Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 1 t. 122–123 psl.

auschpāndimai

auschpāndimai „abdringen – nu(si)traukiame, pa(si)veržiame“ III 374–5 [2733] praes. 1 pl. (= attrauktumbim „atitrauktume“ VE 1311) = au- (žr. au-) + *špand-, kurį vesti iš vok. spannen „(į)-tempti, (už)traukti“ (Trautmann AS 308, Bezzenberger KZ XLIV 302, Endzelīns SV 149) nėra būtina (ypač dėl pr. -d-). Šį *špand- geriau laikyti perdirbiniu (pagal fonetiškai ir semantiškai panašų vok. spannen) iš pr. *spand- „spannen, ziehen“ (plg. Toporov PJ I 166t. ir liter.), giminiško su lie. spánd-yti „dažnai spęsti; įtempti (lanką)“ (LKŽ XIII 318), spę́sti „spannen, ziehen, Fallstricke legen“, spą́stai „Falle“, la. spuôsts „t. p.“, (kurš.) spanda „das Strickwerk, womit man den Pflug spannet“ (Būga RR III 184) ir pan. Visi jie suponuoja šaknį balt. *spend- „tempti, traukti“ (žr. dar spanstan), be to, egzistavusią ir pavidalu balt. *pen- (: *pin-) : lie. pìn-ti = la. pî-t, pr. pen-tis „Ferse“ (žr. pentis), lie. pén-tis „Ferse; Beilrücken“, la. piêt-s „Rückseite des Beils“, lie. pán-tis „Spannstrick“ ir pan. (žr. Fraenkel LEW 865t. ir liter.). Balt. < ide. *(s)pen(d)- „tempti, traukti“ > s. sl. pędь „Spanne“, pǫditi „spausti, varyti“, pę-ti „spannen“ (pьnǫ), pę-ta „pentis, Ferse“, pǫ-to „pantis“, go. spinnan „verpti“ (< ide. *spenu̯-), s. v. a. spannan „spannen“, gr. πέν-ομαι „stengiuosi“ (< *„tempiuosi“), arm. hanowm „audžiu“, galbūt alb. pendë „jungas, Paar Ochsen“ (< *pen-tā) ir kt. Žr. Vasmer ESRJ III 292, 402, 412, 422t., Pokorny IEW I 988, Kluge EWDS 720, 728.
Taigi pr. auschpāndimai ( *au-spand-) bus reiškęs „nu(si)tempiame (nutampome), nu(si)traukiame (nutraukome)“ = „pa(si)-veržiame“ ir yra verstas iš originalo (vok.) žodžio ne abspannen (taip visi galvoja, žr. ir Toporov l. c.), o iš abdringen „paveržiame“, žr. dar aupaickēmai. Kad šitaip bus buvę, matyti ir iš paties konteksto: (vok.) abdringen oder abwendig machen (III 364–5), kur vok. oder „arba“ rodo, kad abdringen reiškia maždaug123 tai, ką ir pasakymas abwendig machen (dėl jo žr. s. v. enwertinnewingi), žr. PKP II 117.

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Beekes EDG 1172; Demiraj AE 314t.; Derksen EDSIL 398; Matzenauer BKAS 121; Orel HGE 364; Rix LIV 578; Smoczyński DL 141, LAV 44; Vaan EDL 457t.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Oettinger LPH 188 [laikomas specifiniu š. vak. ide. arealo (apimančio italik., kelt., germ., balt. ir sl. kalbas) žodžiu].


    Rinkevičius Vytautas, 2015-01-05
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.