Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 210–211 psl.

paikemmai

paikemmai „triegen (wir trügen) – apgauname, paviliojame“ III 294 [2319] (= nepriwilotumbim „nepriviliotume“ VE 917–18) praes. 1 pl.
Šio pr. verb. rekonstrukcija nėra aiški (žr. Endzelīns SV 218), o dėl to neaiški jo konjugacija (jos tipas) bei daryba, vadinasi ir pati jo etimologija (tik tiek žinoma, kad jis sietinas su lie. peĩk-ti ir pan., žr., pvz., Trautmann AS 388, Trautmann BSW 203, Endzelīns SV 218, Fraenkel LEW 525 ir liter.).
Galima būtų spėti: pr. (III 294) paikemmai „apgauname, paviliojame“ yra pr. *paikămai „t. p.“, suponuojant, kad a) -paickēmai „t. p.“ (žr. aupaickēmai) taisytina į *-paickemmai „t. p.“ (Wijk Apr. St. 135) = pr. *paikămai „t. p.“, b) -paikā apgauna, pavilioja“ (žr. popaikā) taisytina į *-paikă „t. p.“ (Berneker PS 215t.) = pr. *paikă „t. p.“; žr. Schmid Verb. 29t., plg. Endzelīns l. c., Schmalstieg OP 170.
Tačiau rekonstruojant čia o-kamienį verb. (praes.) pr. (III) *paika- (jo inf. forma – neaiški), sunku paaiškinti, kodėl jis (verbum transitivum!) turi šakninį *-ai- (iš kilmės vargu ar „perfektinį“), o jo giminaitis verb. (taip pat trans.!) lie. peĩk-ti (žr. toliau) – šakninį -ei-.
Man rodos, kad patikimiau suponuoti ankstyvesnį (t. y. prieš XV a. egzistavusį) verb. (trans., iterat.) pr. (semb.) *paikā (praes. 3 sg./pl.) ~ (inf.) *paikī́-tveiapgaudinėti, pavilioti“ [plg., pvz., verb. lie. smaĩgo (praes.) ~ (inf.) smaigý-ti], kuriam, vėliau infinityvo segmentu pr. (III) *-ī-tvei sutapusiam su pr. (III) *-ī-tvei < *-ē-tvei, galėjo atsirasti ir forma (praes. 1 pl.) pr. (III) *paikēmai = -paickēmai [žr.; plg. druwēmai (žr. druwīt); plg. Bezzenberger KZ XLI 118], 211 o ši, okazionaliai gavusi šakninį kirtį, davė lytį (okazionalią) pr. (III 294) *paikĕmai = paikemmai; to paties pr. žodžio (prefiksinio) lytis (III 5520) popaikā (praes. 3 pl.) gali atspindėti taisyklingą (t. y. ā-kamienę) pr. (III) *paiku „apgaudinėja, pavilioja“ [su fleksija pr. * < * < * = lie. (smaĩg)-o (praes. 3 pl.)], dėl kurios žr. s. v. popaikā.
Tas ankstyvesnis verb. (inf., trans., iterat.) pr. *paikī-tveiapgaudinėti, pavilioti“ – vedinys iš verb. (inf., trans.) pr. *peik-tveiapgauti, pavilioti“ (plg., pvz., minėtą verb. lie. smaigý-ti smeĩg-ti) < verb. balt. *peik-/*pik- „priešiškai daryti/priešiškam būti (priešiškai elgtis)“, iš kurio bus atsiradę verb. (trans.) lie. peĩk-ti „nepalankiai vertinti“, lie. (intrans.) *pik-ti „pykti“ (dėl jo žr. Būga RR II 440); iš čia – vedinys lie. adj. paĩkas „kvaišas“ (< *„priešiškai besielgiantis“) verb. paĩk-ti „kvaišam darytis“ [plg. la. dial. paîk-t² „sich verwöhnen“, be to, la. dial. peĩk-t „t. p.“ (praes. peĩk-stu). Žr. dar pickūls.
Verb. balt. *peik/*pik- „priešiškai daryti/priešiškam būti“ < ide. (dial.) *peik-/*pik- „t. p.“ > go. bi-faihon „apgauti (übervorteilen)“ ir kt., s. ind. (adj.) píś-unaḥ „šmeižikiškas“ ir kt. (Pokorny IEW I 795, žr. dar Mayrhofer KEWA II 290); giminyste s. ind. píś-unaḥ su lie. peĩk-ti ir pan. abejoti vien dėl to, kad čia vietoj „dėsningo“ lie. *-š- turime lie. -k- (žr. Stang LS 40), nereikėtų (žr., pvz., s. v. pecku).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Hamp FsSchmalstieg 63tt.; Kaukienė Blt XXXIII (1) 15tt.; Lehmann GED 68; Matzenauer BKAS 95t.; Mayrhofer EWA II 135t.; Smoczyński LAV 250.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.