Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 158–160 psl.

mulgeno

158 mulgeno „marg“ E 74 ir greta jo esantį strigeno „gehirne“ E 73 taisau į mulgenogehirne (Gehirn) – galvos smegenys“ E 74 resp. į strigenomarg (Mark) – kaulo smegenys (čiulpai)“ E 73 (žr. PKP II 17, išn. 20, plg. s. v. dubelis), plg. Jēgers KZ LXXX 124 (: apreuß. musgeno „Gehirn“). Tiesa, šitokios tų dviejų pr. (E) žodžių pataisõs, išplaukiančios iš jų etimologijos (žr. toliau ir s. v. strigeno), daryti neįprasta, žr. Nesselmann Thes. 107 (s. v. musgeno), 178 (s. v. strigeno), Trautmann AS 380 (s. v. mulgeno), 440 (s. v. strigeno), Trautmann BSW 172 (s. v. mazga-), 290 (s. v. strigen-), Endzelīns SV 212 (s. v. musgeno), 257 (s. v. strigeno), Vasmer ESRJ II 638 (s. v. мозг), III 758 (s. v. стержень), Fraenkel LEW 427 (s. v. mègzti), 922 (s. v. strìgti), Pokorny IEW I 750 (s. v. moz-g-o-), 1029 (s. v. 4. ster-), Schmalstieg SP 53 (: strigeno „brain“), Gamkrelidze-Ivanov IJI II 813 (: прус. musgeno „костный мозг“).
Pr. (E 74) mulgeno jau seniai visų taisomas į *musgeno (plg., pvz., s. v. v. lalasso, palasallis), žr., pvz., Pott KSB VI 114, Nesselmann Thes. 107, Trautmann AS 380, Endzelīns SV 212. Šitoks pr. (E 74) *musgeno = pr. *muzgenɔ̄, t. y. pr. *muzgenā yra pr. dial. lytis vietoj senesnės pr. *mazgenā (plg., pvz., Trautmann l. c., Endzelīns l. c.) su nekirčiuotu *-a- resp. su kirčiuotu *. Tik čia virtimą pr. *-ă- (po *m-) į pr. (dial.) *-ŭ- paaiškinti visgi nėra labai lengva („bet kā skaidrojams -u-?“ Endzelīns l. c.), nors pačiu tokio virtimo faktu ir nereikia abejoti – jis yra galimas (plg. Būga RR I 103, Schmalstieg SP 269), plg. s. v. musīlai; be to, plg. lie. mãzgas „Knoten“ (be to, jis – pr. *mazgenā giminaitis, žr. toliau) lie. dial. (Šakių raj.) mùzgas „t. p.“ (LKŽ VIII 488), la. mazgât „waschen“ la. dial. muzgât „t. p.“ (ME II 676); plg. dar Jēgers KZ LXXX 123, Fraenkel LEW 427. Reikia priminti, kad pr. *mazgenā bei žodžių lie.-la. „smegenys“ kilmę plačiausiai (ir gana apdairiai) išnagrinėjo Jēgers (KZ LXXX 122tt. ir liter.), bet ir po to jų daryba pasilieka neatskleista, o dėl to ir pati jų etimologija daug kur neaiški.
Manau, kad pr. *mazgenā „galvos smegenys“ yra iš K-kamienio (n-kamienio) subst. nom.-acc. pl. (collectivum) neutr. lyties, kuri 159 prieš tai, kai atsirado subst. pr. (vak. balt.) *strigenā „kaulo smegenys“ (žr. strigeno), buvo subst. (K-kamienis, nom.-acc. pl. neutr.) vak. balt. < balt. *mazgenā „kaulo ir galvos smegenys“. Šis, veikiamas žodžio verb. ryt. balt. (< balt.) *smag-/*smeg- „dauž(y)ti, mušti“ (> lie. smag-ýti „t. p.