Prūsiškas žodis
Visame žodyno tekste
Reikšmė
Vytautas Mažiulis, Prūsų kalbos etimologijos žodynas, 1-ojo leidimo 3 t. 279–280 psl.

pickūls

pickūls „teuffel (Teufel) – velnias“ III 5519 [392] (= velnas „velnias“ VE 2214) nom. sg. masc.; gen. sg. (masc.) pjckulas „teuffels (Teufels) – velnio“ III 4316 [3126] (= welna „velnio“ VE 1617), pickullas „t. p.“ III 5116 [3532] (= welna „velnio“ VE 2014), pikullis „teufels (Teufels) – t. p.“ III 1178 [737]; acc. sg. (masc.) pickullan „teuffel (Teufel) – velnią“ III 614 [419] (= welna „velnio“ VE 2417), pikullan „t. p.“ III 12510 [7719] (= welna „velnio“ VE 613).
Turime subst. (o-kamienį) pr. (III) *pikūls „velnias“ [nom. sg. masc., su cirkumfleksiškai pailgėjusiu (kirčiuotu) *-ūl-] < pr. *pikùlas „t. p.“ (žr. dar cawx), iš kurio matyt yra lie. dial. (Ryt. Pr.) pikùlas „t. p.“ (LKŽ IX 974, Būga RR II 78) bei (pikùlas ) pykùlas „t. p.“ (LKŽ l. c. s. v. pikùlas); plg. la. dial. (gal iš kurš.) pikuls „t. p.“ (ME III 213, Endzelīns SV 226) bei (pīkuls ) pikals (ME III 230).
Manyčiau, kad tie žodžiai suponuoja subst. vak. balt. (t. y. ne vien pr.) *pikùlas „mirties dievas“ [ (nomen proprium) vak. balt. *Pikùlas „požemio (t. y. mirusiųjų pasaulio) dievas“, žr. Picullus] < (subst.) „priešiška būtybė (mitologinė)“ adj. vak. balt. *pikula- „priešiškas, besielgiantis priešiškai“, o šis – a) sufikso *-ula- vedinį iš verb. balt. *pik- „būti priešiškam, elgtis priešiškai“ [plg. 280 adj. lie. gẽd-ulas „gedulingas, gedintis“ (LKŽ III 199 s. v. 1 gẽdulas) – matyt deverbatyvą] arba b) sufikso *-la- vedinį iš adj. (u-kamienio) vak. balt. *piku- „priešiškas, besielgiantis priešiškai“ ( verb. balt. *pik- „būti priešiškam, elgtis priešiškai“), t. y. *piku- + *-la- > *pikula- „t. p.“ (plg., pvz., s. ind. adj. bahú- adj. bahu-lá-, žr. Skardžius ŽD 186). Dėl verb. balt. *pik- „būti priešiškam, elgtis priešiškai“ = balt. *peik-/*pik- „priešiškai daryti/priešiškam būti“ žr. s. v. paikemmai.
Dėl tos pr. (III) pickūls „velnias“ etimologijos plg. Berneker PS 313, Trautmann AS 398, Būga l. c., Endzelīns l. c., Fraenkel LEW 589, P okorny I 795, Schmalstieg OP 46, 322t. (ir liter.), plg. dar Toporov BSS (1972) 299 (ir liter.).

Papildymai / Komentarai

  • Bibliografijos papildymai

    Lit.: Běťáková, Blažek EBM 157t.; Matzenauer BKAS 102.


    Rinkevičius Vytautas, 2013-04-01
Norite papildyti / pakomentuoti šį etimologijos žodyno straipsnį? Prašome prisiregistruoti.

Esamas vartotojas

Naujas vartotojas

Registracija bus patvirtinta per 48 valandas.