Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 185–186 psl.

ni enbāndan

ni enbāndan „vergeblich – nereikalingai, nenaudingai“ III 2714 [2311] (= noprosnai „t. p.“ VE 912), nienbænden „vnnützlich (unnützlich) – nenaudingai, nereikalingai“ II 57 [115] = pr. *ni „ne“ (žr. ni) + adv. *enbāndan (t. y. *embāndan) „naudingai“ < „į naudą“ (prepozic. konstrukcija) = pr. *en „į“ (žr. en) + subst. 186 (acc. sg. fem.) *bāndan „naudą“ (plg. s. v. enterpen). Iš čia turime subst. (ā-kamienį, nom. sg. fem.) pr. (XVI a. vid.) *bandā „nauda“ (oksitoninė forma) < *bañdā „t. p.“, kuris giminiuojasi su lie. bandà (bandõs gen. sg.) „nauda, turtas; galvijai (kaimenė); bernui pasėti javai kaip priedas prie metinės algos; kepaliukas“ (žr. LKŽ VIII 638 s. v. v. 1 bandà ir 2 bandà), la. bañda „pelnas, nauda; bernui paskirtas lauko gabalas arba sėkla kaip priedas prie algos“ (iš lie. ar kurš., žr. ME I 261).
Tuos pr.-lie.-la. (dial.) žodžius yra mėginta kildinti iš balt. *bandā „galvijai“ < *„tai, kas rišama verb. balt. *bend- „rišti, sieti“ < ide. *bhendh- „t. p.“ (Būga RR III 665, Pokorny IEW I 127, Mažiulis PKP II 69, išn. 8). Tačiau matyt reikia pritarti Endzelynui (ME I 262), kuris suponavo, kad balt. *bandā buvo veikiau ne „galvijai“ (< *„tai, kas rišama“), o „naudojimas, nauda“.
Subst. balt. *bandā „naudojimas, nauda“ (> „galvijai“ ir pan.) yra matyt fleksijos vedinys iš verb. balt. *beñd- (: *bind-) „naudoti“ < *„mėginti, bandyti“ (žr. dar perbānda) < *„tirti (mėginti) stuksenant (mušant)“ < *„mušti“ (plg., pvz., lie. tìrti „mėginti, bandyti“ < *„trinti“).
Verb. balt. *bend- (: *bind-) „mušti“ [ la. (< kurš.) beñde „budelis“, beñdêt „įvykdyti mirties bausmę, mušti“, žr. Jēgers KZ LXXX 128] galėtų būti a) iš verb. ide. *bhen- „mušti“ (žr. Jēgers l. c.) arba b) veikiau iš verb. ide. *bhei-/*bhi- „t. p.“ balt. *bid- „t. p.“ (su determinatyvu *-d-) *bind- „t. p.“ (su infiksiniu *-n-) *bend- „t. p.“; plg. verb. ide. *bhei-/*bhi- > balt. *big- (su determinatyvu *-g-) *bing- (su infiksiniu *-n-) *beng- (žr. s. v. pobanginnons) kilmę.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Matzenauer BKAS 41t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.