“ ir pan.) ir dėl to suvokiamas kaip „(Heraus)geschlagenes“ (plg. Jēgers op. cit. 123, Fraenkel LEW 837, plg. dar Būga l. c.), išvirto į subst. (K-kamienį, nom.-acc. pl. neutr.) ryt. balt. *smazgenā/*smezgenā „kaulo ir galvos smegenys“, kuris, jo priebalsiui *-z- išnykus disimiliaciškai (plg. ME III 947 s. v. smadzenes) bei dėl minėto verb. (ryt.) balt. *smag-/*smeg- įtakos, davė subst. (K-kamienį, nom.-acc. pl. neutr.) ryt. balt. *smagenā/*smegenā „t. p.“; iš pastarojo išriedėjo subst.: a) lie. smãgenes//smãgens „t. p.“ (K-kamienės nom. pl. masc. lytys)/smẽgens „t. p.“ (K-kamienė nom. pl. fem. lytis), smãgenys „t. p.“ (i-kamienė nom. pl. masc. lytis)/smẽgenys „t. p.“ (i-kamienė nom. pl. fem. lytis), smãgenės „t. p.“ (ē-kamienė nom. pl. fem. lytis) ir kt. [žr. LKŽ XIII s. v. v. smagenaĩ, smãgenės, smageniaĩ, smãgenys, smãgenos, smegenaĩ, smegeniaĩ, smẽgenys, smẽgenos, be to, smãginys „t. p.“ (i-kamienė nom. pl. masc. lytis, su -in-, perdirbtu iš -en-) ir pan., b) la. smadzenes „t. p.“ (ē-kamienė nom. pl. fem. lytis) ir kt. [ME III 947 (s. v. smadzenes), 956 (s. v. smedzenis)].
Subst. (K-kamienis, nom.-acc. pl. neutr.) balt. *mazgenā „kaulo ir galvos smegenys“ kildintinas iš subst. (K-kamienio, neutr.) balt. *mazgen- „tai, kas sumegzta, sumazgyta“ (plg.: „Knotenreichtum des Gehirns“ Fraenkel l. c., Jēgers l. c.), greta kurio (žr. toliau) bus egzistavęs subst. (masc.) balt.-sl. *mazgas „t. p.“ [> lie. mãzgas „t. p.“ = la. mazgs „t. p.“ bei sl. *măzgas „t. p.“ (> „kaulo ir galvos smegenys“ > *mozgъ „t. p.“ > rus. мозг „t. p.“ ir kt.)] < subst. (nom. sg. masc.) ide. mozg(h)os „t. p.“ (> av. mazga- „kaulo ir galvos smegenys“ ir kt.), kuris (baritonas, plg. Illič-Svityč IA 41) – fleksijos vedinys iš verb. ide. *mezg(h)-/*mozg(h)- „(su)megzti“ [> lie. mẽzg- (mègzti) „t. p.“ ir kt., žr. Fraenkel l. c.]; plg., pvz., gr. verb. φέρω „nešu“ subst. φόρος „duoklė“ = „tai, kas (at)nešta, (at)nešama“.
To subst. (masc.) balt.(-sl.) *mazgas „tai, kas sumegzta, sumazgyta“ sinonimas subst. (K-kamienis, neutr.) balt. *mazgen- „t. p.“ 160 taip pat galėtų būti gana senas, t. y. iš subst. (K-kamienio, neutr.) ide. dial. *mozg(h)en- „t. p.“ (> ind. *mazgen- „t. p.“ > s. ind. majján- „kaulo smegenys“), laikytino sufiksiniu dariniu iš verb. ide. *mezg(h)-/*mozg(h)- „(su)megzti“. Tačiau subst. balt. *mezgen- „tai, kas sumegzta, sumazgyta“ bei minėtas subst. ind. *mazgen- „t. p.“ galėtų būti ir savarankiški dariniai [t. y. galėtų ir nesuponuoti subst. ide. dial. *mozg(h)en- „t. p.“].

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Derksen EDSIL 328; ESSJ XX 94tt.; Matzenauer BKAS 91; Mayrhofer EWA II 291t.; Orel HGE 264; Smoczyński SEJL 384, 575.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.