Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 125–126 psl.

meltan

meltan „meel (Mehl) – miltai“ E 335 nom.(-acc.) sg. neutr. = pr. *miltan su akūtiniu diftongu pr. (E) *-il- (žr. toliau); tokią (t. y. ne cirkumfleksinę) jo intonaciją rodo ir pati grafika: šis pr. diftongas parašytas (E 335) ne *-il- (*m-il-tan) = pr. *-īl- [su ilguoju (cirkumfleksiškai pailgėjusiu) pr. *-ī-], o -el- (m-eltan) = pr. *-ĭl- [su trumpuoju (akūtiškai nepailgėjusiu) pr. *-ĭ-], plg., pvz., s. v. galwo.
Subst. (akūtinės šaknies) pr. *miltan „miltai“ (nom.-acc. sg. neutr.) suponuoja subst. (neutr.) balt. *mīlta(n) „t. p.“ (nomen collectivum), iš kurios atsirado lytis (pl. collectivum) subst. (nom.126 -acc. neutr.) ryt. balt. *mī́ltā „t. p.“ subst. (pl. tantum) lie. mìltai „t. p.“ = la. mil̃ti „t. p.“
Subst. (neutr.) balt. *mī́lta(n) „miltai“ < *„tai, kas sumálta, sutrìnta“ yra turbūt iš adj. (neutr.) *mīl-ta(n) „(su)maltas (malamas), (su)trintas (trinamas)“ – sufikso *-ta- (*-tā-) vedinys iš verb. balt.-sl. *mī̆l- (: *mē̆l-/*mā̆l- ir pan.) „malti“. Iš šio verb. (t. y. iš jo lyties) balt.(-sl.) *mī̆l- bus atsiradęs ir sufikso *-ina-/*-inā- vedinys adj. balt. *milina-/*milinā- „malantis, maltas“ (dėl darybos plg. adj. balt. *mēlina-, žr. s. v. melne), iš kurio turime: a) subst. (deadjektyv.) ryt. balt. *milina-/*milinā- „tai (įrankis), kas malantis“ > lie. (dial.) mìlinas „lazdelė naminėms girnoms sukti“ (LKŽ VIII 192), la. milins (mile̹ns), mìlns/mìlna „t. p.“ [ME II 626, 627 s. v. mìlna; čia dėl la. -in- ( -e̹n-) > -n- plg. s. v. melne], b) subst. (deadjektyvus) lie. milinỹs (mìlinis, milìnis)/milìnė „t. p.“ (LKŽ VIII 192; dėl darybos plg. s. v. melne) bei la. (dial.) milnis/milne „t. p.“ (ME II 627 s. v. mìlna).
Verb. balt.-sl. *mē̆l-/*mā̆l-/*mī̆l- (*mul-) „trinti(s), malti(s); (išsi)tepti (išsitrinti kuo) ir pan.“ (žr. s. v. melne) < verb. ide. *mel(H)-/*mol(H)-/*ml̥(H)- „t. p.“, iš kurio – balt.-sl. *mḗl-/*mā́l- „malti“ (> serb.-chorv. mljȅ-ti „t. p.“ ir kt./la. mal̃-t „t. p.“ ir kt.), go. malan „t. p.“, s. ind. mr̥-ṇā́ti „(su)trina, mala“, het. malla- „grūsti, malti“ ir kt. (žr. Pokorny IEW I 716tt., Fraenkel LEW 403t.). Žr. dar s. v. v. maldai, malkis, malko, mealde, melato, melne.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 979t.; Derksen EDSIL 307; ESSJ XVIII 90t.; Jasanoff HIEV 64tt.; Kloekhorst EDHIL 547t.; Lehmann GED 242t., 260; Matasović EDPC 255; Mayrhofer EWA II 319t.; Orel HGE 257, 275; Rix LIV 432t.; Smoczyński SEJL 371t., 400; Vaan EDL 386t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.