s. v. mãlė) ir sl. *molь „kandis“ (< *„trynėja“), lie. smil̃-tys „smulkus smėlis“ = la. smìl-tis „t. p.“ ir pan.
Verb. balt.-sl. *(s)mel-/*(s)mil- „trinti(s), trupinti(s)“ < verb. ide. *(s)mel(H)-/*(s)ml̥(H)- „trinti(s), malti(s)“ (žr. s. v. v. maldai, meltan). Žr. dar Pokorny IEW I 716tt.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Blažek, Čeladín, Běťáková Blt XXXIX (1) 116t; Matzenauer BKAS 85.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.